بررسی تاریخی افسانه هاروت و ماروت در روایات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه مفید و دانشجوی دکتری الهیات، گرایش علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

در این مقاله، با اشاره به روایت‏های مجعول تفسیری دربارۀ داستان هاروت و ماروت در آیه 102 سوره بقره، به جنبه‏های اسطوره‌ای این داستان پرداخته‏ایم و به‌ویژه، با توجه به پژوهش‌های خاور‏شناسان درباره این داستان، پیوند آن را با اساطیر و نیز داستان‌های ملت‏های گوناگون، بررسی کرده‏ایم؛ سپس دربارۀ باز‏تاب‌های ادبی و هنری این افسانه، سخن گفته‏ایم و سر‏انجام، تفاوت‌ها و شباهت‏های این داستان را با اساطیر دیگر، بیان کرده‏ایم؛ بدین صورت، با معلوم‏شدن چگونگی این ارتباط‌ها، نادرستی ادعای خرده‌گیران در تعمیم این ارتباط‌ها به ساحت قرآن کریم را ثابت کرده‏ایم و چگونگی ارتباط متقابل فرهنگ‌های گوناگون را با فرهنگ و تمدن اسلامی، نشان داده‏ایم. پژوهش حاضر می‌تواند در‏عین تأکید بر اصالت فرهنگ اسلامی، نمونه‌ای برای پژوهش‌های تطبیقی باشد که در آن، با توجه به عناصر مشابه و متفاوت، امکان فهم فرهنگ اسلامی و تفاوت آن با دیگر فرهنگ‌ها، بهتر فراهم می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

torical Study of the Harut-Marut Myth in Interpretive Traditions

نویسنده [English]

  • Hamed Shiva
PhD student in Tarbiat Modarres University
چکیده [English]

In this article, mentioning faked interpretive traditions concerning the story of Harut and Marut in verse 102 of Sura al-Baghara, this story has been studied from different aspects. Orientalists' studies on this story and its connection with folk stories and myths of different nations has been particularly examined; subsequently the linguistic and artistic features of this myth and eventually the differences and similarities of this story with that of the others has been considered. Clarifying the relationship between these narrations, it is demonstrated that this kind of relation is not seen in the Qur'anic story, as it is claimed by some, meanwhile the correlation between various cultures and the Islamic one has been displayed. This article can also been considered as a prototype for other comparative researches in which the study of similarities and disparities can be employed to reach a better understanding of the Islamic culture and its difference with other cultures, besides believing in its genuineness.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qur'anic stories
  • Harut and Marut
  • faked traditions
  • Isra'iliyat
  • mythology
  • angelology
  • Orientalists