نویسنده = فاطمه علایی رحمانی
واکاوی نگرش علامه طباطبایی به روایات وارده در تفسیر قرآن کریم با تأکید بر مفاهیم بطن و جری

دوره 12، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 155-182

10.22051/tqh.2015.1872

فتحیه فتاحی زاده؛ فاطمه علایی رحمانی؛ مرجان غلامی


بررسی شاخصه های نوآوری از دیدگاه قرآن کریم

دوره 7، شماره 1، تیر 1389، صفحه 223-241

10.22051/tqh.2010.3407

فاطمه علایی رحمانی؛ مرضیه محصص