نویسنده = محمد کاظم شاکر
نقد قرائت سریانی- آرامی لوکزنبرگ از آیه 24 سوره مریم

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 165-186

10.22051/tqh.2017.8556.1129

محمدعلی همتی؛ محمد کاظم شاکر


غفلت مطالعات اخیر غربی از فراگیری تواتر قرآن

دوره 13، شماره 4، دی 1395، صفحه 89-115

10.22051/tqh.2017.6860.1013

نانسی ساکی؛ محمد کاظم شاکر


بنت الشاطی و ساماندهی تفسیر ادبی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 83-108

10.22051/tqh.2015.941

محمد کاظم شاکر؛ نانسی ساکی


ذکر در قرآن با تکیه بر معنای وحیانی آن

دوره 7، شماره 2، دی 1389، صفحه 7-32

10.22051/tqh.2010.3390

محمد کاظم شاکر؛ علیرضا فخاری


ماهیت عذاب مسخ در آموزه های دینی

دوره 6، شماره 2، دی 1388، صفحه 25-48

10.22051/tqh.2009.3424

محمد کاظم شاکر؛ سید سعید میری