تحقیقات علوم قرآن و حدیث (TQH) - فرایند پذیرش مقالات