دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 42، تابستان 1398، صفحه 1-215 
5. جایگاه و کارکرد حدیث در تفسیر بیان السعاده

صفحه 145-173

زهرا محب پورحقیقی؛ سید مهدی لطفی؛ امیر احمد نژاد