موضوعات = خاورشناسان و قرآن
تعداد مقالات: 2
1. رویکردهای خاورشناسان به مسئلۀ انسجام قرآن: سیر تحوّل تاریخی؛ ویژگی ها؛ زمینه ها

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 167-197

10.22051/tqh.2019.21862.2143

معصومه شیرازی؛ نصرت نیل ساز؛ محمد علی لسانی فشارکی