دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، بهار و تابستان 1387، صفحه 1-159 

مقاله پژوهشی

1. گونه های قصر یا حصر در قرآن کریم

صفحه 5-26

10.22051/tqh.2008.3487

سید محمد علی ایازی؛ محمدعلی ربی پور