موضوعات = مباحث قرآنی
تحلیل انتقادی دلایل قائلان به نظریّه ی تکرار نزول

دوره 15، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 125-153

10.22051/tqh.2018.12723.1419

رقیه شکفته؛ عبد الهادی فقهی زاده