موضوعات = فهم حدیث
بررسی کارکرد زمانمندی روایی در فهم احادیث داستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1402

10.22051/tqh.2023.40964.3648

نعیمه تقوی فردود؛ علی احمد ناصح؛ محمد کاظم رحمان ستایش


رهیافتی جدید در حل مشکل روایات دال بر «کفایت باور به آگاهی خداوند از اعمال، در آمرزش گناهان»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1403

10.22051/tqh.2024.46681.4144

پوران میرزائی؛ پریسا آدینه


بازخوانی مصادیق «ما یُسجد علیه» در روایات امامیه

دوره 19، شماره 3، آذر 1401، صفحه 74-109

10.22051/tqh.2021.35633.3187

فرهاد رحمان پور؛ امیر احمدنژاد؛ مهدی مطیع


اعتبارسنجی دیدگاه ابوالفضل برقعی در کثرت روایات مخالف قرآن در کتاب کافی

دوره 19، شماره 3، آذر 1401، صفحه 110-133

10.22051/tqh.2022.37715.3361

آزادهَ عصاره؛ نهله غروی نائینی؛ نصرت نیل ساز


مفهوم سنجی و ارزیابی روایات حاکی از مرکزیت کعبه در زمین

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 1-30

10.22051/tqh.2017.12092.1379

پروین بهارزاده؛ فریده امینی