موضوعات = روش شناسی تاریخی در علوم قرآن وحدیث
بررسی سیر تاریخی نزول داستان حضرت آدم(ع) در قرآن کریم

دوره 20، شماره 3، آذر 1402، صفحه 85-114

10.22051/tqh.2023.42555.3775

سمیه عمادی اندانی؛ رضا شکرانی؛ مهری کریمی


ارزیابی حدیث عبدالله بن بکیر در قاعده‌ی لاضرر به روش تحلیل فهرستی

دوره 20، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 67-89

10.22051/tqh.2022.40267.3590

سید رضا شیرازی؛ محمد غفوری نژاد؛ احسان سرخه ای