دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 41، بهار 1398، صفحه 1-220 
2. واکاوی شیوه های عملکرد آصف محسنی در تعامل با تعارضات نجاشی و طوسی

صفحه 21-52

مجید زیدی جودکی؛ علی حسن بگی؛ علیرضا طبیبی؛ ابراهیم ابراهیمی


6. نگاهی دوباره به نویسنده الرجال برقی

صفحه 145-166

فریماه میرزایی؛ اعظم فرجامی؛ جمال فرزند وحی