دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-241 (13) 

مقاله پژوهشی

1. بررسی زبان شناختی واژه قرآنی «مسجد»

صفحه 5-18

10.22051/tqh.2010.3398

آذرتاش آذرنوش؛ محمود مکوند