حدیث اورنگ: بازخوانی حدیث اریکه، به‌مثابۀ مستند وحیانی خواندن سنت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه مازندران

چکیده

حدیث اریکه مشهورترین و پراستنادترین دلیل روایی وحیانی خواندن سنت پیامبر واپسین (ص) است. در برخی از متن های این حدیث، به روایت از پیامبر خدا (ص) این گزاره آمده است که «اوتیت الکتاب و مثله معه؛ به من کتاب و همسان آن، به همراهش داده شده است». شماری از دانشیان، برای وحیانی خواندن سنت به این گزاره از حدیث، استناد کرده اند. در این جستار برآنیم تا بازنماییم که حدیث اریکه، به مثابۀ مستند وحیانی خواندن سنت، از چه اعتباری برخوردار است و بر وحیانی بودن سنت دلالت دارد، یا نه. در این پژوهش بازنموده ایم که حدیث اریکه با گزارۀ پیشگفته، به رغم شهرت بسیار و استناد پرشمار بدان به مثابۀ مستند وحیانی خواندن سنت، در صدورش از پیامبر گرامی (ص) تردید است. همچنین، دلالت گزارۀ پیشگفته بر وحیانی بودن سنت استوار نیست. گمانۀ استوارتر این است که مراد از همسان کتاب، حق قانونگذاری پیامبر (ص) در پاره ای از احکام است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Hadith of Throne: Recitation of Arikeh Hadith, as a Documentary of the Revelation of Sunnah

نویسنده [English]

  • Ali Tamassoki Bidgoli
PhD in sciences of the holy Quran and Hadith، Mazandaran University
چکیده [English]

The Hadith of Arike is the most famous and prestigious reason for Revelation of the Prophet's Sunnah. In some narratives of this hadith, this phrase quoted: "I have been given book and its similar with it". Some scholars have cited this phrase of hadiths for the revelation of Prophet's Sunnah. In this essay, we are going to study the validity of the hadith of Arike as a documentary of the revelation Prophet's Sunnah, and does it imply revelation Prophet's Sunnah. In this research, it has been shown that Hadith Erika, with the phrase "I have been given book and its similar with it", despite the reputation it has found today, does not have more credit than a "gharib hadith". Also, phrase "I have been given book and its similar with it" is not based on the revelation of the Sunnah. The more likely it is that the meaning of the book's equivalent is the right to legislate the Prophet (PBUH) in a number of decrees and forbidding Muslims.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tashree' of Prophet
  • Tafviz of Religion
  • Arikeh Hadith
  • Origin of Prophet's Sunnah
  • Revelation of sunnah