شماره جاری: دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 43، پاییز 1398، صفحه 1-233 
2. «بررسی تحلیلی روایات تفسیر عصری اهل بیت ع»

صفحه 101-130

محمد هادی خالصی مقدم؛ محسن قاسم پور؛ پرویز رستگار؛ حمیدرضا فهیمی تبار