موضوعات = تاریخ حدیث
نگاهی دوباره به نویسنده الرجال برقی

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 145-166

10.22051/tqh.2019.21710.2129

فریماه میرزایی؛ اعظم فرجامی؛ جمال فرزند وحی


بررسی تطبیقی سیر تطور اربعین نویسی در فریقین

دوره 15، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 1-34

10.22051/tqh.2018.14814.1592

فرهاد احمدی آشتیانی؛ محمدهادی امین ناجی