همکاران دفتر نشریه

دبیر اجرایی

زهرا مردانی

فوق لیسانس مدیریت آموزشی کارشناس پژوهش, دانشگاه الزهرا(س)

z.mardani@alzahra.ac.ir