موضوعات = ابعاد بلاغی ادبی قران
رویکرد معناشناختی فاضل صالح السامرائی از آرایش واژگانی آیات قرآن (موردپژوهی جلد چهارم کتاب علی طریق التفسیر البیانی، سوره انبیاء)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

10.22051/tqh.2024.46615.4137

علی اصغر شهبازی؛ احمد پاشازانوس


تحلیل تصویری آیات تقابلی انفاق (مطالعه موردی آیات 261-274سوره بقره)

دوره 20، شماره 3، آذر 1402، صفحه 193-222

10.22051/tqh.2023.42197.3735

انسیه السادات میرصابری؛ انسیه خزعلی


تحلیل دیدگاههای متن محورانه و انسجامی ابن‌عاشور تونسی در تفسیر «التحریر والتنویر»

دوره 19، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 183-218

10.22051/tqh.2021.36605.3252

خالید محمدزاده ارشد؛ علیرضا نظری؛ سیدمحمد میرحسینی


بررسی ابعاد کارکردی، زیبایی شناختی و ادبی پاراگراف بندی متن قرآن کریم

دوره 17، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 33-63

10.22051/tqh.2020.27059.2543

محسن توکلی؛ محمد رضا ستوده نیا؛ علی اکبر احمدی دارانی


بررسی و تحلیل واژه گزینی در آیه مشابه 12نمل، 32قصص و 22طه

دوره 17، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 159-183

10.22051/tqh.2020.26205.2474

محمود شهبازی؛ سید ابوالفضل سجادی؛ همدم کرمی