موضوعات = خاورشناسی
تعداد مقالات: 3
1. رویکردهای خاورشناسان به مسئلۀ انسجام قرآن: سیر تحوّل تاریخی؛ ویژگی ها؛ زمینه ها

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 167-197

معصومه شیرازی؛ نصرت نیل ساز؛ محمد علی لسانی فشارکی