نویسنده = علیرضا طبیبی
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی شیوه های عملکرد آصف محسنی در تعامل با تعارضات نجاشی و طوسی

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 21-52

مجید زیدی جودکی؛ علی حسن بگی؛ علیرضا طبیبی؛ ابراهیم ابراهیمی


2. بررسی اعتبارسنجی نظریه ی استمرار نسخ آیات قرآن

دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-29

کیوان احسانی؛ علیرضا طبیبی؛ سید ابراهیم مرتضوی