خاورشناسان و رویکردهای نوین در «جمع قرآن»

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

قرآن کریم، معجزه جاویدان پیامبر اسلام و منشور ابدی این رسالت پس از 15 قرن همچنان کانون توجه و پژوهش و بررسی اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان است. بخش بسیار چشمگیری از مطالعات خاورشناسان به شناختن قرآن کریم به منزله کتاب مقدس مسلمانان معطوف شده است. این مطالعات که از اواخر قرن نوزدهم میلادی بدین سو گستردگی محسوسی داشته، بنا به دلایل متعددی در دهه های اخیر رویکرد نوینی پیدا کرده است. تاریخ قرآن، به ویژه موضوع جمع  و تدوین قرآن از مباحثی است که در پژوهش های غربی با رویکردهای مختلف بررسی شده است. اگرچه نولدکه دانشمند آلمانی در کتاب ارزشمند تاریخ قرآن خود با رویکردی سنتی تا حدود بسیار زیادی آرای مسلمانان در خصوص جمع و تدوین قرآن را پذیرفت، قرآن پژوهان متأخر با رویکردی شکاکانه اساسا  درباب اعتبار تاریخی احادیث مربوط به جمع قرآن تردید کردند. با این همه، در دهه های اخیر پژوهش هایی بر اساس روش شناسی نوین در بررسی احادیث به انجام رسیده است که وثاقت و اعتبار اسناد این احادیث را تا حدودی اثبات می کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Orientalists and the New Approaches to the Compilation of the Holy QUI"an

نویسنده [English]

  • Forugh Parsa
Member of the Institute of Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

The Holy Qur'an is the everlasting miracle of the Prophet of Islam (SAW)
and the eternal charter of his message. After 15 centuries, this book is still a
center of attention and study to the scholars and intellectuals, regardless of
their faith. A significant proportion of the Orientalists' studies has been
focused on the examination of the Qur'an as the holy book of Muslims. These
studies expanded considerably at the end of the nineteenth century and in
recent decades culminated' in some new approaches. The history of the Holy
Qur'an and in particular the process of the compilation of the Holy Qur'an
has been approached in different ways by the westerners in their studies,
Although Noldeke, the German scholar, in his valuable book "History of the
Qur'an" taking a traditional approach, has accepted most of what Muslims
believe about the compilation of the Qur'an, but later scholars have taken a
more skeptical approach, even questioning the historical validity of traditions
(Hadith) about the compilation of the Qur'an. However, in the recent decades some studies based on the new methodology have been carried out which
partially attest the authenticity and validity of these traditions.
Key Words: orientalists, history of Islam, history of the holy Qur'an,
tradition (Hadith), compilation of the Holy Qur'an.