تحلیل علمی و معنا‏شناختی ویژگی­های کوه­ها در قرآن کریم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد‏یار دانشگاه اصفهان، دانشکدۀ زبان‏های خارجه، گروه زبان و ادبیات عرب

2 دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان، دانشکدۀ زبان‏های خارجه، گروه زبان و ادبیات عرب

3 .استاد دانشگاه اصفهان،، دانشکدۀ زبان‏های خارجه، گروه زبان و ادبیات عرب

چکیده

چکیده قرآن کریم، کتاب هدایت و انسان‏سازی، وآکنده از اعجاز‏های علمی و شگفتی‏هایپایان‏ناپذیر است. خداوند متعال درهفتاد آیهاز این کتاب آسمانی، دربارۀ آفرینشواهمیتکوه‏هاسخنگفتهو رازخلقتو اسراروجودی آن‏هارا باالفاظی گوناگونبیانکردهاست.از‏میان اینراز‏ها و نیز حکمتآفرینش کوه‏ها،بیشتربراستقرارو آرامشیکه به‏برکت وجودکوه‏هانصیبساکنانزمینشده،تأکیدشده ووجود کوه‏ها، مانع‏ازروی‏دادنحرکت‏هایناموزونو نیز اضطرابو نوسان به‏شمار آمده است.کوه‏هاافزون‏بر اینکه از روی‏دادنحرکت‏هایویران‏کننده جلو‏گیری می‏کنند، وظیفه‏هاییدیگر نیز دارند؛ مانند: ذخیرهو تصفیۀ آب‏ها،پیش‏گیریازسیلوطوفان،ایجادرود‏خانه‏ها، و تنظیمباد‏ها.در دانشنوین،همۀاینکار‏کرد‏هایکوه‏ها کشفواثباتشده است. خداوندمتعال با استفاده ازواژگانی خاص،همچون«خُلِقَت» (خلق شد)، «نُصِبَت» (قرار داده شد)، «ألقی» (افکند)،«شامخات» (برافراشته)،«راسیات»(لنگر‏گاه)و...از رازآفرینشکوه‏ها سخن گفته و بدین صورت، اعجازعلمیوبیانی قرآنرا نشان داده است.درایننوشتار،باتحلیلواژگانیهر‏یکازواژه‏ها وبه‏کار‏گیرییافته‏هایدانشنوین،برخیجنبه‏هایاعجازبیانیوعلمی قرآن را بررسی کرده‏ایم.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific and linguistic analysis of the features of mountains in the Qur'an

نویسندگان [English]

  • Hamid Ahmadian 1
  • Ali Savari 2
  • Nasrolah Shameli 3
1 Associate Professor of Esfahan University
2 Ph D. Student of University of Isfahan
3 Full Professor of Isfahan University
چکیده [English]

The holy Quran, the book of guidance and edifiying human beings, consists of many scientific miracles and endless wonders. Quran has spoken of the creation and significance of mountains in 70 verses  as it has revealed the mystery of their formation and the secret of their nature in different terms. Among its secrets and the philosophy of its creation, more than anything emphasis is placed on the establishment and serenity  enjoyed by the inhabitants of the earth due to it and these mountains have been declared as an obstacle to the earth's disturbing shakes and fluctuation. In addition to preventing the earth from  destroying trembling , they are responsible for refining and storage of water, avoiding storm and flood, making rivers and regulating winds. In modern knowledge , all these functions has been discovered and proved for mountains. The Mighty Allah has implied the secret of the mountains' creation by employing words as "kholeghat"(created),  "nosebat"(set up), "algha" (cast), "shamekhat"(high), "rasiyat"(anchored),and the like , displaying the scientific and literal miracle of Qur'an. Literally analyzing  each word and employing modern knowledge , some aspects of linguistic and scientific miracle of Quran has been discussed in this article.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: mountains
  • the secret of creation of mountains
  • duty of mountains
  • scientific miracle
  • linguistic miracle