کلیدواژه‌ها = سیاق
قراینی در بازشناسی مرجع ضمیر در اسناد ضمیری الکافی

دوره 17، شماره 4، دی 1399، صفحه 109-142

10.22051/tqh.2020.28316.2724

سیدعلی دلبری؛ علی اکبر حبیبی مهر


نقد و بررسی دلالت آیه 59 سوره نساء بر عصمت «اولی‌الامر» با تاکید بر منابع شیعه

دوره 17، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-29

10.22051/tqh.2020.26516.2498

مقداد ابراهیمی کوشالی؛ محمدعلی مهدوی راد؛ جلیل پروین


بررسی و تحلیل واژه گزینی در آیه مشابه 12نمل، 32قصص و 22طه

دوره 17، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 159-183

10.22051/tqh.2020.26205.2474

محمود شهبازی؛ سید ابوالفضل سجادی؛ همدم کرمی


روش علامه طباطبایی در مواجه با اختلاف قرائات در تفسیر المیزان

دوره 12، شماره 3، مهر 1394، صفحه 49-78

10.22051/tqh.2015.2042

محسن دیمه کار؛ مرتضی ایروانی نجفی


فراز وفرود مکی ومدنی در تفسیر الحدیث

دوره 12، شماره 3، مهر 1394، صفحه 79-102

10.22051/tqh.2015.2043

محسن قاسم پور؛ سمیه خاری


نقش سیاق در اختیار وجوه قراءات

دوره 10، شماره 2، دی 1392، صفحه 51-84

10.22051/tqh.2014.910

محمدرضا ستوده‌نیا؛ زهرا قاسم نژاد


شبکه معنایی اخلاق سیئه در قرآن

دوره 6، شماره 2، دی 1388، صفحه 149-170

10.22051/tqh.2009.3430

اعظم پرچم؛ پروین فنایی