موضوعات = تفسیر
تعداد مقالات: 7
بررسی تاثیر مبنای کرامت ذاتی انسان در تفسیر آیات جهاد با تاکید بر دیدگاه اندیشمندان سده اخیر

دوره 18، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 135-169

10.22051/tqh.2020.31354.2851

محمد شیرین کار موحد؛ محسن قاسم پور؛ مصطفی عباسی مقدم


مبانی ادبی - زبان شناسی جری و تطبیق در تفسیر قرآن

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 57-79

10.22051/tqh.2017.8052.1095

ابوالحسن مومن نژاد؛ علی راد