تحقیقات علوم قرآن و حدیث (TQH) - اهداف و چشم انداز