معرفت‌گرایی به مثابۀ رویکرد مبنایی تربیت اخلاقی «از دیدگاه امام سجاد (ع) در صحیفۀ سجادیه»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه امام صادق

چکیده

چکیده
در این مقاله، رویکرد‌های تربیتی امام سجاد(ع) و کارکرد آن در الگودهی به مربیان و والدین بررسی می‌شود. تعلیم و تربیت، همواره از دغدغه‌‌های مهم انسان بوده و ذهن او را به خود مشغول ‌کرده‌ است و بی‌تردید ارائۀ ‌الگوهای موفق در این عرصه، از نیازهای اساسی والدین و مربیان قلمداد می‌شود. در بین مباحث مربوط به تربیت، پرداختن به رویکردهای تربیتی جایگاهی ویژه دارد؛ زیرا مراحل فرآیند تربیت را فراروی ما قرار می‌دهد. ارائۀ درکی از رویکرد مبنایی امام سجاد (ع) در صحیفۀ سجادیه، که در آن عوامل زیادی نقش و ارتباط متقابل دارند، به همراه نحوۀ عملکرد آن عوامل، موضوعی است که این پژوهش ‌بدان می‌پردازد؛ چراکه این تدبیر راهبردی در تربیت اخلاقی، نمونه‌ای موفق و راهگشای ما در مسائل پیچیدۀ تربیت ‌است. افزون بر این، با اشاره به برخی از رویکردهای مهم مکاتب تربیتی مشهور در مقابل رویکرد تربیتی امام چهارم، برجستگی‌های مکتب آن حضرت نیز نمایان می‌شود که می‌توان این مشخصه‌ها را از جهت نوع نگاه به انسان در زمرۀ این موارد نام برد.
کلید‌واژه‌ها: امام سجاد (ع)، صحیفۀ سجادیه، رویکرد تربیتی، انسان، معرفت و شناخت.

عنوان مقاله [English]

Emphasizing on cognition as a fundamental approach to moral edification

چکیده [English]

Education and edification has always been one of the major concerns of mankind and has occupied his mind. Undoubtedly, providing successful models is the basic needs of the parents and educators in this field. Concentrating on educational approaches has an important place in edifiying issues; since it shows the process of edifiying.The purpose of this research is introducing the fundamentals of educational and edifiying approachs of Imam Sajjad (AS) which comprises many different elements which have interrelation themselves. Explaining how these elements work is another objective of this article. Our acknowledgement of Imam's approach , as a successful example , can help us in complex situations. In addition, this article has compared some of the main approaches of prominent schools of education with that of Imam ,from which the significance of Imam's school of thought can be seen much better including their view to the mankind.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Imam Sajjad (AS) –Sahifeh Sajjadiyeh – Educational
  • edifying approach– mankind –knowledge and Cognition