موضوعات = نقد حدیث
تعداد مقالات: 3
2. واکاوی شیوه های عملکرد آصف محسنی در تعامل با تعارضات نجاشی و طوسی

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 21-52

10.22051/tqh.2019.23056.2229

مجید زیدی جودکی؛ علی حسن بگی؛ علیرضا طبیبی؛ ابراهیم ابراهیمی