دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 39، پاییز 1397، صفحه 1-250 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل روایت شناختی داستان حضرت مریم در قرآن کریم

صفحه 1-34

10.22051/tqh.2018.21116.2086

اعظم السادات حسینی؛ مهدی مطیع؛ سید مهدی لطفی


6. تاریخ انگارۀ «کرم» در فرهنگ عصر نزول

صفحه 159-191

10.22051/tqh.2018.20266.2003

احد فرامرز قراملکی؛ شادی نفیسی؛ مریم قاسم احمد