دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 1-193 

مقاله پژوهشی

1. فرهنگ نیایش در قرآن کریم

صفحه 9-23

10.22051/tqh.2004.3322

مهین شریفی اصفهانی