موضوعات = میان رشته ای در حوزه زبان شناسی و قرآن
تعداد مقالات: 1
1. تاریخ انگارۀ «کرم» در فرهنگ عصر نزول

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 159-191

10.22051/tqh.2018.20266.2003

احد فرامرز قراملکی؛ شادی نفیسی؛ مریم قاسم احمد