نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آیات نقش سیاق در اختیار وجوه قراءات [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 51-84]
 • آیات اعتقادی نقد و بررسی ترجمه ناپذیری قرآن [دوره 4، شماره 1، 1386، صفحه 147-165]
 • آیات الاحکام بررسی اعتبارسنجی نظریه ی استمرار نسخ آیات قرآن [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 1-29]
 • آیات غفلت بازشناسی مفهوم غفلت در قرآن با تأکید بر تأثیر حرف جر در معنای فعل [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 75-110]
 • آیات قرآن اثر‏پذیری مباحث توحیدی نهج ‏البلاغه از قرآن کریم [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 171-192]
 • آیات مستثنی ارزیابی نظریه اختلاط آیات مکی و مدنی در سوره‌های قرآن [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 169-193]
 • آیات مشکله آیه سجده بر یوسف(ع) در تفاسیر امامیه؛ رهیافت ها و نظریه معیار [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 37-74]
 • آیات موهم عتاب رابطه عصمت پیامبر اکرم (ص) با آیات عتاب از منظر علامه سید حیدر آملی [دوره 8، شماره 1، 1390، صفحه 169-197]
 • آیات ولایت تحلیل ارتباط بینامتنی آیه اطاعت با عمده‌ترین آیات ولایت و فضائل اهل‌بیت (ع) [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 207-241]
 • آیة هفتمِ آل عمران بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در تفسیرِ آیه هفتم آل‌عمران [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 1-28]
 • آیت‌الله خویی روش آیت‌الله خویی در تعارض جرح و تعدیل [دوره 11، شماره 3، 1393، صفحه 117-140]
 • آیت الله معرفت ملاحظاتی بر دیدگاه‌های آیت الله معرفت درباره‌ متشابه [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 187-208]
 • آخر مانزل خوانشی نو از تاریخ گذاری سوره ی نصر [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 117-140]
 • آخرین سوره خوانشی نو از تاریخ گذاری سوره ی نصر [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 117-140]
 • آداب نگاهی به ترجمه محمد مهدی فولادوند از قرآن مجید [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 158-171]
 • آداب مشارکت اجتماعی زنان از منظر اسلام آداب مشارکت اجتماعی زنان از منظر اسلام [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 65-97]
 • آدم بازخوانی مفاهیم «زوج» و «زوجیت» در قرآن کریم [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 29-50]
 • آرامی نقد و بررسی زبان شناختی دیدگاه گابریل ساوما دربارۀ «فاتحه» [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 201-223]
 • آربری بررسی دو ترجمه آربری و یوسف‌علی از قرآن کریم بر اساس نظریه تعادل واژگانی بیکر [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 137-157]
 • آسیب شناسی حدیث شیوه‌های نقل به معنای احادیث در مجمع البیان [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 1-26]
 • آسمان معنوی ماهیت‌شناسی آسمان‌های هفتگانه با تکیه بر مولفه‌های «خلق» و «امر» درآیات قرآن [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 151-184]
 • آشکار سازی بررسی معناشناسانه واژه تبیین در قرآن [دوره 8، شماره 2، 1390، صفحه 85-114]
 • آصف‌محسنی واکاوی شیوه های عملکرد آصف محسنی در تعامل با تعارضات نجاشی و طوسی [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 21-52]
 • آلوسی نقد و بررسی دیدگاه آلوسی در تبیین اراده تکوینی در آیه تطهیر [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 155-173]
 • آیه 34 سوره نساء تطور دیدگاه ها در تفسیر آیه 34 سوره نساء [دوره 2، شماره 1، 1384، صفحه 7-36]
 • آیه 34 نساء نقد و بررسی دیدگاه عَزیزه هِبری در تفسیر «ضَرْب» زن در آیه 34 سوره نساء [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 35-65]
 • آیه 59 سوره نساء نقد و بررسی دلالت آیه 59 سوره نساء بر عصمت «اولی‌الامر» با تاکید بر منابع شیعه [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 1-20]
 • آیه تبیین بررسی معناشناسانه واژه تبیین در قرآن [دوره 8، شماره 2، 1390، صفحه 85-114]
 • آیه تطهیر نقد و بررسی دیدگاه آلوسی در تبیین اراده تکوینی در آیه تطهیر [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 155-173]
 • آیه مس شیطان بازخوانی مسأله خبط شیطان در آیه ۲۷۵ سوره بقره از منظر فریقین [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 1-34]
 • آیه‌های تکراری(مشابه) بررسی و تحلیل واژه گزینی در آیه مشابه 12نمل، 32قصص و 22طه [دوره 17، شماره 1، 1399]
 • آیۀ 34 سورۀ نساء بررسی سیر تطور فهمِ آیۀ 34 سورۀ نساء [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 137-166]

ا

 • ابر بررسی لغزش‌های مترجمان در دو آیه مربوط به شکل‌گیری ابر، باران و تگرگ [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 53-74]
 • ابلیس نقد دِلالی روایت‌های فطرس مَلَک [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 103-126]
 • ابن‌السبیل مقایسه تفسیری آیات خُمس در تفاسیر فریقین [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 193-226]
 • ابن حبان بستی چگونگی و چرایی رویکردهای ناهمگون ابن حبان بستی به امام رضا(ع) [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 63-89]
 • ابن حبان و امام رضا(ع) چگونگی و چرایی رویکردهای ناهمگون ابن حبان بستی به امام رضا(ع) [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 63-89]
 • ابن حبان و اهل بیت(ع) چگونگی و چرایی رویکردهای ناهمگون ابن حبان بستی به امام رضا(ع) [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 63-89]
 • ابن‌سیرین بررسی و نقد دیدگاه خوتیر ینبل درباره تاریخ‌گذاری خاستگاه اسناد حدیث [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 33-65]
 • ابن عباس گلدزیهر و کتاب گرایش های تفسیر ی او [دوره 2، شماره 1، 1384، صفحه 131-152]
 • ابن‌عباس نکاتی روش شناختی درباره فصل چهارم کتاب مطالعات قرآنی [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 146-156]
 • ابن‌عربی جایگاه احادیث نبوی در فتوحات مکیه ابن‌عربی و نقد تعامل علم الحدیثی او با روایات [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 111-144]
 • ابن مجاهد مؤلفه های سیاسی - اجتماعی مؤثر در رسمیت یافتن قرائت های هفتگانه [دوره 3، شماره 1، 1385، صفحه 33-52]
 • ابن ولید نقد نگره تضعیف محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 1-31]
 • ابهام و اجمال هستی و چیستی محکم و متشابه [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 79-110]
 • ابوسلمه سالم بن مکرم نقش اسماء متشابه در تعارض دیدگاه نجاشی و شیخ طوسی پیرامون سالم بن مکرم [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 161-182]
 • ابومخنف بررسی تحلیلی و مقایسه‌ای جایگاه کتب امالی [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 31-52]
 • ابومنصور ماتریدی بررسی و نقد آراء ماتریدی و نسفی در مورد آیات مربوط به اهل‌بیت(ع) [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 145-176]
 • اتمام نعمت بررسی تطبیقی تفسیر آیه اکمال با تأکید بر نقد مناقشه ها درباره دیدگاه شیعه [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 131-159]
 • اثم شبکه معنایی اخلاق سیئه در قرآن [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 149-170]
 • اجتماع نقش آیات اخلاقی قرآن کریم در تدوین نظام هدایت فردی و اجتماعی [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 27-55]
 • اجتهاد در تفسیر اجتهاد در تفسیر روایی قمی [دوره 4، شماره 1، 1386، صفحه 81-117]
 • اجماع ‏‏‏‏منقول و محصّل انجبار ضعف سند و گونه های آن از منظر شیخ انصاری [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 59-86]
 • احادیث تحلیل فقه الحدیثی مفهوم احادیث دال بر اسمای حسنای خدا بودن اهل بیت (ع) [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 27-48]
 • احادیث مفهوم‌شناسی واژۀ «حدیث» و «احادیث» در قرآن کریم [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 137-163]
 • احادیث جعلی عرضه احادیث بر قرآن در تفاسیر البیان و المیزان با تأکید بر تفسیر 12 جزء نخست [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 193-214]
 • احترام تاریخ انگارۀ «کرم» در فرهنگ عصر نزول [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 159-191]
 • احدوثۀ مفهوم‌شناسی واژۀ «حدیث» و «احادیث» در قرآن کریم [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 137-163]
 • احسان بررسی احادیث انحصار احسان به افراد نجیب و دین‌دار [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 55-80]
 • احسان رواداری از منظر قرآن کریم و سنت [دوره 5، شماره 2، 1387، صفحه 126-156]
 • احمد برقی جریان فکری ادب و بازخوانی دلایل اخراج و بازگشت احمد برقی به قم [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 109-135]
 • اخبار مجعول بررسی تاریخی افسانه هاروت و ماروت در روایات [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 57-80]
 • اخبار و روایات مذمّت آمیز برّرسی اخبار مذمّت آمیز پیرامون شخصیّت [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 27-51]
 • اختیار نقش سیاق در اختیار وجوه قراءات [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 51-84]
 • اختیار مروری بر تاریخ « اختیار» در قرائات و ضوابط قرائات معتبر [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 115-144]
 • اختیار معرفة الرجال جستاری در اختیار معرفة الرجال [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 79-96]
 • اختلاط آیات مکی و مدنی ارزیابی نظریه اختلاط آیات مکی و مدنی در سوره‌های قرآن [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 169-193]
 • اختلاف نگاهی به ترجمه محمد مهدی فولادوند از قرآن مجید [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 158-171]
 • اختلاف الفاظ و اتفاق معانی ترادف در زبان عربی و علوم قرآنی [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 65-90]
 • اختلاف فعلی بررسی حکمت اختلاف فعلی در آیات متشابه لفظی [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 111-129]
 • اختلاف قرائات مکتب ورش در قرائت قرآن کریم [دوره 4، شماره 2، 1386، صفحه 25-44]
 • اختلاف قرائت قرائت‏ های قرآن (ترجمۀ مقالۀ «قرائت‏ های قرآن» در دایره المعارف قرآن لیدن به ‏ضمیمۀ نکاتی چند) [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 145-168]
 • اختلاف ‏قرائت روش علامه طباطبایی در مواجه با اختلاف قرائات در تفسیر المیزان [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 49-78]
 • اختلال شخصیت نمایشی بررسی اختلال شخصیت «نمایشی» در آموزه‌های اسلامی و تطبیق آن با یافته های روان‌شناسی [دوره 17، شماره 1، 1399]
 • اخذ با واسطه بررسی مصادر روایی تفسیر المیزان و انعکاس با واسطه روایات از مصادر اولیه [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 203-238]
 • اخلاق مداری تفسیر اخلاقی قرآن کریم با تأکید بر مبانی آن [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 64-93]
 • اخوّت کاوشی در حکمت 289 نهج‌البلاغه (سیمای برادر) [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 109-135]
 • ادیان رواداری از منظر قرآن کریم و سنت [دوره 5، شماره 2، 1387، صفحه 126-156]
 • ادیان تعامل با اهل کتاب از منظر قرآن و سنت [دوره 6، شماره 1، 1388، صفحه 48-65]
 • ادبی تاریخی گونه‎ شناسی انتقادی رویکردهای مبنایی به اسباب نزول [دوره 17، شماره 1، 1399]
 • ادراج در متن حدیث ادراج در متن حدیث:انواع، عوامل و پیامدهای آن [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 31-56]
 • ادراک حسی و عقلی نقد و بررسی تأثیر برخی از آرای فلسفی صدرا [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 49-66]
 • ادراک حق تعالی مسئله رؤیت خدا در تفاسیر قرآن و حدیث طبق نظر اشاعره و معتزله [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 145-168]
 • ادغام و ابدال موسیقی الفاظ قرآن و اثر آن بر معنابخشی واژگان [دوره 4، شماره 1، 1386، صفحه 27-53]
 • اراده تکوینی نقد و بررسی دیدگاه آلوسی در تبیین اراده تکوینی در آیه تطهیر [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 155-173]
 • اربعین‌های سندی بررسی تطبیقی سیر تطور اربعین نویسی در فریقین [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 1-34]
 • اربعین‌های موضوعی بررسی تطبیقی سیر تطور اربعین نویسی در فریقین [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 1-34]
 • ارتباط نشانه شناسی ﺍﺭﺗﺒﺎطات ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ در آیات قرآن کریم [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 129-155]
 • ارتباط بررسی دو نگرش سعید حوی و علامه طباطبایی در تناسب و پیوستگی آیات و سوره ها [دوره 8، شماره 2، 1390، صفحه 29-53]
 • ارتباط تعامل با اهل کتاب از منظر قرآن و سنت [دوره 6، شماره 1، 1388، صفحه 48-65]
 • ارتباط درون‌فردی فراگرد ارتباط شیطان و انسان از منظر قرآن کریم [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 167-200]
 • ارتباط غیر کلامی نشانه شناسی ﺍﺭﺗﺒﺎطات ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ در آیات قرآن کریم [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 129-155]
 • ارتداد آزادی یا اجبار عقیده در موازنه میان «لا اکراه فی الدین» با آیات قتال [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 31-57]
 • ارزیابی سندی و متنی مفهوم سنجی و ارزیابی روایات حاکی از مرکزیت کعبه در زمین [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 1-30]
 • از خود بیگانگی بررسی شاخصه های نوآوری از دیدگاه قرآن کریم [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 223-241]
 • ازدیاد علم واکاوی نگاه فریقین به احادیث هزار درب دانش [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 127-155]
 • اسباب نزول گونه‎ شناسی انتقادی رویکردهای مبنایی به اسباب نزول [دوره 17، شماره 1، 1399]
 • استشهاد تلویحی و تصریحی اثر‏پذیری مباحث توحیدی نهج ‏البلاغه از قرآن کریم [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 171-192]
 • استعاره بررسی تصویر استعاری دنیا در خطبه های نهج البلاغه [دوره 8، شماره 1، 1390، صفحه 110-139]
 • استعاره روش مندی قران در خلق صحنه های زنده و جذاب [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 165-181]
 • استغفار رابطه عصمت پیامبر اکرم (ص) با آیات عتاب از منظر علامه سید حیدر آملی [دوره 8، شماره 1، 1390، صفحه 169-197]
 • استمرار نسخ بررسی اعتبارسنجی نظریه ی استمرار نسخ آیات قرآن [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 1-29]
 • استنطاق تکامل عصری معرفت دینی در سایه استنطاق و دلالت یابی متن [دوره 8، شماره 1، 1390، صفحه 45-72]
 • اسرائیلیات بررسی تاریخی افسانه هاروت و ماروت در روایات [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 57-80]
 • اسرائیلیات نگرشی روشمند به جایگاه عهدین در تفسیر قرآن با تکیه بر الگوی نشانه‌شناختی بینامتنیت [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 225-252]
 • اسطوره‌شناسی بررسی تاریخی افسانه هاروت و ماروت در روایات [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 57-80]
 • اسلام شیوه های همانند سازی در حدیث و رهیافتی بر روش های آن [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 33-62]
 • اسلامی گزارش مأموریت سفر دهلی به منظور شرکت در کنفرانس «ایفلا» و مطالعات اجمالی راجع به نسخه های خطی اسلامی در هند [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 97-123]
 • اسلوب نظرگاه ملاصدرا در به کارگیری اسلوب اشتراک معنوی در تفسیر واژگان کلیدی قرآن کریم [دوره 3، شماره 1، 1385، صفحه 5-32]
 • اسلوب اعتراض اسالیب اعتراض در قرآن کریم [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 171-189]
 • اسلوب تاریخی روش‌های بیان رویدادهای تاریخی در داستان‌های قرآن [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 109-136]
 • اسماء قرآن «ذکر» و «تذکر» در سیر نزول قرآن کریم [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 155-184]
 • اسماء متشابه نقش اسماء متشابه در تعارض دیدگاه نجاشی و شیخ طوسی پیرامون سالم بن مکرم [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 161-182]
 • اسمای حسنی تحلیل فقه الحدیثی مفهوم احادیث دال بر اسمای حسنای خدا بودن اهل بیت (ع) [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 27-48]
 • اسم اعظم‌ بودن بسمله ترجمه و نقد مدخل «بسمله» در دائرة المعارف قرآن [دوره 3، شماره 1، 1385، صفحه 133-151]
 • اسم خدا تحلیل فقه الحدیثی مفهوم احادیث دال بر اسمای حسنای خدا بودن اهل بیت (ع) [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 27-48]
 • اِسناد بررسی و نقد دیدگاه خوتیر ینبل درباره تاریخ‌گذاری خاستگاه اسناد حدیث [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 33-65]
 • اسناد روایات شیعی نقد پنداره رویگردانی محدثان شیعه از اسناد [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 131-153]
 • اسوه‌بودن پیامبر (ص) قرابت قرآن و نهج‌البلاغه در بیان اوصاف پیامبر اکرم (ص) [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 87-108]
 • اشاعره مسئله رؤیت خدا در تفاسیر قرآن و حدیث طبق نظر اشاعره و معتزله [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 145-168]
 • اشتراک معنوی نقش و کارکرد اشتراک معنوی و بافت در نگاه تفسیری علامه طباطبایی(ره) [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 27-44]
 • اشتراک معنوی دیدگاه قرآن پژوهان درباره اشتراک لفظی و معنوی در قرآن و واژگان وجوه و نظایر [دوره 4، شماره 2، 1386، صفحه 67-85]
 • اصحاب اجماع پژوهشی در رویکرد شیخ کلینی نسبت به روایات محمد بن ابی عمیر [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 117-135]
 • اطاعت تحلیل ارتباط بینامتنی آیه اطاعت با عمده‌ترین آیات ولایت و فضائل اهل‌بیت (ع) [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 207-241]
 • اطلاعات گزارش مأموریت سفر دهلی به منظور شرکت در کنفرانس «ایفلا» و مطالعات اجمالی راجع به نسخه های خطی اسلامی در هند [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 97-123]
 • اطمینان ساخت شکنی شبکه مفهومی ایمان نزد علامه طباطبایی در تفسیر المیزان [دوره 4، شماره 1، 1386، صفحه 5-25]
 • اعتبار تأملی در اسناد احادیث ناظر به عدالت صحابه [دوره 11، شماره 3، 1393، صفحه 141-172]
 • اعتبار روایت واکاوی تواتر اجمالی و گستره دلالت آن [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 55-79]
 • اعتبار سنجی اعتبار سنجی روایات تفسیری ناظر بر عقوبت حضرت یوسف(ع) [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 1-29]
 • اعتراف فرهنگ نیایش در قرآن کریم [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 9-23]
 • اعجاب کنکاشی در مقوله شور چشمی (چشم زخم) [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 67-90]
 • اعجاز اندیشه های قرآنی در آثار سنایی [دوره 5، شماره 2، 1387، صفحه 19-43]
 • اعجاز بیانی تحلیل علمی و معنا‏شناختی ویژگی­های کوه­ها در قرآن کریم [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 1-22]
 • اعجاز بیانی بنت الشاطی و ساماندهی تفسیر ادبی [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 83-108]
 • اعجاز علمی تحلیل علمی و معنا‏شناختی ویژگی­های کوه­ها در قرآن کریم [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 1-22]
 • اعجاز علمی بررسی لغزش‌های مترجمان در دو آیه مربوط به شکل‌گیری ابر، باران و تگرگ [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 53-74]
 • اعجاز قرآن اسالیب اعتراض در قرآن کریم [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 171-189]
 • اعجاز قرآن «تکرار در قصه‌های قرآن» از دیدگاه عبدالکریم خطیب [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 77-102]
 • اعجاز قرآن نظریۀ صرفه در کتاب الموضح سیدمرتضی پژوهشی دربارۀ اهمیت، مبانی و روش اثبات آن [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 35-65]
 • اعمال قلبی شدت و ضعف ایمان (در دید گاه طباطبایی و ابن تیمیه) [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 117-131]
 • افترا تأمّلی در مدلول روایت موسوم به مباهته [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 157-180]
 • افساد فی الارض برداشتی دیگر از آیه 33 سوره مائده [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 171-194]
 • ایفلا گزارش مأموریت سفر دهلی به منظور شرکت در کنفرانس «ایفلا» و مطالعات اجمالی راجع به نسخه های خطی اسلامی در هند [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 97-123]
 • اقسام حدیث بررسی رویکرد حاکم نیشابوری در تصحیح و تضعیف احادیث: با تکیه بر روایات المستدرک علی الصحیحین [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 99-135]
 • اقناع فرایند اقناع در قرآن کریم [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 75-100]
 • اکراه در دین آزادی یا اجبار عقیده در موازنه میان «لا اکراه فی الدین» با آیات قتال [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 31-57]
 • الاتقان فی علوم القرآن بررسی آراء سیوطی در اجمال و تبیین آیات قرآن کریم با محوریت اندیشه های علامه طباطبایی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 31-62]
 • الاخبار الدخیله تفسیر منسوب به امام حسن عسگری (ع) در بررسی علامه شوشتری [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 91-114]
 • التزام شدت و ضعف ایمان (در دید گاه طباطبایی و ابن تیمیه) [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 117-131]
 • التزام عملی ساخت شکنی شبکه مفهومی ایمان نزد علامه طباطبایی در تفسیر المیزان [دوره 4، شماره 1، 1386، صفحه 5-25]
 • التفات شدت و ضعف ایمان (در دید گاه طباطبایی و ابن تیمیه) [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 117-131]
 • الجامع‌الصغیر ارزیابی صحت ارجاعات سیوطی به راویان و مصادر پیشین در «الجامع الصغیر» [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 169-188]
 • الدرّ المنثور بررسی آراء سیوطی در اجمال و تبیین آیات قرآن کریم با محوریت اندیشه های علامه طباطبایی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 31-62]
 • الرجال برقی نگاهی دوباره به نویسنده الرجال برقی [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 145-166]
 • الکافی بررسی روش فقه الحدیثی علامه مجلسی در شرح الکافی(کتاب الحجه) [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 93-110]
 • الکافی پژوهشی در رویکرد شیخ کلینی نسبت به روایات محمد بن ابی عمیر [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 117-135]
 • الگویابی سندی ‎ الگویابی اسناد کلینی به کتاب زراره بن اعین [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 119-150]
 • الله ترجمه و نقد مدخل «بسمله» در دائرة المعارف قرآن [دوره 3، شماره 1، 1385، صفحه 133-151]
 • المحاسن جریان فکری ادب و بازخوانی دلایل اخراج و بازگشت احمد برقی به قم [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 109-135]
 • المیزان کارکردی دیرآشنا، اما ناگفته از دانش مکّی و مدنی (رهیافتی بر اساس تفسیر المیزان) [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 1-39]
 • المیزان فی تفسیرالقرآن بررسی آراء سیوطی در اجمال و تبیین آیات قرآن کریم با محوریت اندیشه های علامه طباطبایی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 31-62]
 • الموضح نظریۀ صرفه در کتاب الموضح سیدمرتضی پژوهشی دربارۀ اهمیت، مبانی و روش اثبات آن [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 35-65]
 • الوهیت مقایسه نظریه حلول در اندیشه غالیان و مظهریت و تجلی اسماء و صفات الهی در باور شیعی [دوره 6، شماره 1، 1388، صفحه 106-132]
 • امالی صدوق بررسی تحلیلی و مقایسه‌ای جایگاه کتب امالی [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 31-52]
 • امالی طوسی بررسی تحلیلی و مقایسه‌ای جایگاه کتب امالی [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 31-52]
 • امالی مفید بررسی تحلیلی و مقایسه‌ای جایگاه کتب امالی [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 31-52]
 • امام مفهوم شناسی و مصداق یابی «اولی الامر»از نگاه علّامه طباطبایی و فخر رازی [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 191-188]
 • امام باقر علیه السلام امام باقر علیه السلام و حفظ و صیانت حدیث [دوره 3، شماره 1، 1385، صفحه 53-82]
 • امامت با تفاسیر تقریب گرا قرآن را به زندگی بازگردانیم [دوره 2، شماره 1، 1384، صفحه 37-55]
 • امام رضا(ع) اعتبارسنجیِ اسنادی نامۀ علل‌الاَحکام امام رضا(ع) با تأکید بر تحلیل وثاقتِ محمّد بن سنان [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 137-163]
 • امام صادق(ع) امکان‌سنجی تأثیرپذیری قرائت حمزه کوفی از قرائت امام صادق(علیه‌السلام)‏ [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 75-106]
 • امام (ع) رفق و مدارات در کلام و مرام علی (ع) [دوره 2، شماره 1، 1384، صفحه 101-130]
 • امام علی (ع) حقوق مخالفان پیش از جنگ و هنگام جنگ از دیدگاه نهج‌البلاغه [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 127-145]
 • امام علی(ع) بررسی و نقد آراء ماتریدی و نسفی در مورد آیات مربوط به اهل‌بیت(ع) [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 145-176]
 • ایمان عوامل سلام و لعن در قرآن کریم [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 53-81]
 • ایمان ساخت شکنی شبکه مفهومی ایمان نزد علامه طباطبایی در تفسیر المیزان [دوره 4، شماره 1، 1386، صفحه 5-25]
 • ایمان مفهوم شناسی «احسان» در قرآن کریم با بررسی حوزه معنایی احسان فردی [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 57-104]
 • امر معناشناسی توصیفی واژه"عزم"در قرآن کریم [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 141-165]
 • امیر المؤمنین علی (ع) تحلیل و نقد نامه های معاویه به امیر المؤمنین (ع) [دوره 8، شماره 1، 1390، صفحه 5-44]
 • امیرمؤمنان علی(ع) واکاوی اهداف ذکر مغیبات در نهج البلاغه [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 31-57]
 • امین خولی بنت الشاطی و ساماندهی تفسیر ادبی [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 83-108]
 • اناجیل اربعه گلدزیهر و کتاب گرایش های تفسیر ی او [دوره 2، شماره 1، 1384، صفحه 131-152]
 • انجبار ضعف‏‏‏‏ سند انجبار ضعف سند و گونه های آن از منظر شیخ انصاری [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 59-86]
 • اندیشه های شهید مطهری مبانی اندیشه های شهید مطهری در فهم و تفسیر قرآن [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 7-26]
 • انسان عناصر کرامت‌ستیز از دیدگاه قرآن‌کریم [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 227-256]
 • انسان‌شناسی اقتصادی تاریخ انگارۀ «کرم» در فرهنگ عصر نزول [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 159-191]
 • انسان کامل رابطه عصمت پیامبر اکرم (ص) با آیات عتاب از منظر علامه سید حیدر آملی [دوره 8، شماره 1، 1390، صفحه 169-197]
 • انس با قرآن طبقه‌بندی شاخص‌های دانشی و مهارتی انس با قرآن کریم (از منظر کارشناسان حوزه ‏آموزش و مدیریت امور قرآنی) ‏ [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 81-107]
 • انسجام قرآن رویکردهای خاورشناسان به مسئلۀ انسجام قرآن: سیر تحوّل تاریخی؛ ویژگی ها؛ زمینه ها [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 167-197]
 • انسجام محتوایی تبیین انسجام محتوایی سوره لقمان با روش تحلیل محتوای کیفی [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 85-116]
 • انفاق بررسی نهادینه سازی اطعام مسکین در بستر تاریخی نزول قرآن [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 181-213]
 • انگیزه ابعاد سه‌گانه‌ی نظریه امید اسنایدر وتطبیق آن با دیدگاه قرآن کریم [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 1-30]
 • انما برداشتی دیگر از آیه 33 سوره مائده [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 171-194]
 • انواع متشابه ملاحظاتی بر دیدگاه‌های آیت الله معرفت درباره‌ متشابه [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 187-208]
 • انواع نسخ بررسی پدیده نسخ در آرای قرآن‌پژوهان و نقد دیدگاه ایشان درباره نسخ تلاوت [دوره 11، شماره 3، 1393، صفحه 87-116]
 • اهل بیت نقد و بررسی دیدگاه آلوسی در تبیین اراده تکوینی در آیه تطهیر [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 155-173]
 • اهل بیت «بررسی تحلیلی روایات تفسیر عصری اهل بیت ع» [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 1-31]
 • اهل بیت در تفسیر مقاتل و الکشاف بررسی و نقد آیات « خلافت و ولایت » در تفسیر مقاتل بن سلیمان و تفسیر الکشاف زمخشری [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 27-46]
 • اهل بیت (ع) تحلیل فقه الحدیثی مفهوم احادیث دال بر اسمای حسنای خدا بودن اهل بیت (ع) [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 27-48]
 • اهل‌بیت (ع) نقش اهل‌بیت (ع) در نقد و تبیین روایات کلامی عامه [دوره 11، شماره 3، 1393، صفحه 173-198]
 • اهل‌بیت (ع) تحلیل ارتباط بینامتنی آیه اطاعت با عمده‌ترین آیات ولایت و فضائل اهل‌بیت (ع) [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 207-241]
 • اهل‌بیت(ع) بررسی و نقد آراء ماتریدی و نسفی در مورد آیات مربوط به اهل‌بیت(ع) [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 145-176]
 • اهل‌بیت(ع) امکان‌سنجی تأثیرپذیری قرائت حمزه کوفی از قرائت امام صادق(علیه‌السلام)‏ [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 75-106]
 • اهل بیت علیه السلام نقد و بررسی آرای سید قطب در مورد آیات نازله در شأن ائمه (علیهم السلام) [دوره 4، شماره 1، 1386، صفحه 55-79]
 • اهل حلّ و عقد مفهوم شناسی و مصداق یابی «اولی الامر»از نگاه علّامه طباطبایی و فخر رازی [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 191-188]
 • اهل سنت تأملی در اسناد احادیث ناظر به عدالت صحابه [دوره 11، شماره 3، 1393، صفحه 141-172]
 • اهل سنت نقش اهل‌بیت (ع) در نقد و تبیین روایات کلامی عامه [دوره 11، شماره 3، 1393، صفحه 173-198]
 • اهل کتاب تعامل با اهل کتاب از منظر قرآن و سنت [دوره 6، شماره 1، 1388، صفحه 48-65]
 • اوصاف پیامبر (ص) قرابت قرآن و نهج‌البلاغه در بیان اوصاف پیامبر اکرم (ص) [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 87-108]
 • اولی‌الامر نقد و بررسی دلالت آیه 59 سوره نساء بر عصمت «اولی‌الامر» با تاکید بر منابع شیعه [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 1-20]
 • ائمّه اطهار(ع) مفهوم شناسی و مصداق یابی «اولی الامر»از نگاه علّامه طباطبایی و فخر رازی [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 191-188]

ب

 • با استاد علامه آیت الله شهید مرتضی مطهری با استاد علامه آیت الله شهید مرتضی مطهری [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 173-193]
 • بابیه گلدزیهر و کتاب گرایش های تفسیر ی او [دوره 2، شماره 1، 1384، صفحه 131-152]
 • باران بررسی لغزش‌های مترجمان در دو آیه مربوط به شکل‌گیری ابر، باران و تگرگ [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 53-74]
 • باطن تفسیر و تأویل از دیدگاه صدرالمتألهین شیرازی [دوره 4، شماره 2، 1386، صفحه 107-128]
 • بی‌اعتنایی بازشناسی مفهوم غفلت در قرآن با تأکید بر تأثیر حرف جر در معنای فعل [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 75-110]
 • بافت درزمانی کارکرد تصویرپردازی در تبیین داستان ناقه حضرت صالح(ع) و رهیافت های تربیتی این کارکرد در بافت موقعیتی آیات قرآن [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 111-144]
 • بافت. معناشناسی نقش و کارکرد اشتراک معنوی و بافت در نگاه تفسیری علامه طباطبایی(ره) [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 27-44]
 • بافت هم‌زمانی کارکرد تصویرپردازی در تبیین داستان ناقه حضرت صالح(ع) و رهیافت های تربیتی این کارکرد در بافت موقعیتی آیات قرآن [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 111-144]
 • بیان المعانی تحلیل و بررسی روش تفسیری عبدالقادر ملاحویش آل غازی [دوره 5، شماره 2، 1387، صفحه 81-103]
 • با‌هم‌آیی متداعی کاربرد نظریه حوزه معنایی در مطالعات قرآنی [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 119-139]
 • باهم‌آیی همنشینی کاربرد نظریه حوزه معنایی در مطالعات قرآنی [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 119-139]
 • با هم‌آیی و نقد متن با هم‌آیی، راه‌کاری برای کشف و تصحیح احادیث آسیب‌دیده [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 75-92]
 • باورهای کلامی شیوه های همانند سازی در حدیث و رهیافتی بر روش های آن [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 33-62]
 • بت­پرستی نقد و بررسی دیدگاه جرالد هاوتینگ در کتاب بت‌پرستی و ظهور اسلام [دوره 11، شماره 3، 1393، صفحه 33-60]
 • بخشش تاریخ انگارۀ «کرم» در فرهنگ عصر نزول [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 159-191]
 • بدعت تأمّلی در مدلول روایت موسوم به مباهته [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 157-180]
 • بدعت‌گذاری جایگاه کذب و بدعت در تضعیف غالیان [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 65-95]
 • برادری کاوشی در حکمت 289 نهج‌البلاغه (سیمای برادر) [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 109-135]
 • برجسته­ سازی حدیث به مثابه «رسانه»؛ بازتاب مضامین سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در احادیث امام حسن مجتبی(ع) [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 81-100]
 • بررسی استعمال واژه حافظ در حدیث بررسی استعمال واژه حافظ در حدیث [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 113-122]
 • بررسی زبان شناختی بررسی زبان شناختی واژه قرآنی «مسجد» [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 5-18]
 • برص بررسی سندی و متنی روایات« تسخین الماء فی الشمس» [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 173-193]
 • بسامد درآمدی بر سبک‌شناسی کلام نبوی [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 5-29]
 • بطن واکاوی نگرش علامه طباطبایی به روایات وارده در تفسیر قرآن کریم با تأکید بر مفاهیم بطن و جری [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 155-182]
 • بیعت نقش زنان در نقل احادیث رسول الله (ص) [دوره 2، شماره 1، 1384، صفحه 75-100]
 • بعل بعل به مثابۀ بت در فرهنگ سامی و زمینه های کاربرد آن در قرآن کریم [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]
 • بلاغت تبیین ظرافت‌های بلاغی سورۀ قیامت و دلالت‌های تفسیری آن با رهیافت سبک‌شناختی [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 117-143]
 • بلاغت معناشناسی و رابطه آن با دانش تفسیر قرآن کریم [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 45-66]
 • بلاغت گونه های قصر یا حصر در قرآن کریم [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 5-26]
 • بلاغت قرآن اسالیب اعتراض در قرآن کریم [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 171-189]
 • بلکفه مسئله رؤیت خدا در تفاسیر قرآن و حدیث طبق نظر اشاعره و معتزله [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 145-168]
 • بینامتنیت نگرشی روشمند به جایگاه عهدین در تفسیر قرآن با تکیه بر الگوی نشانه‌شناختی بینامتنیت [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 225-252]
 • بینونت خدا و خلق تبیین نظام روایات توحیدی اهل بیت(ع) [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 1-36]
 • بهبودی لغزش کتاب معرفه الحدیث در باب روایات فضل بن شاذان [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 65-93]
 • بهتان تأمّلی در مدلول روایت موسوم به مباهته [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 157-180]

پ

 • پالایش حدیث عرضه احادیث بر قرآن در تفاسیر البیان و المیزان با تأکید بر تفسیر 12 جزء نخست [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 193-214]
 • پیام فرایند اقناع در قرآن کریم [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 75-100]
 • پیامبر (ص) معارضات زبانی مشرکان با پیامبر اکرم (ص)بررسی اتهام شعر و شاعری در قرآن [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 159-183]
 • پیامد نجات مفهوم نجات و سیمای نجات یافتگان در قرآن [دوره 3، شماره 1، 1385، صفحه 83-102]
 • پیامد‌‌‌‌ها نشوز؛ مصادیق و شیوه‌های برخورد با آن در قرآن کریم [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 137-160]
 • پیامدهای ادراج ادراج در متن حدیث:انواع، عوامل و پیامدهای آن [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 31-56]
 • پیام رسانی فرایند اقناع در قرآن کریم [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 75-100]
 • پیام گمراهی فراگرد ارتباط شیطان و انسان از منظر قرآن کریم [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 167-200]
 • پرسش گری بررسی شاخصه های نوآوری از دیدگاه قرآن کریم [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 223-241]
 • پرورش دینداری مؤلفه های دینداری و راه های پرورش آن در قرآن و حدیث [دوره 8، شماره 1، 1390، صفحه 199-232]
 • پیش فرض ها معناشناسی و رابطه آن با دانش تفسیر قرآن کریم [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 45-66]
 • پیشفرضهای مفسر مقایسۀ مهم‏ترین دستاورد‏های هرمنوتیک با سنت تفسیری اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 79-106]
 • پیشینه سندشناسی نقد پنداره رویگردانی محدثان شیعه از اسناد [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 131-153]
 • پیوستگی متن بررسی و تحلیل تاریخی اندیشه پیوستگی متن قرآن کریم [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 91-125]
 • پیوند معنایی چالش های ارتباط معنایی فواصل با محتوای آیات [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 41-73]

ت

 • تأثیرات نفسانی کنکاشی در مقوله شور چشمی (چشم زخم) [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 67-90]
 • تاریخ اسلام خاورشناسان و رویکردهای نوین در «جمع قرآن» [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 52-70]
 • تاریخ اسلام تحلیل و نقد نامه های معاویه به امیر المؤمنین (ع) [دوره 8، شماره 1، 1390، صفحه 5-44]
 • تاریخ اسلام مؤلفه های سیاسی - اجتماعی مؤثر در رسمیت یافتن قرائت های هفتگانه [دوره 3، شماره 1، 1385، صفحه 33-52]
 • تاریخ تشیع تحلیل و نقد نامه های معاویه به امیر المؤمنین (ع) [دوره 8، شماره 1، 1390، صفحه 5-44]
 • تاریخ تفسیر بررسی سیر تطور فهمِ آیۀ 34 سورۀ نساء [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 137-166]
 • تاریخ تفسیر امامیه گفتمان کاوی تفسیر شیعه در کوفه؛ بازپژوهی اندیشه های تفسیری "سعید بن جبیر" [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 141-167]
 • تاریخ حدیث نگاهی دوباره به نویسنده الرجال برقی [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 145-166]
 • تاریخ قرآن خاورشناسان و رویکردهای نوین در «جمع قرآن» [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 52-70]
 • تاریخ قرآن مؤلفه های سیاسی - اجتماعی مؤثر در رسمیت یافتن قرائت های هفتگانه [دوره 3، شماره 1، 1385، صفحه 33-52]
 • تاریخ قرائات قرائت‏ های قرآن (ترجمۀ مقالۀ «قرائت‏ های قرآن» در دایره المعارف قرآن لیدن به ‏ضمیمۀ نکاتی چند) [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 145-168]
 • تاریخ قرائت مؤلفه های سیاسی - اجتماعی مؤثر در رسمیت یافتن قرائت های هفتگانه [دوره 3، شماره 1، 1385، صفحه 33-52]
 • تاریخ گذاری تحلیل و بررسی روش تفسیری ملاحویش آل غازی در تاریخ گذاری قران کریم [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 31-55]
 • تاریخ‌گذاری بررسی و نقد دیدگاه خوتیر ینبل درباره تاریخ‌گذاری خاستگاه اسناد حدیث [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 33-65]
 • تاریخ‎گذاری گونه‎ شناسی انتقادی رویکردهای مبنایی به اسباب نزول [دوره 17، شماره 1، 1399]
 • تاریخ گذاری متون کهن تاریخ گذاری تفسیر منسوب به ابن عباس: نقد روش تحلیل ادبی ونزبرو و ریپین [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 27-64]
 • تاریخی نگری رویکرد ابوزید بر سنت و حجیت آن [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 91-116]
 • تأویل بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در تفسیرِ آیه هفتم آل‌عمران [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 1-28]
 • تأویل روایات تأویلی در تفسیر فرات کوفی [دوره 4، شماره 1، 1386، صفحه 119-145]
 • تأویل هستی و چیستی محکم و متشابه [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 79-110]
 • تأویل تفسیر و تأویل از دیدگاه صدرالمتألهین شیرازی [دوره 4، شماره 2، 1386، صفحه 107-128]
 • تأویل متشابه اندیشه های قرآنی در آثار سنایی [دوره 5، شماره 2، 1387، صفحه 19-43]
 • تأویل متشابه ملاحظاتی بر دیدگاه‌های آیت الله معرفت درباره‌ متشابه [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 187-208]
 • تبعیض نژادی راه بردهای قرآن برای مقابله با تبعیض نژادی [دوره 8، شماره 2، 1390، صفحه 141-161]
 • تبنّی" ابهام زدایی ازآیۀ 37 سورۀ احزاب باتکیه بر نقد سندی و محتوایی روایات [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 35-70]
 • تبیین شبهه تعارض امکان فهم قرآن با ضرورت وجود معصوم [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 7-30]
 • تبیین بررسی معناشناسانه واژه تبیین در قرآن [دوره 8، شماره 2، 1390، صفحه 85-114]
 • تبیین حدیث با قرآن تبیین حدیث با قرآن ، امکان ومصادیق آن [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 97-117]
 • تثبیت قرائات قرائت‏ های قرآن (ترجمۀ مقالۀ «قرائت‏ های قرآن» در دایره المعارف قرآن لیدن به ‏ضمیمۀ نکاتی چند) [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 145-168]
 • تجسیم هنر تصویر آفرینی در نهج البلاغه [دوره 4، شماره 1، 1386، صفحه 167-191]
 • تجوید مکتب ورش در قرائت قرآن کریم [دوره 4، شماره 2، 1386، صفحه 25-44]
 • تحریف نگرشی روشمند به جایگاه عهدین در تفسیر قرآن با تکیه بر الگوی نشانه‌شناختی بینامتنیت [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 225-252]
 • تحریف نقش اهل‌بیت (ع) در نقد و تبیین روایات کلامی عامه [دوره 11، شماره 3، 1393، صفحه 173-198]
 • تحریف کنکاشی پیرامون حدیث تفسیری بعوضه در تفسیر قمی و آسیب های آن [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 173-193]
 • تحریف قرآن گلدزیهر و کتاب گرایش های تفسیر ی او [دوره 2، شماره 1، 1384، صفحه 131-152]
 • تحلیل آسیب شناختی .کارکرد اسطوره شناسی به مثابه ابزاری میان رشته‌ای در حوزه‌ی نقد و تحلیل حدیث [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 94-126]
 • تحلیل تاریخی بررسی و تحلیل تاریخی اندیشه پیوستگی متن قرآن کریم [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 91-125]
 • تحلیل ساختاری حدیث .کارکرد اسطوره شناسی به مثابه ابزاری میان رشته‌ای در حوزه‌ی نقد و تحلیل حدیث [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 94-126]
 • تحلیل گفتمان تحلیل گفتمان معنا در تفسیر کشاف [دوره 8، شماره 2، 1390، صفحه 115-140]
 • تحلیل محتوا نقش آیات اخلاقی قرآن کریم در تدوین نظام هدایت فردی و اجتماعی [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 27-55]
 • تحلیل محتوا تبیین انسجام محتوایی سوره لقمان با روش تحلیل محتوای کیفی [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 85-116]
 • تحلیل محتوایی اعتبار سنجی روایات تفسیری ناظر بر عقوبت حضرت یوسف(ع) [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 1-29]
 • تحولات اجتماعی تحلیل آرای مفسران در تفسیر آیه «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» براساس مفهوم میثاق اجتماعی در ادوار تاریخی [دوره 5، شماره 2، 1387، صفحه 5-18]
 • تخییر و رد روایات تعارضات مستقر روایی در بحار الأنوار [دوره 6، شماره 1، 1388، صفحه 67-83]
 • تخییل هنر تصویر آفرینی در نهج البلاغه [دوره 4، شماره 1، 1386، صفحه 167-191]
 • تخلف فرهنگ قانونمداری در اندیشه های قرآنی امام خمینی (ره) و بررسی مستندات آن [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 31-44]
 • تدبر در قرآن گونه شناسی سیاق در تفسیر المیزان: صورت بندی و کارکرد [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 127-148]
 • تدوین سنت رویکرد ابوزید بر سنت و حجیت آن [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 91-116]
 • ترادف تام ترادف در زبان عربی و علوم قرآنی [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 65-90]
 • ترادف نگاری ترادف در زبان عربی و علوم قرآنی [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 65-90]
 • ترائب دو نگاه تفسیری به یک موضوع علمی [دوره 4، شماره 2، 1386، صفحه 87-107]
 • تربیت کاوشی در حکمت 289 نهج‌البلاغه (سیمای برادر) [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 109-135]
 • تربیت اخلاقی مقایسۀ جایگاه احساسات و عواطف در تربیت اخلاقی در رویکرد دلمشغولی و آموزه های اخلاقی قران کریم [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 66-101]
 • ترتیب نزول تحلیل و بررسی روش تفسیری عبدالقادر ملاحویش آل غازی [دوره 5، شماره 2، 1387، صفحه 81-103]
 • ترتیب نزول ردپای کمی گرایی در نظریۀ ترتیب نزول نولدکه [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 185-207]
 • ترجمه نگاهی به ترجمه محمد مهدی فولادوند از قرآن مجید [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 158-171]
 • ترجمه بررسی زبان شناختی واژه قرآنی «مسجد» [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 5-18]
 • ترجمه تأثیر وجوه و نظایر در ترجمه های معاصر فارسی [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 139-182]
 • ترجمه تفسیری معرفی روش استاد محمد باقر بهبودی در ترجمه تفسیری معانی القرآن [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 183-210]
 • ترجمه حرفی نقد و بررسی ترجمه ناپذیری قرآن [دوره 4، شماره 1، 1386، صفحه 147-165]
 • ترجمه قرآن فر هنگ زبانی عرب و نقش آن در ترجمه قرآن کریم [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 130-154]
 • ترجمه قرآن معرفی روش استاد محمد باقر بهبودی در ترجمه تفسیری معانی القرآن [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 183-210]
 • ترجمه ناپذیری قرآن نقد و بررسی ترجمه ناپذیری قرآن [دوره 4، شماره 1، 1386، صفحه 147-165]
 • ترجمه های فارسی قرآن سرادق، سراپرده و ترجمه های فارسی قرآن کریم [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 210-222]
 • ترجمه های قران موسیقای واژگان جزء 30 و نمود آن در چهار ترجمه قرآن [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 183-213]
 • ترجمه و تفسیر قرآن نقش قرائت قرآن در ترجمه و تفاسیر ایرانی در قرن دهم هجری قمری [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 1-28]
 • تساقط روش آیت‌الله خویی در تعارض جرح و تعدیل [دوره 11، شماره 3، 1393، صفحه 117-140]
 • تساهل حاکم بررسی رویکرد حاکم نیشابوری در تصحیح و تضعیف احادیث: با تکیه بر روایات المستدرک علی الصحیحین [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 99-135]
 • تسخین الماء بررسی سندی و متنی روایات« تسخین الماء فی الشمس» [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 173-193]
 • تشابه هستی و چیستی محکم و متشابه [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 79-110]
 • تشبیه روش مندی قران در خلق صحنه های زنده و جذاب [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 165-181]
 • تشخیص هنر تصویر آفرینی در نهج البلاغه [دوره 4، شماره 1، 1386، صفحه 167-191]
 • تشخیص سید قطب و نظریه تصویر هنری در قرآن [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 133-163]
 • تشریع پیامبر حدیث اورنگ: بازخوانی حدیث اریکه، به‌مثابۀ مستند وحیانی خواندن سنت [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 127-147]
 • تشیع سنجش شیعه گری ابن مسیب [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 33-56]
 • تشیع مقایسه نظریه حلول در اندیشه غالیان و مظهریت و تجلی اسماء و صفات الهی در باور شیعی [دوره 6، شماره 1، 1388، صفحه 106-132]
 • تشیع گلدزیهر و کتاب گرایش های تفسیر ی او [دوره 2، شماره 1، 1384، صفحه 131-152]
 • تشیع اصولی تشیع اعتدالی و بازتاب آن در تفسیر شیعی [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 1-31]
 • تشیع اعتدالی تشیع اعتدالی و بازتاب آن در تفسیر شیعی [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 1-31]
 • تشیع سعید بن مسیب سنجش شیعه گری ابن مسیب [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 33-56]
 • تصحیح نقش اهل‌بیت (ع) در نقد و تبیین روایات کلامی عامه [دوره 11، شماره 3، 1393، صفحه 173-198]
 • تصحیف با هم‌آیی، راه‌کاری برای کشف و تصحیح احادیث آسیب‌دیده [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 75-92]
 • تصدیق شدت و ضعف ایمان (در دید گاه طباطبایی و ابن تیمیه) [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 117-131]
 • تصویر هنر تصویر آفرینی در نهج البلاغه [دوره 4، شماره 1، 1386، صفحه 167-191]
 • تصویر بررسی تصویر استعاری دنیا در خطبه های نهج البلاغه [دوره 8، شماره 1، 1390، صفحه 110-139]
 • تصویرآفرینی در داستان روش‌های بیان رویدادهای تاریخی در داستان‌های قرآن [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 109-136]
 • تصویر پردازی حرکت در تصویر پردازی داستان های پیامبران(مطالعه موردی سوره هود) [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 103-130]
 • تصویر پردازی هنری نقش عنصر «حرکت» در حیات بخشی به تصاویر قرآنی [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 105-137]
 • تصویر هنری سید قطب و نظریه تصویر هنری در قرآن [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 133-163]
 • تصوف گلدزیهر و کتاب گرایش های تفسیر ی او [دوره 2، شماره 1، 1384، صفحه 131-152]
 • تطبیق واکاوی نگرش علامه طباطبایی به روایات وارده در تفسیر قرآن کریم با تأکید بر مفاهیم بطن و جری [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 155-182]
 • تطبیقی روش شناسی مطالعات تطبیقی در تفسیر قرآن [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 35-56]
 • تطبیق معنا قرابت قرآن و نهج‌البلاغه در بیان اوصاف پیامبر اکرم (ص) [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 87-108]
 • تطور دیدگاه های تفسیری تطور دیدگاه ها در تفسیر آیه 34 سوره نساء [دوره 2، شماره 1، 1384، صفحه 7-36]
 • تطوّر معنایی واژگان تأثیر عرف ویژه قرآن در تطوّر معنایی واژگان عربی عصر جاهلی [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 1-34]
 • تعارض روش آیت‌الله خویی در تعارض جرح و تعدیل [دوره 11، شماره 3، 1393، صفحه 117-140]
 • تعارض نقش اسماء متشابه در تعارض دیدگاه نجاشی و شیخ طوسی پیرامون سالم بن مکرم [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 161-182]
 • تعارض شبهه تعارض امکان فهم قرآن با ضرورت وجود معصوم [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 7-30]
 • تعارضات واکاوی شیوه های عملکرد آصف محسنی در تعامل با تعارضات نجاشی و طوسی [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 21-52]
 • تعارض بدوی روش علامه شعرانی در حل تعارض اخبار [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 51-75]
 • تعارض مستقر روش علامه شعرانی در حل تعارض اخبار [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 51-75]
 • تعارض مستقر تعارضات مستقر روایی در بحار الأنوار [دوره 6، شماره 1، 1388، صفحه 67-83]
 • تعارض و تحریف ترجمه ها نقد و بررسی ترجمه ناپذیری قرآن [دوره 4، شماره 1، 1386، صفحه 147-165]
 • تعالیم اهل بیت(ع) تبیین نظام روایات توحیدی اهل بیت(ع) [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 1-36]
 • تعالی و کمال فرهنگ قانونمداری در اندیشه های قرآنی امام خمینی (ره) و بررسی مستندات آن [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 31-44]
 • تعبیر راوی تحلیل انتقادی دلایل قائلان به نظریّه ی تکرار نزول [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 125-153]
 • تعزیر و عدالت کیفری برداشتی دیگر از آیه 33 سوره مائده [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 171-194]
 • تعظیم والدین آیه سجده بر یوسف(ع) در تفاسیر امامیه؛ رهیافت ها و نظریه معیار [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 37-74]
 • تعلیق حکم بر وصف گونه‌شناسی «تعلیق حکم بر وصف» در تفسیر المیزان [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 115-140]
 • تعمیه شبهه تعارض امکان فهم قرآن با ضرورت وجود معصوم [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 7-30]
 • تفاسیر شیعه شیخ طوسی و آرای تفسیری معتزله [دوره 6، شماره 1، 1388، صفحه 86-103]
 • تفاوت حقوقی زن و مرد.‏ تحلیل مدخل "زنان و قرآن" در دایرة المعارف قرآن "‏EQ‏" ‏ [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 93-118]
 • تفسیر روی‏کرد‏های مختلف در‏ مورد نقش سنت در تعامل با قرآن و کتاب مقدس [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 47-77]
 • تفسیر مقایسۀ مهم‏ترین دستاورد‏های هرمنوتیک با سنت تفسیری اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 79-106]
 • تفسیر معناشناسی و رابطه آن با دانش تفسیر قرآن کریم [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 45-66]
 • تفسیر بررسی معناشناسانه واژه تبیین در قرآن [دوره 8، شماره 2، 1390، صفحه 85-114]
 • تفسیر اندیشه های قرآنی در آثار سنایی [دوره 5، شماره 2، 1387، صفحه 19-43]
 • تفسیر گونه های قصر یا حصر در قرآن کریم [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 5-26]
 • تفسیر تفسیر و تأویل از دیدگاه صدرالمتألهین شیرازی [دوره 4، شماره 2، 1386، صفحه 107-128]
 • تفسیر نقد و بررسی دیدگاه عَزیزه هِبری در تفسیر «ضَرْب» زن در آیه 34 سوره نساء [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 35-65]
 • تفسیر «بررسی تحلیلی روایات تفسیر عصری اهل بیت ع» [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 1-31]
 • تفسیر ابن عباس تاریخ گذاری تفسیر منسوب به ابن عباس: نقد روش تحلیل ادبی ونزبرو و ریپین [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 27-64]
 • تفسیر اخلاقی تفسیر اخلاقی قرآن کریم با تأکید بر مبانی آن [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 64-93]
 • تفسیر ادبی بنت الشاطی و ساماندهی تفسیر ادبی [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 83-108]
 • تفسیرالمیزان جایگاه و کاربرد سنت در تفسیر المیزان [دوره 8، شماره 1، 1390، صفحه 141-168]
 • تفسیر المیزان واکاوی نگرش علامه طباطبایی به روایات وارده در تفسیر قرآن کریم با تأکید بر مفاهیم بطن و جری [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 155-182]
 • تفسیر المیزان گونه‌شناسی «تعلیق حکم بر وصف» در تفسیر المیزان [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 115-140]
 • تفسیر المیزان بررسی مصادر روایی تفسیر المیزان و انعکاس با واسطه روایات از مصادر اولیه [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 203-238]
 • تفسیر امام عسکری(ع) کنکاشی پیرامون حدیث تفسیری بعوضه در تفسیر قمی و آسیب های آن [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 173-193]
 • تفسیر امامیه آیه سجده بر یوسف(ع) در تفاسیر امامیه؛ رهیافت ها و نظریه معیار [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 37-74]
 • تفسیر بیانی بنت الشاطی و ساماندهی تفسیر ادبی [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 83-108]
 • تفسیر بیان السعاده جایگاه و کارکرد حدیث در تفسیر بیان السعاده [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 145-173]
 • تفسیر بیان المعانی علی حسب ترتیب النزول تحلیل و بررسی روش تفسیری ملاحویش آل غازی در تاریخ گذاری قران کریم [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 31-55]
 • تفسیر بطن روایات تأویلی در تفسیر فرات کوفی [دوره 4، شماره 1، 1386، صفحه 119-145]
 • تفسیر تربیتی «من وحی القرآن» تفسیری با رویکرد تربیتی و عصری [دوره 8، شماره 1، 1390، صفحه 73-107]
 • تفسیر تفرقه گرا با تفاسیر تقریب گرا قرآن را به زندگی بازگردانیم [دوره 2، شماره 1، 1384، صفحه 37-55]
 • تفسیر تنزیلی-موضوعی بررسی نهادینه سازی اطعام مسکین در بستر تاریخی نزول قرآن [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 181-213]
 • تفسیر جامع روش صدرالمتالهین در تفسیر قرآن کریم [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 1-46]
 • تفسیر حسینی نقش قرائت قرآن در ترجمه و تفاسیر ایرانی در قرن دهم هجری قمری [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 1-28]
 • تفسیر روایی کوفه گفتمان کاوی تفسیر شیعه در کوفه؛ بازپژوهی اندیشه های تفسیری "سعید بن جبیر" [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 141-167]
 • تفسیر روض الجنان تشیع اعتدالی و بازتاب آن در تفسیر شیعی [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 1-31]
 • تفسیر عصری «من وحی القرآن» تفسیری با رویکرد تربیتی و عصری [دوره 8، شماره 1، 1390، صفحه 73-107]
 • تفسیر عصری بررسی تطبیقی نظریه جامعیت قرآن از دیدگاه سید قطب [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 7-26]
 • تفسیر عصری «بررسی تحلیلی روایات تفسیر عصری اهل بیت ع» [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 1-31]
 • تفسیر علمی منطق تبیین آیات قرآن در تعامل با گزاره‌های علوم تجربی [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 105-136]
 • تفسیر فرا ظاهر مبانی ادبی - زبان شناسی جری و تطبیق در تفسیر قرآن [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 57-79]
 • تفسیر فریقین بررسی تطبیقی تفسیر آیه اکمال با تأکید بر نقد مناقشه ها درباره دیدگاه شیعه [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 131-159]
 • تفسیر قرآن تحلیل انتقادی استناد به ظواهر قرآنی در تفسیر «من وحی القرآن» [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 102-128]
 • تفسیر قرآن به قرآن گونه شناسی سیاق در تفسیر المیزان: صورت بندی و کارکرد [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 127-148]
 • تفسیر قرآن به قرآن بررسی قواعد مشترک تفسیر قرآن به قرآن و نظریه میدان معنایی(بر اساس روش علامه طباطبائی(ره) و ایزوتسو) [دوره 17، شماره 1، 1399]
 • تفسیر قمی کنکاشی پیرامون حدیث تفسیری بعوضه در تفسیر قمی و آسیب های آن [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 173-193]
 • تفسیر قمی اجتهاد در تفسیر روایی قمی [دوره 4، شماره 1، 1386، صفحه 81-117]
 • تفسیر کشاف آسیب‌شناسی کاربست روایات نبوی در تفسیر کشاف با تکیه‌بر ساختارهای صرفی و نحوی [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 33-53]
 • تفسیر کشاف تحلیل گفتمان معنا در تفسیر کشاف [دوره 8، شماره 2، 1390، صفحه 115-140]
 • تفسیر متن تحلیل آرای مفسران در تفسیر آیه «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» براساس مفهوم میثاق اجتماعی در ادوار تاریخی [دوره 5، شماره 2، 1387، صفحه 5-18]
 • تفسیر مجمع البیان تشیع اعتدالی و بازتاب آن در تفسیر شیعی [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 1-31]
 • تفسیر منسوب به امام حسن عسگری (ع) تفسیر منسوب به امام حسن عسگری (ع) در بررسی علامه شوشتری [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 91-114]
 • تفسیر من وحی القرآن علامه محمد حسین فضل الله و اندیشه همزیستی اجتماعی در تفسیر آیات قرآن [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 101-120]
 • تفسیر موضوعی سجده واقعی و همراه با شعور حیوان، گیاه و جماد [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 85-114]
 • تفسیر موضوعی راه بردهای قرآن برای مقابله با تبعیض نژادی [دوره 8، شماره 2، 1390، صفحه 141-161]
 • تفسیر موضوعی مفهوم شناسی «احسان» در قرآن کریم با بررسی حوزه معنایی احسان فردی [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 57-104]
 • تفسیر موضوعی تنزیلی «ذکر» و «تذکر» در سیر نزول قرآن کریم [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 155-184]
 • تفسیرهای المیزان و البیان عرضه احادیث بر قرآن در تفاسیر البیان و المیزان با تأکید بر تفسیر 12 جزء نخست [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 193-214]
 • تفضل مفهوم شناسی «احسان» در قرآن کریم با بررسی حوزه معنایی احسان فردی [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 57-104]
 • تفکر اسلامی ریشه های نظری رهیافت فلسفی به قرآن [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 67-78]
 • تفنن در فصاحت بررسی حکمت اختلاف فعلی در آیات متشابه لفظی [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 111-129]
 • تفویض دین حدیث اورنگ: بازخوانی حدیث اریکه، به‌مثابۀ مستند وحیانی خواندن سنت [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 127-147]
 • تقوا بررسی طرح‌واره‌ای استعاره‌های "تقوا" در خطبه‌‌های نهج‌البلاغه بر مبنای مدل ایوانز و گرین [دوره 17، شماره 1، 1399]
 • تکامل عصری تکامل عصری معرفت دینی در سایه استنطاق و دلالت یابی متن [دوره 8، شماره 1، 1390، صفحه 45-72]
 • تکثر فهم مقایسۀ مهم‏ترین دستاورد‏های هرمنوتیک با سنت تفسیری اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 79-106]
 • تکرا نقش تکرار در انسجام بخشی به سوره هود با تکیه بر الگوی هالیدی و حسن [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 165-200]
 • تکرار عینی نقش تکرار در انسجام بخشی به سوره هود با تکیه بر الگوی هالیدی و حسن [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 165-200]
 • تکرار نزول تحلیل انتقادی دلایل قائلان به نظریّه ی تکرار نزول [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 125-153]
 • تگرگ بررسی لغزش‌های مترجمان در دو آیه مربوط به شکل‌گیری ابر، باران و تگرگ [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 53-74]
 • تلاوت قرآن طبقه‌بندی شاخص‌های دانشی و مهارتی انس با قرآن کریم (از منظر کارشناسان حوزه ‏آموزش و مدیریت امور قرآنی) ‏ [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 81-107]
 • تناسب بررسی دو نگرش سعید حوی و علامه طباطبایی در تناسب و پیوستگی آیات و سوره ها [دوره 8، شماره 2، 1390، صفحه 29-53]
 • تناقضات ابن حبان چگونگی و چرایی رویکردهای ناهمگون ابن حبان بستی به امام رضا(ع) [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 63-89]
 • تهذیب نزاهت در قرآن کریم [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 91-110]
 • تهکّم طنز در قرآن کریم [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 177-204]
 • تواتر واکاوی تواتر اجمالی و گستره دلالت آن [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 55-79]
 • تواتر اجمالی واکاوی تواتر اجمالی و گستره دلالت آن [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 55-79]
 • تواتر قرآن غفلت مطالعات اخیر غربی از فراگیری تواتر قرآن [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 89-115]
 • توازن عدالت زیست محیطی در آموزه های قرآن و حدیث [دوره 8، شماره 2، 1390، صفحه 1-28]
 • توحید اثر‏پذیری مباحث توحیدی نهج ‏البلاغه از قرآن کریم [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 171-192]
 • توحید عبادی آیه سجده بر یوسف(ع) در تفاسیر امامیه؛ رهیافت ها و نظریه معیار [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 37-74]
 • تورات ذکر در قرآن با تکیه بر معنای وحیانی آن [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 7-32]
 • توشیهیکو ایزوتسو ایزوتسو و نقد و بررسی دو اثر قرآنی وی [دوره 11، شماره 3، 1393، صفحه 5-32]
 • توقف تعارضات مستقر روایی در بحار الأنوار [دوره 6، شماره 1، 1388، صفحه 67-83]
 • تئودور نولدکه ردپای کمی گرایی در نظریۀ ترتیب نزول نولدکه [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 185-207]

ج

 • جایگاه حدیث جایگاه و کارکرد حدیث در تفسیر بیان السعاده [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 145-173]
 • جامعیت قرآن مبانی و شاخصه های تفسیر اجتماعی قرآن کریم [دوره 6، شماره 1، 1388، صفحه 5-24]
 • جامعیت قرآن بررسی تطبیقی نظریه جامعیت قرآن از دیدگاه سید قطب [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 7-26]
 • جاهلیت تحلیلی قرآنی و تاریخی بر دختر‏کشی در دورۀ جاهلیت [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 167-191]
 • جری واکاوی نگرش علامه طباطبایی به روایات وارده در تفسیر قرآن کریم با تأکید بر مفاهیم بطن و جری [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 155-182]
 • جریان فکری ادب جریان فکری ادب و بازخوانی دلایل اخراج و بازگشت احمد برقی به قم [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 109-135]
 • جرح و تعدیل روش آیت‌الله خویی در تعارض جرح و تعدیل [دوره 11، شماره 3، 1393، صفحه 117-140]
 • جرح و تعدیل نقش اسماء متشابه در تعارض دیدگاه نجاشی و شیخ طوسی پیرامون سالم بن مکرم [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 161-182]
 • جرح و تعدیل روات نقد آرای ذهبی ذیل روایت‌های مستدرک حاکم درباره فضایل اهل بیت(ع) [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 115-140]
 • جری و تطبیق مبانی ادبی - زبان شناسی جری و تطبیق در تفسیر قرآن [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 57-79]
 • جری و تطبیق روایات تأویلی در تفسیر فرات کوفی [دوره 4، شماره 1، 1386، صفحه 119-145]
 • جزء 30 قرآن موسیقای واژگان جزء 30 و نمود آن در چهار ترجمه قرآن [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 183-213]
 • جسمانیت خدا مسئله رؤیت خدا در تفاسیر قرآن و حدیث طبق نظر اشاعره و معتزله [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 145-168]
 • جعل نقش اهل‌بیت (ع) در نقد و تبیین روایات کلامی عامه [دوره 11، شماره 3، 1393، صفحه 173-198]
 • جعل حدیث کنکاشی پیرامون حدیث تفسیری بعوضه در تفسیر قمی و آسیب های آن [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 173-193]
 • جلوه‌های طنزآفرینی طنز در قرآن کریم [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 177-204]
 • جملۀ معترضه اسالیب اعتراض در قرآن کریم [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 171-189]
 • جنسیت تحلیل و بررسی دیدگاه دنیس اسپلبرگ در مورد آیات افک (النور/11-20) (مدخل "عایشه"در دائره المعارف قرآن لایدن) [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 63-88]
 • جنگ نرم تبیین راه‌برد نرم‌افزار‌گرایانه جهاد در قرآن کریم [دوره 11، شماره 3، 1393، صفحه 61-86]
 • جنون بازخوانی مسأله خبط شیطان در آیه ۲۷۵ سوره بقره از منظر فریقین [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 1-34]
 • جهاد تبیین راه‌برد نرم‌افزار‌گرایانه جهاد در قرآن کریم [دوره 11، شماره 3، 1393، صفحه 61-86]
 • جهاد آزادی یا اجبار عقیده در موازنه میان «لا اکراه فی الدین» با آیات قتال [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 31-57]
 • جهت بیانی آیات ارزیابی نظریه اختلاط آیات مکی و مدنی در سوره‌های قرآن [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 169-193]
 • جودی کشف کشتی نوح در جودی [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 19-34]

چ

 • چالش فواصل چالش های ارتباط معنایی فواصل با محتوای آیات [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 41-73]
 • چشم زخم کنکاشی در مقوله شور چشمی (چشم زخم) [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 67-90]
 • چند‌خدا‌پرستی نقد و بررسی دیدگاه جرالد هاوتینگ در کتاب بت‌پرستی و ظهور اسلام [دوره 11، شماره 3، 1393، صفحه 33-60]
 • چهار کتاب حدیثی شیعه قرائت بسمله ترجمه و نقد مدخل «بسمله» در دائرة المعارف قرآن [دوره 3، شماره 1، 1385، صفحه 133-151]
 • چهل حدیث بررسی تطبیقی سیر تطور اربعین نویسی در فریقین [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 1-34]

ح

 • حیا تحلیل مسئله خویشتن‌داری در جمع [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 1-25]
 • حیات بخشی نقش عنصر «حرکت» در حیات بخشی به تصاویر قرآنی [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 105-137]
 • حاکم نیشابوری بررسی رویکرد حاکم نیشابوری در تصحیح و تضعیف احادیث: با تکیه بر روایات المستدرک علی الصحیحین [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 99-135]
 • حجیت شبهه تعارض امکان فهم قرآن با ضرورت وجود معصوم [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 7-30]
 • حجیت سنت رویکرد ابوزید بر سنت و حجیت آن [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 91-116]
 • حجیّت مرسلات پژوهشی در رویکرد شیخ کلینی نسبت به روایات محمد بن ابی عمیر [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 117-135]
 • حدیث بررسی روش فقه الحدیثی علامه مجلسی در شرح الکافی(کتاب الحجه) [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 93-110]
 • حدیث تحلیل مسئله خویشتن‌داری در جمع [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 1-25]
 • حدیث حدیث به مثابه «رسانه»؛ بازتاب مضامین سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در احادیث امام حسن مجتبی(ع) [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 81-100]
 • حدیث تبیین حدیث با قرآن ، امکان ومصادیق آن [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 97-117]
 • حدیث خاورشناسان و رویکردهای نوین در «جمع قرآن» [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 52-70]
 • حدیث عدالت زیست محیطی در آموزه های قرآن و حدیث [دوره 8، شماره 2، 1390، صفحه 1-28]
 • حدیث نقش زنان در نقل احادیث رسول الله (ص) [دوره 2، شماره 1، 1384، صفحه 75-100]
 • حدیث امام باقر علیه السلام و حفظ و صیانت حدیث [دوره 3، شماره 1، 1385، صفحه 53-82]
 • حدیث مفهوم‌شناسی واژۀ «حدیث» و «احادیث» در قرآن کریم [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 137-163]
 • حدیث بررسی اختلال شخصیت «نمایشی» در آموزه‌های اسلامی و تطبیق آن با یافته های روان‌شناسی [دوره 17، شماره 1، 1399]
 • حدیث اریکه حدیث اورنگ: بازخوانی حدیث اریکه، به‌مثابۀ مستند وحیانی خواندن سنت [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 127-147]
 • حدیث بعوضه کنکاشی پیرامون حدیث تفسیری بعوضه در تفسیر قمی و آسیب های آن [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 173-193]
 • حدیث‌پژوهی جایگاه احادیث نبوی در فتوحات مکیه ابن‌عربی و نقد تعامل علم الحدیثی او با روایات [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 111-144]
 • حدیث «مجدد دین» بررسی و ارزیابی دیدگاه شهید مطهری درباره حدیث «مجدد دین» [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 141-167]
 • حدیث مُدرَج ادراج در متن حدیث:انواع، عوامل و پیامدهای آن [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 31-56]
 • حدیث معلل علت در حدیث و موازین شناخت آن از دیدگاه استاد محمد باقر بهبودی [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 26-53]
 • حدیث و نقد متن با هم‌آیی، راه‌کاری برای کشف و تصحیح احادیث آسیب‌دیده [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 75-92]
 • حرکت نقش عنصر «حرکت» در حیات بخشی به تصاویر قرآنی [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 105-137]
 • حرکت حرکت در تصویر پردازی داستان های پیامبران(مطالعه موردی سوره هود) [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 103-130]
 • حسن بررسی اسناد و روایت «عرفت الله بفسخ العزائم» [دوره 5، شماره 2، 1387، صفحه 105-123]
 • حضرت عیسی(ع) مفهوم ملکوت خدا در عهدین و قرآن کریم [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 29-52]
 • حضرت موسی (ع) جغرافیای تاریخی عبورگاه بنی‌اسرائیل از بحر با تأکید بردیدگاه‌های مفسران قرآن و عهد عتیق [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 109-136]
 • حضور تحلیل مسئله خویشتن‌داری در جمع [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 1-25]
 • حفظ غیب بررسی رویکرد مفسران در تفسیر آیه 34 سوره نساء [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 53-86]
 • حقیقت و مجاز ضوابط فهم حدیث در لسان اهل بیت(ع) [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 72-94]
 • حقوق عدالت زیست محیطی در آموزه های قرآن و حدیث [دوره 8، شماره 2، 1390، صفحه 1-28]
 • حقوق جنگ حقوق مخالفان پیش از جنگ و هنگام جنگ از دیدگاه نهج‌البلاغه [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 127-145]
 • حکمت ریشه های نظری رهیافت فلسفی به قرآن [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 67-78]
 • حکمت تبیین انسجام محتوایی سوره لقمان با روش تحلیل محتوای کیفی [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 85-116]
 • حکمت 289 کاوشی در حکمت 289 نهج‌البلاغه (سیمای برادر) [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 109-135]
 • حکمت الاهی ریشه های نظری رهیافت فلسفی به قرآن [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 67-78]
 • حکمت متعالیه ریشه های نظری رهیافت فلسفی به قرآن [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 67-78]
 • حکمت نبوی ریشه های نظری رهیافت فلسفی به قرآن [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 67-78]
 • حکمت و موعظه کاوشی در حکمت 289 نهج‌البلاغه (سیمای برادر) [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 109-135]
 • حل تعارض اخبار روش علامه شعرانی در حل تعارض اخبار [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 51-75]
 • حلول مقایسه نظریه حلول در اندیشه غالیان و مظهریت و تجلی اسماء و صفات الهی در باور شیعی [دوره 6، شماره 1، 1388، صفحه 106-132]
 • حمزة بن حبیب امکان‌سنجی تأثیرپذیری قرائت حمزه کوفی از قرائت امام صادق(علیه‌السلام)‏ [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 75-106]
 • حوزه معنایی کاربرد نظریه حوزه معنایی در مطالعات قرآنی [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 119-139]
 • حوزه معنایی واژه کفر در قرآن کریم حوزه معنایی واژه کفر در قرآن کریم [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 45-64]

خ

 • خاستگاه سنت پیامبر حدیث اورنگ: بازخوانی حدیث اریکه، به‌مثابۀ مستند وحیانی خواندن سنت [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 127-147]
 • خاندان اشعری جریان فکری ادب و بازخوانی دلایل اخراج و بازگشت احمد برقی به قم [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 109-135]
 • خاورشناسان غفلت مطالعات اخیر غربی از فراگیری تواتر قرآن [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 89-115]
 • خاورشناسان خاورشناسان و رویکردهای نوین در «جمع قرآن» [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 52-70]
 • خاورشناسان رویکردهای خاورشناسان به مسئلۀ انسجام قرآن: سیر تحوّل تاریخی؛ ویژگی ها؛ زمینه ها [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 167-197]
 • خبط بازخوانی مسأله خبط شیطان در آیه ۲۷۵ سوره بقره از منظر فریقین [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 1-34]
 • خدا و انسان در قرآن ایزوتسو و نقد و بررسی دو اثر قرآنی وی [دوره 11، شماره 3، 1393، صفحه 5-32]
 • خشونت آزادی یا اجبار عقیده در موازنه میان «لا اکراه فی الدین» با آیات قتال [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 31-57]
 • خطاب شبهه تعارض امکان فهم قرآن با ضرورت وجود معصوم [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 7-30]
 • خطاناپذیری قرآن بررسی ادعای مسطح‌انگاری زمین در قرآن [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 145-170]
 • خلافت و ولایت بررسی و نقد آیات « خلافت و ولایت » در تفسیر مقاتل بن سلیمان و تفسیر الکشاف زمخشری [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 27-46]
 • خلیج عقبه جغرافیای تاریخی عبورگاه بنی‌اسرائیل از بحر با تأکید بردیدگاه‌های مفسران قرآن و عهد عتیق [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 109-136]
 • خلقت نخست بازخوانی مفاهیم «زوج» و «زوجیت» در قرآن کریم [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 29-50]
 • خمس مقایسه تفسیری آیات خُمس در تفاسیر فریقین [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 193-226]
 • خوتیر ینبل بررسی و نقد دیدگاه خوتیر ینبل درباره تاریخ‌گذاری خاستگاه اسناد حدیث [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 33-65]
 • خویشتن‌داری تحلیل مسئله خویشتن‌داری در جمع [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 1-25]

د

 • دایرة المعارف قرآن لیدن تحلیل مدخل "زنان و قرآن" در دایرة المعارف قرآن "‏EQ‏" ‏ [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 93-118]
 • داستان های قرآنی تاثیر داستان های قرآن بر سلامت روان (مطالعۀ موردی داستان های سورۀ کهف) [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 185-208]
 • داستان‌های قرآن بررسی تاریخی افسانه هاروت و ماروت در روایات [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 57-80]
 • داستان‌های قرآن روش‌های بیان رویدادهای تاریخی در داستان‌های قرآن [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 109-136]
 • دائره المعارف قرآن لایدن ارزیابی مقاله شفاعت در دائره المعارف قرآن لایدن [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 1-37]
 • دحوالارض مفهوم سنجی و ارزیابی روایات حاکی از مرکزیت کعبه در زمین [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 1-30]
 • دختر‏کشی تحلیلی قرآنی و تاریخی بر دختر‏کشی در دورۀ جاهلیت [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 167-191]
 • دریای سرخ (بحر احمر جغرافیای تاریخی عبورگاه بنی‌اسرائیل از بحر با تأکید بردیدگاه‌های مفسران قرآن و عهد عتیق [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 109-136]
 • درایه الحیث ضوابط فهم حدیث در لسان اهل بیت(ع) [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 72-94]
 • درخواستی فرهنگ نیایش در قرآن کریم [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 9-23]
 • درستی ترجمه نقد و بررسی ترجمه ناپذیری قرآن [دوره 4، شماره 1، 1386، صفحه 147-165]
 • دسر و مرسی کشف کشتی نوح در جودی [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 19-34]
 • دکتر سها بررسی شبهات دکتر سها در مورد هفت آسمان در قرآن [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 67-90]
 • دلالت دیدگاه قرآن پژوهان درباره اشتراک لفظی و معنوی در قرآن و واژگان وجوه و نظایر [دوره 4، شماره 2، 1386، صفحه 67-85]
 • دلالت یابی تکامل عصری معرفت دینی در سایه استنطاق و دلالت یابی متن [دوره 8، شماره 1، 1390، صفحه 45-72]
 • دلالت لفظی متن فهم مسأله محور قرآن مبتنی بر رویکرد سازه‌گرایی واقع‌گرایانه [دوره 17، شماره 1، 1399]
 • دلالت های برون زبانی تحلیل گفتمان معنا در تفسیر کشاف [دوره 8، شماره 2، 1390، صفحه 115-140]
 • دلالت‌های تفسیری تبیین ظرافت‌های بلاغی سورۀ قیامت و دلالت‌های تفسیری آن با رهیافت سبک‌شناختی [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 117-143]
 • دلالت های درون زبانی تحلیل گفتمان معنا در تفسیر کشاف [دوره 8، شماره 2، 1390، صفحه 115-140]
 • دلمشغولی مقایسۀ جایگاه احساسات و عواطف در تربیت اخلاقی در رویکرد دلمشغولی و آموزه های اخلاقی قران کریم [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 66-101]
 • دین نقش آیات اخلاقی قرآن کریم در تدوین نظام هدایت فردی و اجتماعی [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 27-55]
 • دنیا بررسی تصویر استعاری دنیا در خطبه های نهج البلاغه [دوره 8، شماره 1، 1390، صفحه 110-139]
 • دین­دار بررسی احادیث انحصار احسان به افراد نجیب و دین‌دار [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 55-80]
 • دهلی گزارش مأموریت سفر دهلی به منظور شرکت در کنفرانس «ایفلا» و مطالعات اجمالی راجع به نسخه های خطی اسلامی در هند [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 97-123]
 • دور هرمنوتیکی مقایسۀ مهم‏ترین دستاورد‏های هرمنوتیک با سنت تفسیری اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 79-106]

ذ

 • ذکر «ذکر» و «تذکر» در سیر نزول قرآن کریم [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 155-184]
 • ذهبی نقد آرای ذهبی ذیل روایت‌های مستدرک حاکم درباره فضایل اهل بیت(ع) [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 115-140]
 • ذوی‌القرنین مقایسه تفسیری آیات خُمس در تفاسیر فریقین [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 193-226]

ر

 • رابطة بینامتنی روابط بینابینی قرآن با خطبه‌های نهج‌البلاغه [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 205-224]
 • رابطة قرآن و علم بررسی ادعای مسطح‌انگاری زمین در قرآن [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 145-170]
 • راز آفرینش کوه‏ها تحلیل علمی و معنا‏شناختی ویژگی­های کوه­ها در قرآن کریم [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 1-22]
 • راسخان در علم بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در تفسیرِ آیه هفتم آل‌عمران [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 1-28]
 • راه‌برد تبیین راه‌برد نرم‌افزار‌گرایانه جهاد در قرآن کریم [دوره 11، شماره 3، 1393، صفحه 61-86]
 • راویان و روایات اهل بیت(ع) چگونگی و چرایی رویکردهای ناهمگون ابن حبان بستی به امام رضا(ع) [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 63-89]
 • ربا بازخوانی مسأله خبط شیطان در آیه ۲۷۵ سوره بقره از منظر فریقین [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 1-34]
 • ربوبیت مفهوم شناسی «احسان» در قرآن کریم با بررسی حوزه معنایی احسان فردی [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 57-104]
 • ریپین تاریخ گذاری تفسیر منسوب به ابن عباس: نقد روش تحلیل ادبی ونزبرو و ریپین [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 27-64]
 • رجال جستاری در اختیار معرفة الرجال [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 79-96]
 • رجال حدیث ‎ الگویابی اسناد کلینی به کتاب زراره بن اعین [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 119-150]
 • رجال شیعه نقد پنداره رویگردانی محدثان شیعه از اسناد [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 131-153]
 • رجال‌شناسی نگاهی دوباره به نویسنده الرجال برقی [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 145-166]
 • رحیم ترجمه و نقد مدخل «بسمله» در دائرة المعارف قرآن [دوره 3، شماره 1، 1385، صفحه 133-151]
 • رحمت رحمانی معناشناسی رحمت رحیمیه در قرآن [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 95-115]
 • رحمت رحیمیه معناشناسی رحمت رحیمیه در قرآن [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 95-115]
 • رحمن ترجمه و نقد مدخل «بسمله» در دائرة المعارف قرآن [دوره 3، شماره 1، 1385، صفحه 133-151]
 • رسانه حدیث به مثابه «رسانه»؛ بازتاب مضامین سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در احادیث امام حسن مجتبی(ع) [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 81-100]
 • رشید رضا نقد و بررسی ترجمه ناپذیری قرآن [دوره 4، شماره 1، 1386، صفحه 147-165]
 • رشم مصحف عثمانی مروری بر تاریخ « اختیار» در قرائات و ضوابط قرائات معتبر [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 115-144]
 • ریشه شناسی بررسی زبان شناختی واژه قرآنی «مسجد» [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 5-18]
 • رهایی مفهوم نجات و سیمای نجات یافتگان در قرآن [دوره 3، شماره 1، 1385، صفحه 83-102]
 • روایات جایگاه احادیث نبوی در فتوحات مکیه ابن‌عربی و نقد تعامل علم الحدیثی او با روایات [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 111-144]
 • روایات تأملی در اسناد احادیث ناظر به عدالت صحابه [دوره 11، شماره 3، 1393، صفحه 141-172]
 • روایات بررسی مصادر روایی تفسیر المیزان و انعکاس با واسطه روایات از مصادر اولیه [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 203-238]
 • روایات اسباب النزول تحلیل انتقادی دلایل قائلان به نظریّه ی تکرار نزول [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 125-153]
 • روایات تأویلی روایات تأویلی در تفسیر فرات کوفی [دوره 4، شماره 1، 1386، صفحه 119-145]
 • روایات تفسیری واکاوی نگرش علامه طباطبایی به روایات وارده در تفسیر قرآن کریم با تأکید بر مفاهیم بطن و جری [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 155-182]
 • روایات تفسیری بررسی کارکرد روایات تفسیری در «متشابه القرآن» إبن‌ شهرآشوب مازندرانی [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 1-25]
 • روایات تفسیری اعتبار سنجی روایات تفسیری ناظر بر عقوبت حضرت یوسف(ع) [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 1-29]
 • روایات تفسیری نقش قراین منفصل در فهم روایات تفسیری در المیزان [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 81-104]
 • روایات تفسیر عصری «بررسی تحلیلی روایات تفسیر عصری اهل بیت ع» [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 1-31]
 • روایات توحیدی تبیین نظام روایات توحیدی اهل بیت(ع) [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 1-36]
 • روایات نبوی آسیب‌شناسی کاربست روایات نبوی در تفسیر کشاف با تکیه‌بر ساختارهای صرفی و نحوی [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 33-53]
 • روابط بینامتنی تحلیل ارتباط بینامتنی آیه اطاعت با عمده‌ترین آیات ولایت و فضائل اهل‌بیت (ع) [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 207-241]
 • روایت ارزیابی مقاله شفاعت در دائره المعارف قرآن لایدن [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 1-37]
 • روایت خلأ صورت ملفوظ روایات و گونه‌شناسی بسترهای چندخوانشی‌ آن (عوامل بسترساز گشتارهای خوانشی در صورت ملفوظ روایات) [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 117-143]
 • رویات تفسیری فضل الله بررسی رویکرد آیت الله سید محمد حسین فضل الله به روایات تفسیری در تفسیر من وحی القرآن [دوره 6، شماره 1، 1388، صفحه 25-47]
 • روایت مباهته تأمّلی در مدلول روایت موسوم به مباهته [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 157-180]
 • روایت‏های صحیح نقد دِلالی روایت‌های فطرس مَلَک [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 103-126]
 • رواداری رواداری از منظر قرآن کریم و سنت [دوره 5، شماره 2، 1387، صفحه 126-156]
 • رویان بررسی تطبیقی واژه علقه در قرآن و علم رویان شناسی [دوره 3، شماره 1، 1385، صفحه 103-132]
 • روان درمانی تاثیر داستان های قرآن بر سلامت روان (مطالعۀ موردی داستان های سورۀ کهف) [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 185-208]
 • روان‌شناسی ابعاد سه‌گانه‌ی نظریه امید اسنایدر وتطبیق آن با دیدگاه قرآن کریم [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 1-30]
 • روان‌شناسی بررسی اختلال شخصیت «نمایشی» در آموزه‌های اسلامی و تطبیق آن با یافته های روان‌شناسی [دوره 17، شماره 1، 1399]
 • رؤیت خدا مسئله رؤیت خدا در تفاسیر قرآن و حدیث طبق نظر اشاعره و معتزله [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 145-168]
 • روح البیان مبانی و قواعد تفسیری علامه شعرانی [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 33-63]
 • رویدادهای تاریخی روش‌های بیان رویدادهای تاریخی در داستان‌های قرآن [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 109-136]
 • رود نیل جغرافیای تاریخی عبورگاه بنی‌اسرائیل از بحر با تأکید بردیدگاه‌های مفسران قرآن و عهد عتیق [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 109-136]
 • روش تحقیق روش شناسی مطالعات تطبیقی در تفسیر قرآن [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 35-56]
 • روش تحلیل ادبی تاریخ گذاری تفسیر منسوب به ابن عباس: نقد روش تحلیل ادبی ونزبرو و ریپین [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 27-64]
 • روش ترجمه معرفی روش استاد محمد باقر بهبودی در ترجمه تفسیری معانی القرآن [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 183-210]
 • روش تفسیری روش صدرالمتالهین در تفسیر قرآن کریم [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 1-46]
 • روش تفسیری نقد و بررسی آرای سید قطب در مورد آیات نازله در شأن ائمه (علیهم السلام) [دوره 4، شماره 1، 1386، صفحه 55-79]
 • روش تفسیری تحلیل و بررسی روش تفسیری عبدالقادر ملاحویش آل غازی [دوره 5، شماره 2، 1387، صفحه 81-103]
 • روش تفسیرتنزیلی تحلیل و بررسی روش تفسیری ملاحویش آل غازی در تاریخ گذاری قران کریم [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 31-55]
 • روش تفسیر قرآن گونه شناسی سیاق در تفسیر المیزان: صورت بندی و کارکرد [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 127-148]
 • روش تفسیری قرآن به قرآن جایگاه و کاربرد سنت در تفسیر المیزان [دوره 8، شماره 1، 1390، صفحه 141-168]
 • روش شناسی روش صدرالمتالهین در تفسیر قرآن کریم [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 1-46]
 • روش شناسی گونه‌شناسی «تعلیق حکم بر وصف» در تفسیر المیزان [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 115-140]
 • روش‌شناسی مطالعۀ تحلیلی «روش‌شناسی پژوهش‌های حدیثی خاورشناسان در میراث امامیه» [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 87-114]
 • روش‌شناسی منطق تبیین آیات قرآن در تعامل با گزاره‌های علوم تجربی [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 105-136]
 • روش فهم متن بررسی روش فقه الحدیثی علامه مجلسی در شرح الکافی(کتاب الحجه) [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 93-110]
 • روش های تفسیری بنت الشاطی و ساماندهی تفسیر ادبی [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 83-108]
 • روش های تفسیری شیخ طوسی و آرای تفسیری معتزله [دوره 6، شماره 1، 1388، صفحه 86-103]
 • روش‌های تفسیر نکاتی روش شناختی درباره فصل چهارم کتاب مطالعات قرآنی [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 146-156]
 • رویکرد ثبوتی و اثباتی علامه شبر و دو رویکرد ثبوتی و اثباتی در حل مشکلات اخبار [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 121-144]
 • رویکرد روشی مطالعۀ تحلیلی «روش‌شناسی پژوهش‌های حدیثی خاورشناسان در میراث امامیه» [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 87-114]
 • رویکرد سنتی گونه‎ شناسی انتقادی رویکردهای مبنایی به اسباب نزول [دوره 17، شماره 1، 1399]
 • روی‌کرد سنتی نقد و بررسی دیدگاه جرالد هاوتینگ در کتاب بت‌پرستی و ظهور اسلام [دوره 11، شماره 3، 1393، صفحه 33-60]
 • روی‌کرد شکاکانه نقد و بررسی دیدگاه جرالد هاوتینگ در کتاب بت‌پرستی و ظهور اسلام [دوره 11، شماره 3، 1393، صفحه 33-60]
 • رویکردها بررسی و تحلیل تاریخی اندیشه پیوستگی متن قرآن کریم [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 91-125]

ز

 • زیادت و حذف موسیقی الفاظ قرآن و اثر آن بر معنابخشی واژگان [دوره 4، شماره 1، 1386، صفحه 27-53]
 • زیبا‌یی‌شناسی بررسی زیباشناسی مقابله و فاصله در سوره الرحمن [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 57-74]
 • زبان اخلاقی تفسیر اخلاقی قرآن کریم با تأکید بر مبانی آن [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 64-93]
 • زبان دینی شیوه شناسی زبان قرآن [دوره 4، شماره 2، 1386، صفحه 5-24]
 • زبان شناسی میدان های معنی شناختی واژگان نهج البلاغه [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 47-78]
 • زبان شناسی دیدگاه قرآن پژوهان درباره اشتراک لفظی و معنوی در قرآن و واژگان وجوه و نظایر [دوره 4، شماره 2، 1386، صفحه 67-85]
 • زبان‌شناسی مبانی ادبی - زبان شناسی جری و تطبیق در تفسیر قرآن [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 57-79]
 • زبان‌شناسی نظرگاه ملاصدرا در به کارگیری اسلوب اشتراک معنوی در تفسیر واژگان کلیدی قرآن کریم [دوره 3، شماره 1، 1385، صفحه 5-32]
 • زبان‌شناسیِ شناختی بررسی طرح‌واره‌های تصویری «عذاب» در قرآن کریم از منظر زبان شناسی شناختی [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 128-157]
 • زبان قرآن گونه شناسی سیاق در تفسیر المیزان: صورت بندی و کارکرد [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 127-148]
 • زبان مبدأ فر هنگ زبانی عرب و نقش آن در ترجمه قرآن کریم [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 130-154]
 • زبان مقصد فر هنگ زبانی عرب و نقش آن در ترجمه قرآن کریم [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 130-154]
 • زبان های سامی بررسی زبان شناختی واژه قرآنی «مسجد» [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 5-18]
 • زبان های سامی بعل به مثابۀ بت در فرهنگ سامی و زمینه های کاربرد آن در قرآن کریم [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]
 • زبده التفاسیر نقش قرائت قرآن در ترجمه و تفاسیر ایرانی در قرن دهم هجری قمری [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 1-28]
 • زراره بن اعین ‎ الگویابی اسناد کلینی به کتاب زراره بن اعین [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 119-150]
 • زیست شناسی بررسی لغزش‌های مترجمان در دو آیه مربوط به شکل‌گیری ابر، باران و تگرگ [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 53-74]
 • زمین مفهوم سنجی و ارزیابی روایات حاکی از مرکزیت کعبه در زمین [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 1-30]
 • زن تحلیل مدخل "زنان و قرآن" در دایرة المعارف قرآن "‏EQ‏" ‏ [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 93-118]
 • زن ایرانی زنان ایرانی و نقش آنان در گسترش حدیث و علوم آن [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 95-128]
 • زوج بازخوانی مفاهیم «زوج» و «زوجیت» در قرآن کریم [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 29-50]

س

 • ساخت صرفی و نحوی آسیب‌شناسی کاربست روایات نبوی در تفسیر کشاف با تکیه‌بر ساختارهای صرفی و نحوی [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 33-53]
 • ساخت های روانی ارزیابی نظریه روان کاوی فروید از منظر معارف وحیانی به ویژه نهج البلاغه [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 81-108]
 • ساده نویسی مبانی و شاخصه های تفسیر اجتماعی قرآن کریم [دوره 6، شماره 1، 1388، صفحه 5-24]
 • سازه‌گرایی واقع‌گرایانه فهم مسأله محور قرآن مبتنی بر رویکرد سازه‌گرایی واقع‌گرایانه [دوره 17، شماره 1، 1399]
 • سیاق نقش سیاق در اختیار وجوه قراءات [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 51-84]
 • سیاق روش علامه طباطبایی در مواجه با اختلاف قرائات در تفسیر المیزان [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 49-78]
 • سیاق فراز وفرود مکی ومدنی در تفسیر الحدیث [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 79-102]
 • سیاق گونه شناسی سیاق در تفسیر المیزان: صورت بندی و کارکرد [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 127-148]
 • سیاق شبکه معنایی اخلاق سیئه در قرآن [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 149-170]
 • سیاق نقد و بررسی دلالت آیه 59 سوره نساء بر عصمت «اولی‌الامر» با تاکید بر منابع شیعه [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 1-20]
 • سیاق بررسی و تحلیل واژه گزینی در آیه مشابه 12نمل، 32قصص و 22طه [دوره 17، شماره 1، 1399]
 • سیاق معنوی و لفظی بررسی حکمت اختلاف فعلی در آیات متشابه لفظی [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 111-129]
 • سبب نزول فراز وفرود مکی ومدنی در تفسیر الحدیث [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 79-102]
 • سبب نزول نقد و بررسی آرای سید قطب در مورد آیات نازله در شأن ائمه (علیهم السلام) [دوره 4، شماره 1، 1386، صفحه 55-79]
 • سبع سموات تأثیر مبنای لایه لایه بودن معنا در قرآن در تفسیر واژه های «شهاب» و «سبع سموات» از منظر علامه طباطبایی [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 137-159]
 • سبک دوره درآمدی بر سبک‌شناسی کلام نبوی [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 5-29]
 • سبکشناسی تبیین ظرافت‌های بلاغی سورۀ قیامت و دلالت‌های تفسیری آن با رهیافت سبک‌شناختی [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 117-143]
 • سب کشناسی حدیث بررسی تطبیقی سیر تطور اربعین نویسی در فریقین [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 1-34]
 • سبک فردی درآمدی بر سبک‌شناسی کلام نبوی [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 5-29]
 • سبیل تأملی بر آیه نفی سبیل با تأکید بر مفهوم واژه « سبیل » [دوره 4، شماره 2، 1386، صفحه 129-157]
 • سجدة آیت سجده واقعی و همراه با شعور حیوان، گیاه و جماد [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 85-114]
 • سجدة تکوینی سجده واقعی و همراه با شعور حیوان، گیاه و جماد [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 85-114]
 • سجدة واقعی سجده واقعی و همراه با شعور حیوان، گیاه و جماد [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 85-114]
 • سجده سجده واقعی و همراه با شعور حیوان، گیاه و جماد [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 85-114]
 • سجده بر یوسف(ع) آیه سجده بر یوسف(ع) در تفاسیر امامیه؛ رهیافت ها و نظریه معیار [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 37-74]
 • سخریه نزاهت در قرآن کریم [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 91-110]
 • سید حیدر آملی رابطه عصمت پیامبر اکرم (ص) با آیات عتاب از منظر علامه سید حیدر آملی [دوره 8، شماره 1، 1390، صفحه 169-197]
 • سید قطب نقد و بررسی آرای سید قطب در مورد آیات نازله در شأن ائمه (علیهم السلام) [دوره 4، شماره 1، 1386، صفحه 55-79]
 • سید قطب بررسی تطبیقی نظریه جامعیت قرآن از دیدگاه سید قطب [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 7-26]
 • سیدمرتضی علم‌الهدی نظریۀ صرفه در کتاب الموضح سیدمرتضی پژوهشی دربارۀ اهمیت، مبانی و روش اثبات آن [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 35-65]
 • سَرِیًّا نقد قرائت سریانی- آرامی لوکزنبرگ از آیه 24 سوره مریم [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 165-186]
 • سراپرده سرادق، سراپرده و ترجمه های فارسی قرآن کریم [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 210-222]
 • سریانی نقد و بررسی زبان شناختی دیدگاه گابریل ساوما دربارۀ «فاتحه» [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 201-223]
 • سرمقاله سرمقاله [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 4-6]
 • سیر نزول «ذکر» و «تذکر» در سیر نزول قرآن کریم [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 155-184]
 • سیره عملی رفق و مدارات در کلام و مرام علی (ع) [دوره 2، شماره 1، 1384، صفحه 101-130]
 • سیرۀ عقلاء بررسی اعتبارسنجی نظریه ی استمرار نسخ آیات قرآن [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 1-29]
 • سطح لفظ درآمدی بر سبک‌شناسی کلام نبوی [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 5-29]
 • سطح معنا درآمدی بر سبک‌شناسی کلام نبوی [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 5-29]
 • سعید بن مسیب سنجش شیعه گری ابن مسیب [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 33-56]
 • سعید حوی بررسی دو نگرش سعید حوی و علامه طباطبایی در تناسب و پیوستگی آیات و سوره ها [دوره 8، شماره 2، 1390، صفحه 29-53]
 • سکون ساخت شکنی شبکه مفهومی ایمان نزد علامه طباطبایی در تفسیر المیزان [دوره 4، شماره 1، 1386، صفحه 5-25]
 • سلام عوامل سلام و لعن در قرآن کریم [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 53-81]
 • سلامت روان تاثیر داستان های قرآن بر سلامت روان (مطالعۀ موردی داستان های سورۀ کهف) [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 185-208]
 • سماء بازخوانی مفهوم واژه سماء در قرآن کریم [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 59-88]
 • سنایی اندیشه های قرآنی در آثار سنایی [دوره 5، شماره 2، 1387، صفحه 19-43]
 • سنت روی‏کرد‏های مختلف در‏ مورد نقش سنت در تعامل با قرآن و کتاب مقدس [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 47-77]
 • سند تأملی در اسناد احادیث ناظر به عدالت صحابه [دوره 11، شماره 3، 1393، صفحه 141-172]
 • سندشناسی نقد پنداره رویگردانی محدثان شیعه از اسناد [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 131-153]
 • سورة الرحمن بررسی زیباشناسی مقابله و فاصله در سوره الرحمن [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 57-74]
 • سور مدنی رویکردهای خاورشناسان به مسئلۀ انسجام قرآن: سیر تحوّل تاریخی؛ ویژگی ها؛ زمینه ها [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 167-197]
 • سور مکی رویکردهای خاورشناسان به مسئلۀ انسجام قرآن: سیر تحوّل تاریخی؛ ویژگی ها؛ زمینه ها [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 167-197]
 • سوره حجرات خوانشی نو از تاریخ گذاری سوره ی نصر [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 117-140]
 • سوره قیامت تبیین ظرافت‌های بلاغی سورۀ قیامت و دلالت‌های تفسیری آن با رهیافت سبک‌شناختی [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 117-143]
 • سوره نصر خوانشی نو از تاریخ گذاری سوره ی نصر [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 117-140]
 • سوره هود حرکت در تصویر پردازی داستان های پیامبران(مطالعه موردی سوره هود) [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 103-130]
 • سوره ی هود نقش تکرار در انسجام بخشی به سوره هود با تکیه بر الگوی هالیدی و حسن [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 165-200]
 • سیوطی بررسی آراء سیوطی در اجمال و تبیین آیات قرآن کریم با محوریت اندیشه های علامه طباطبایی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 31-62]
 • سیوطی ارزیابی صحت ارجاعات سیوطی به راویان و مصادر پیشین در «الجامع الصغیر» [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 169-188]

ش

 • شاخص طبقه‌بندی شاخص‌های دانشی و مهارتی انس با قرآن کریم (از منظر کارشناسان حوزه ‏آموزش و مدیریت امور قرآنی) ‏ [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 81-107]
 • شاخص سازی انس با قرآن طبقه‌بندی شاخص‌های دانشی و مهارتی انس با قرآن کریم (از منظر کارشناسان حوزه ‏آموزش و مدیریت امور قرآنی) ‏ [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 81-107]
 • شاخص های قوامیت بررسی تحلیلی قوامیت در آیه (الرجال قوامون علی النسا) [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 24-51]
 • شاخصه ها بررسی شاخصه های نوآوری از دیدگاه قرآن کریم [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 223-241]
 • شاهد منه وجوه مختلف ادبی در عبارت آغازین آیه 17 سوره هود و بازتاب آن در تفسیر عبارت «شاهدٌ منه» [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 101-126]
 • شبهات قرآنی بررسی ادعای مسطح‌انگاری زمین در قرآن [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 145-170]
 • شیخ ‏‏‏‏انصاری انجبار ضعف سند و گونه های آن از منظر شیخ انصاری [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 59-86]
 • شیخ بهایی نقد و فهم حدیث از‏منظر شیخ بهایی [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 23-56]
 • شیخ حرّ عاملی جایگاه نقد حدیث در وسائل‏ الشّیعه [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 109-143]
 • شخصیت گرایی بررسی شاخصه های نوآوری از دیدگاه قرآن کریم [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 223-241]
 • شیخ صدوق بررسی و نقد شبهات وارده بر وثاقت و مرویات شیخ صدوق [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 141-168]
 • شیخ طوسی جایگاه نقد حدیث در وسائل‏ الشّیعه [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 109-143]
 • شیخ طوسی نقش اسماء متشابه در تعارض دیدگاه نجاشی و شیخ طوسی پیرامون سالم بن مکرم [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 161-182]
 • شیخ طوسی نقد نگره تضعیف محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 1-31]
 • شدت و ضعف شدت و ضعف ایمان (در دید گاه طباطبایی و ابن تیمیه) [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 117-131]
 • شرایط راوی بررسی تأثیر عنصر مذهب بر داوری نجاشی درباره راویان واقفی [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 79-101]
 • شریعت‌های پیشین ارزیابی نظریه وقوع نسخ در قرآن کریم [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 1-25]
 • شرق‌شناسان بررسی تاریخی افسانه هاروت و ماروت در روایات [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 57-80]
 • شرک شبکه معنایی اخلاق سیئه در قرآن [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 149-170]
 • شروط نسخ بررسی پدیده نسخ در آرای قرآن‌پژوهان و نقد دیدگاه ایشان درباره نسخ تلاوت [دوره 11، شماره 3، 1393، صفحه 87-116]
 • شیعیان ترجمه و نقد مدخل «بسمله» در دائرة المعارف قرآن [دوره 3، شماره 1، 1385، صفحه 133-151]
 • شیعه سنجش شیعه گری ابن مسیب [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 33-56]
 • شیعه بررسی مستندات روایی قاعده معذوریت مجتهد و سیر تحول پذیرش آن در شیعه [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 57-92]
 • شیعه تحلیل و بررسی دیدگاه دنیس اسپلبرگ در مورد آیات افک (النور/11-20) (مدخل "عایشه"در دائره المعارف قرآن لایدن) [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 63-88]
 • شیعه گری سنجش شیعه گری ابن مسیب [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 33-56]
 • شیعۀ امامیه مطالعۀ تحلیلی «روش‌شناسی پژوهش‌های حدیثی خاورشناسان در میراث امامیه» [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 87-114]
 • شفاعت ارزیابی مقاله شفاعت در دائره المعارف قرآن لایدن [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 1-37]
 • شفاعت لایه های معنایی «شفاعت» در قرآن [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 67-97]
 • شقاق شبکه معنایی اخلاق سیئه در قرآن [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 149-170]
 • شمول معنایی نقش تکرار در انسجام بخشی به سوره هود با تکیه بر الگوی هالیدی و حسن [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 165-200]
 • شناخت مکی و مدنی سیر تاریخی شناخت سور و آیات مکی و مدنی [دوره 5، شماره 2، 1387، صفحه 45-80]
 • شهید مطهری بررسی و ارزیابی دیدگاه شهید مطهری درباره حدیث «مجدد دین» [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 141-167]
 • شهرت‏‏‏ عملی و فتوایی انجبار ضعف سند و گونه های آن از منظر شیخ انصاری [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 59-86]
 • شیوه شیوه شناسی زبان قرآن [دوره 4، شماره 2، 1386، صفحه 5-24]

ص

 • صافنات بررسی ماجرای سان دیدن حضرت سلیمان (ع) [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 111-125]
 • صیانت حدیث امام باقر علیه السلام و حفظ و صیانت حدیث [دوره 3، شماره 1، 1385، صفحه 53-82]
 • صبر معناشناسی توصیفی واژه"عزم"در قرآن کریم [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 141-165]
 • صبر مفهوم شناسی «احسان» در قرآن کریم با بررسی حوزه معنایی احسان فردی [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 57-104]
 • صحابی نقش زنان در نقل احادیث رسول الله (ص) [دوره 2، شماره 1، 1384، صفحه 75-100]
 • صحابیات نقش زنان در نقل احادیث رسول الله (ص) [دوره 2، شماره 1، 1384، صفحه 75-100]
 • صحابی امام رضا(ع) برّرسی اخبار مذمّت آمیز پیرامون شخصیّت [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 27-51]
 • صحت استناد ارزیابی صحت ارجاعات سیوطی به راویان و مصادر پیشین در «الجامع الصغیر» [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 169-188]
 • صحت سند مروری بر تاریخ « اختیار» در قرائات و ضوابط قرائات معتبر [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 115-144]
 • صحّت سند تحلیل انتقادی دلایل قائلان به نظریّه ی تکرار نزول [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 125-153]
 • صحیح بررسی اسناد و روایت «عرفت الله بفسخ العزائم» [دوره 5، شماره 2، 1387، صفحه 105-123]
 • صدا کوتاه و بلند موسیقی الفاظ قرآن و اثر آن بر معنابخشی واژگان [دوره 4، شماره 1، 1386، صفحه 27-53]
 • صدرالمتألهین روش صدرالمتالهین در تفسیر قرآن کریم [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 1-46]
 • صرفه نظریۀ صرفه در کتاب الموضح سیدمرتضی پژوهشی دربارۀ اهمیت، مبانی و روش اثبات آن [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 35-65]
 • صفین تحلیل و نقد نامه های معاویه به امیر المؤمنین (ع) [دوره 8، شماره 1، 1390، صفحه 5-44]
 • صلب دو نگاه تفسیری به یک موضوع علمی [دوره 4، شماره 2، 1386، صفحه 87-107]
 • صورت ملفوظ واژگان خلأ صورت ملفوظ روایات و گونه‌شناسی بسترهای چندخوانشی‌ آن (عوامل بسترساز گشتارهای خوانشی در صورت ملفوظ روایات) [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 117-143]

ض

 • ضرب بررسی رویکرد مفسران در تفسیر آیه 34 سوره نساء [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 53-86]
 • ضَرْب زن نقد و بررسی دیدگاه عَزیزه هِبری در تفسیر «ضَرْب» زن در آیه 34 سوره نساء [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 35-65]
 • ضرورت شبهه تعارض امکان فهم قرآن با ضرورت وجود معصوم [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 7-30]
 • ضعیف بررسی اسناد و روایت «عرفت الله بفسخ العزائم» [دوره 5، شماره 2، 1387، صفحه 105-123]
 • ضلال شبکه معنایی اخلاق سیئه در قرآن [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 149-170]
 • ضلالت نقش و کارکرد اشتراک معنوی و بافت در نگاه تفسیری علامه طباطبایی(ره) [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 27-44]
 • ضمیر ناخودآگاه ارزیابی نظریه روان کاوی فروید از منظر معارف وحیانی به ویژه نهج البلاغه [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 81-108]

ط

 • طباطبایی بررسی دو نگرش سعید حوی و علامه طباطبایی در تناسب و پیوستگی آیات و سوره ها [دوره 8، شماره 2، 1390، صفحه 29-53]
 • طبیعت و فراطبیعت ماهیت‌شناسی آسمان‌های هفتگانه با تکیه بر مولفه‌های «خلق» و «امر» درآیات قرآن [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 151-184]
 • طرح‌واره‌های تصویری بررسی طرح‌واره‌های تصویری «عذاب» در قرآن کریم از منظر زبان شناسی شناختی [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 128-157]
 • طرح‌وارۀ استعاری بررسی طرح‌واره‌ای استعاره‌های "تقوا" در خطبه‌‌های نهج‌البلاغه بر مبنای مدل ایوانز و گرین [دوره 17، شماره 1، 1399]
 • طلاق نشوز؛ مصادیق و شیوه‌های برخورد با آن در قرآن کریم [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 137-160]
 • طنز طنز در قرآن کریم [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 177-204]
 • طنز مطلوب طنز در قرآن کریم [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 177-204]
 • طوسی جستاری در اختیار معرفة الرجال [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 79-96]
 • طوسی واکاوی شیوه های عملکرد آصف محسنی در تعامل با تعارضات نجاشی و طوسی [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 21-52]
 • طول آیه ردپای کمی گرایی در نظریۀ ترتیب نزول نولدکه [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 185-207]

ظ

 • ظاهر تفسیر و تأویل از دیدگاه صدرالمتألهین شیرازی [دوره 4، شماره 2، 1386، صفحه 107-128]
 • ظلم شبکه معنایی اخلاق سیئه در قرآن [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 149-170]
 • ظلم و شرک بررسی معناشناسانه واژه تبیین در قرآن [دوره 8، شماره 2، 1390، صفحه 85-114]
 • ظن شبهه تعارض امکان فهم قرآن با ضرورت وجود معصوم [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 7-30]
 • ظهر و بطن روایات تأویلی در تفسیر فرات کوفی [دوره 4، شماره 1، 1386، صفحه 119-145]
 • ظهور الفاظ تحلیل انتقادی استناد به ظواهر قرآنی در تفسیر «من وحی القرآن» [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 102-128]
 • ظواهر قرآنی تحلیل انتقادی استناد به ظواهر قرآنی در تفسیر «من وحی القرآن» [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 102-128]

ع

 • عایشه تحلیل و بررسی دیدگاه دنیس اسپلبرگ در مورد آیات افک (النور/11-20) (مدخل "عایشه"در دائره المعارف قرآن لایدن) [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 63-88]
 • عبدالجلیل رازی قزوینی تشیع اعتدالی و بازتاب آن در تفسیر شیعی [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 1-31]
 • عبدالقارد ملاحویش آل غازی تحلیل و بررسی روش تفسیری عبدالقادر ملاحویش آل غازی [دوره 5، شماره 2، 1387، صفحه 81-103]
 • عبدالکریم خطیب «تکرار در قصه‌های قرآن» از دیدگاه عبدالکریم خطیب [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 77-102]
 • عترت و امام شبهه تعارض امکان فهم قرآن با ضرورت وجود معصوم [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 7-30]
 • عدالت عدالت زیست محیطی در آموزه های قرآن و حدیث [دوره 8، شماره 2، 1390، صفحه 1-28]
 • عدالت زیست محیطی عدالت زیست محیطی در آموزه های قرآن و حدیث [دوره 8، شماره 2، 1390، صفحه 1-28]
 • عدالت صحابه تأملی در اسناد احادیث ناظر به عدالت صحابه [دوره 11، شماره 3، 1393، صفحه 141-172]
 • عذاب بررسی طرح‌واره‌های تصویری «عذاب» در قرآن کریم از منظر زبان شناسی شناختی [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 128-157]
 • عرش عرش خدا و تفاوت آن با کرسی [دوره 8، شماره 2، 1390، صفحه 54-84]
 • عرش الهی مفهوم ملکوت خدا در عهدین و قرآن کریم [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 29-52]
 • عرضه حدیث بر قرآن عرضه احادیث بر قرآن در تفاسیر البیان و المیزان با تأکید بر تفسیر 12 جزء نخست [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 193-214]
 • عرف خاص شیوه شناسی زبان قرآن [دوره 4، شماره 2، 1386، صفحه 5-24]
 • عرف عام شیوه شناسی زبان قرآن [دوره 4، شماره 2، 1386، صفحه 5-24]
 • عرف ویژه تأثیر عرف ویژه قرآن در تطوّر معنایی واژگان عربی عصر جاهلی [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 1-34]
 • عزیزه هبری نقد و بررسی دیدگاه عَزیزه هِبری در تفسیر «ضَرْب» زن در آیه 34 سوره نساء [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 35-65]
 • عزم ساخت شکنی شبکه مفهومی ایمان نزد علامه طباطبایی در تفسیر المیزان [دوره 4، شماره 1، 1386، صفحه 5-25]
 • عشی بررسی ماجرای سان دیدن حضرت سلیمان (ع) [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 111-125]
 • عصمت نقد دِلالی روایت‌های فطرس مَلَک [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 103-126]
 • عصمت مفهوم شناسی و مصداق یابی «اولی الامر»از نگاه علّامه طباطبایی و فخر رازی [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 191-188]
 • عصمت نقد و بررسی دیدگاه آلوسی در تبیین اراده تکوینی در آیه تطهیر [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 155-173]
 • عصمت تحلیل ارتباط بینامتنی آیه اطاعت با عمده‌ترین آیات ولایت و فضائل اهل‌بیت (ع) [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 207-241]
 • عصمت نقد و بررسی دلالت آیه 59 سوره نساء بر عصمت «اولی‌الامر» با تاکید بر منابع شیعه [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 1-20]
 • عصمت پیامبر اکرم(ص) رابطه عصمت پیامبر اکرم (ص) با آیات عتاب از منظر علامه سید حیدر آملی [دوره 8، شماره 1، 1390، صفحه 169-197]
 • عصمت پیامبر(ص) رویکرد ابوزید بر سنت و حجیت آن [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 91-116]
 • عقد قلبی ساخت شکنی شبکه مفهومی ایمان نزد علامه طباطبایی در تفسیر المیزان [دوره 4، شماره 1، 1386، صفحه 5-25]
 • عقل بررسی اعتبارسنجی نظریه ی استمرار نسخ آیات قرآن [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 1-29]
 • عقل اندیشه های قرآنی در آثار سنایی [دوره 5، شماره 2، 1387، صفحه 19-43]
 • عقل بسیط و تفصیلی صناعات خمس نقد و بررسی تأثیر برخی از آرای فلسفی صدرا [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 49-66]
 • عقل گرایی مبانی و شاخصه های تفسیر اجتماعی قرآن کریم [دوره 6، شماره 1، 1388، صفحه 5-24]
 • عقل گرایی بررسی رویکرد آیت الله سید محمد حسین فضل الله به روایات تفسیری در تفسیر من وحی القرآن [دوره 6، شماره 1، 1388، صفحه 25-47]
 • علامه شعرانی روش علامه شعرانی در حل تعارض اخبار [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 51-75]
 • علامه شعرانی مبانی و قواعد تفسیری علامه شعرانی [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 33-63]
 • علامه شوشتری تفسیر منسوب به امام حسن عسگری (ع) در بررسی علامه شوشتری [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 91-114]
 • علامه طباطبایی روش علامه طباطبایی در مواجه با اختلاف قرائات در تفسیر المیزان [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 49-78]
 • علامه طباطبایی بررسی آراء سیوطی در اجمال و تبیین آیات قرآن کریم با محوریت اندیشه های علامه طباطبایی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 31-62]
 • علامه طباطبایی تأثیر مبنای لایه لایه بودن معنا در قرآن در تفسیر واژه های «شهاب» و «سبع سموات» از منظر علامه طباطبایی [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 137-159]
 • علامه طباطبایی نقش قراین منفصل در فهم روایات تفسیری در المیزان [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 81-104]
 • علامه طباطبایی عرضه احادیث بر قرآن در تفاسیر البیان و المیزان با تأکید بر تفسیر 12 جزء نخست [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 193-214]
 • علّامه طباطبایی مفهوم شناسی و مصداق یابی «اولی الامر»از نگاه علّامه طباطبایی و فخر رازی [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 191-188]
 • علامه طباطبائی گونه‌شناسی «تعلیق حکم بر وصف» در تفسیر المیزان [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 115-140]
 • علامه فضل الله «من وحی القرآن» تفسیری با رویکرد تربیتی و عصری [دوره 8، شماره 1، 1390، صفحه 73-107]
 • علامه فضل‌الله تحلیل انتقادی استناد به ظواهر قرآنی در تفسیر «من وحی القرآن» [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 102-128]
 • علامه مجلسی بررسی روش فقه الحدیثی علامه مجلسی در شرح الکافی(کتاب الحجه) [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 93-110]
 • علامه محمد حسین فضل الله علامه محمد حسین فضل الله و اندیشه همزیستی اجتماعی در تفسیر آیات قرآن [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 101-120]
 • علامه معرفت معناشناسی نسخ تدریجی، مشروط و تمهیدی از منظر آیت الله معرفت رحمه الله تعالی [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 107-139]
 • علی بن ابراهیم قمی اجتهاد در تفسیر روایی قمی [دوره 4، شماره 1، 1386، صفحه 81-117]
 • علت تشابه ملاحظاتی بر دیدگاه‌های آیت الله معرفت درباره‌ متشابه [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 187-208]
 • علقه بررسی تطبیقی واژه علقه در قرآن و علم رویان شناسی [دوره 3، شماره 1، 1385، صفحه 103-132]
 • عللِ احکام اعتبارسنجیِ اسنادی نامۀ علل‌الاَحکام امام رضا(ع) با تأکید بر تحلیل وثاقتِ محمّد بن سنان [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 137-163]
 • علل الحدیث علت در حدیث و موازین شناخت آن از دیدگاه استاد محمد باقر بهبودی [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 26-53]
 • علم عرش خدا و تفاوت آن با کرسی [دوره 8، شماره 2، 1390، صفحه 54-84]
 • علم بررسی همسان انگاری علم و ایمان از دیدگاه قرآن [دوره 4، شماره 2، 1386، صفحه 45-65]
 • علم بلاغت بازخوانی مفهوم واژه سماء در قرآن کریم [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 59-88]
 • علم جنین‌شناسی بررسی تطبیقی واژه علقه در قرآن و علم رویان شناسی [دوره 3، شماره 1، 1385، صفحه 103-132]
 • علم دلالت بازخوانی مفهوم واژه سماء در قرآن کریم [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 59-88]
 • علم رجال واکاوی شیوه های عملکرد آصف محسنی در تعامل با تعارضات نجاشی و طوسی [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 21-52]
 • علم غیب مقایسه نظریه حلول در اندیشه غالیان و مظهریت و تجلی اسماء و صفات الهی در باور شیعی [دوره 6، شماره 1، 1388، صفحه 106-132]
 • علم قرائات مکتب ورش در قرائت قرآن کریم [دوره 4، شماره 2، 1386، صفحه 25-44]
 • علم و دین ماهیت‌شناسی آسمان‌های هفتگانه با تکیه بر مولفه‌های «خلق» و «امر» درآیات قرآن [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 151-184]
 • علوم حدیث زنان ایرانی و نقش آنان در گسترش حدیث و علوم آن [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 95-128]
 • عمل شدت و ضعف ایمان (در دید گاه طباطبایی و ابن تیمیه) [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 117-131]
 • عمل مفهوم شناسی «احسان» در قرآن کریم با بررسی حوزه معنایی احسان فردی [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 57-104]
 • عناصر کرامت‌ستیز عناصر کرامت‌ستیز از دیدگاه قرآن‌کریم [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 227-256]
 • عهد جدید روی‏کرد‏های مختلف در‏ مورد نقش سنت در تعامل با قرآن و کتاب مقدس [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 47-77]
 • عهد عتیق روی‏کرد‏های مختلف در‏ مورد نقش سنت در تعامل با قرآن و کتاب مقدس [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 47-77]
 • عهد عتیق جغرافیای تاریخی عبورگاه بنی‌اسرائیل از بحر با تأکید بردیدگاه‌های مفسران قرآن و عهد عتیق [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 109-136]
 • عهدین نگرشی روشمند به جایگاه عهدین در تفسیر قرآن با تکیه بر الگوی نشانه‌شناختی بینامتنیت [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 225-252]
 • عهدین مفهوم ملکوت خدا در عهدین و قرآن کریم [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 29-52]
 • عهدین نقد و بررسی زبان شناختی دیدگاه گابریل ساوما دربارۀ «فاتحه» [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 201-223]
 • عواطف و احساسات مقایسۀ جایگاه احساسات و عواطف در تربیت اخلاقی در رویکرد دلمشغولی و آموزه های اخلاقی قران کریم [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 66-101]
 • عوامل شیوه های همانند سازی در حدیث و رهیافتی بر روش های آن [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 33-62]
 • عوامل نجات مفهوم نجات و سیمای نجات یافتگان در قرآن [دوره 3، شماره 1، 1385، صفحه 83-102]

غ

 • غریب الحدیث ضوابط فهم حدیث در لسان اهل بیت(ع) [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 72-94]
 • غفلت اختیاری بازشناسی مفهوم غفلت در قرآن با تأکید بر تأثیر حرف جر در معنای فعل [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 75-110]
 • غلات برّرسی اخبار مذمّت آمیز پیرامون شخصیّت [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 27-51]
 • غلبه تأملی بر آیه نفی سبیل با تأکید بر مفهوم واژه « سبیل » [دوره 4، شماره 2، 1386، صفحه 129-157]
 • غلو جایگاه کذب و بدعت در تضعیف غالیان [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 65-95]
 • غنیمت مقایسه تفسیری آیات خُمس در تفاسیر فریقین [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 193-226]

ف

 • فیء مقایسه تفسیری آیات خُمس در تفاسیر فریقین [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 193-226]
 • فاتحه نقد و بررسی زبان شناختی دیدگاه گابریل ساوما دربارۀ «فاتحه» [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 201-223]
 • فاصله بررسی زیباشناسی مقابله و فاصله در سوره الرحمن [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 57-74]
 • فتنه بررسی و نقد دیدگاه خوتیر ینبل درباره تاریخ‌گذاری خاستگاه اسناد حدیث [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 33-65]
 • فتوحات مکیه جایگاه احادیث نبوی در فتوحات مکیه ابن‌عربی و نقد تعامل علم الحدیثی او با روایات [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 111-144]
 • فخر رازی مفهوم شناسی و مصداق یابی «اولی الامر»از نگاه علّامه طباطبایی و فخر رازی [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 191-188]
 • فخر رازی دو نگاه تفسیری به یک موضوع علمی [دوره 4، شماره 2، 1386، صفحه 87-107]
 • فراگرد ارتباط انسان و شیطان فراگرد ارتباط شیطان و انسان از منظر قرآن کریم [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 167-200]
 • فرد نقش آیات اخلاقی قرآن کریم در تدوین نظام هدایت فردی و اجتماعی [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 27-55]
 • فرزند‏کشی تحلیلی قرآنی و تاریخی بر دختر‏کشی در دورۀ جاهلیت [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 167-191]
 • فرشته‌شناسی بررسی تاریخی افسانه هاروت و ماروت در روایات [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 57-80]
 • فرهنگ زبانی فر هنگ زبانی عرب و نقش آن در ترجمه قرآن کریم [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 130-154]
 • فرهنگ نظم فرهنگ قانونمداری در اندیشه های قرآنی امام خمینی (ره) و بررسی مستندات آن [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 31-44]
 • فروید ارزیابی نظریه روان کاوی فروید از منظر معارف وحیانی به ویژه نهج البلاغه [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 81-108]
 • فرودستی زن تحلیل مدخل "زنان و قرآن" در دایرة المعارف قرآن "‏EQ‏" ‏ [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 93-118]
 • فسق شبکه معنایی اخلاق سیئه در قرآن [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 149-170]
 • فضای صدور حدیث واکاوی اهداف ذکر مغیبات در نهج البلاغه [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 31-57]
 • فضای عصر نزول معارضات زبانی مشرکان با پیامبر اکرم (ص)بررسی اتهام شعر و شاعری در قرآن [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 159-183]
 • فضایل اهل بیت(ع) نقد آرای ذهبی ذیل روایت‌های مستدرک حاکم درباره فضایل اهل بیت(ع) [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 115-140]
 • فضائل نگاری بررسی تطبیقی سیر تطور اربعین نویسی در فریقین [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 1-34]
 • فیض کاشانی روش علامه شعرانی در حل تعارض اخبار [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 51-75]
 • فضل بررسی تحلیلی قوامیت در آیه (الرجال قوامون علی النسا) [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 24-51]
 • فضل معناشناسی رحمت رحیمیه در قرآن [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 95-115]
 • فضل لایه های معنایی «شفاعت» در قرآن [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 67-97]
 • فضل بن شاذان لغزش کتاب معرفه الحدیث در باب روایات فضل بن شاذان [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 65-93]
 • فطرت بازخوانی مسأله خبط شیطان در آیه ۲۷۵ سوره بقره از منظر فریقین [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 1-34]
 • فطرت اختصاصی بررسی ابعاد فطرت انسان از منظر معارف وحیانی به‌ویژه نهج‌البلاغه [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 169-206]
 • فطرت انسان بررسی ابعاد فطرت انسان از منظر معارف وحیانی به‌ویژه نهج‌البلاغه [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 169-206]
 • فطرت اولیه بررسی ابعاد فطرت انسان از منظر معارف وحیانی به‌ویژه نهج‌البلاغه [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 169-206]
 • فی ظلال القرآن نقد و بررسی آرای سید قطب در مورد آیات نازله در شأن ائمه (علیهم السلام) [دوره 4، شماره 1، 1386، صفحه 55-79]
 • فی ظلال القرآن بررسی تطبیقی نظریه جامعیت قرآن از دیدگاه سید قطب [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 7-26]
 • فقه الحدیث نقد و فهم حدیث از‏منظر شیخ بهایی [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 23-56]
 • فقه الحدیث روش‌شناسی، سنجش و نقد نسخه خطی «خلق الکافر» شیخ حر عاملی [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 55-78]
 • فقه الحدیث ضوابط فهم حدیث در لسان اهل بیت(ع) [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 72-94]
 • فقه الحدیث خلأ صورت ملفوظ روایات و گونه‌شناسی بسترهای چندخوانشی‌ آن (عوامل بسترساز گشتارهای خوانشی در صورت ملفوظ روایات) [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 117-143]
 • فقه‌الحدیث نقد متنی روایات تفسیر نورالثقلین بر اساس مستندات قرآنی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 137-159]
 • فقه الحدیث و لوامع صاحبقرانی روش ملامحمدتقی مجلسی در شرح روایات در لوامع صاحبقرانی [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 141-176]
 • فلسفه اسلامی ریشه های نظری رهیافت فلسفی به قرآن [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 67-78]
 • فلسفه یونانی ریشه های نظری رهیافت فلسفی به قرآن [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 67-78]
 • فهم نقش قراین منفصل در فهم روایات تفسیری در المیزان [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 81-104]
 • فهم پذیری بررسی معناشناسانه واژه تبیین در قرآن [دوره 8، شماره 2، 1390، صفحه 85-114]
 • فهم حدیث نقد و فهم حدیث از‏منظر شیخ بهایی [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 23-56]
 • فهم مسأله‌محور قرآن فهم مسأله محور قرآن مبتنی بر رویکرد سازه‌گرایی واقع‌گرایانه [دوره 17، شماره 1، 1399]
 • فواصل قرآنی چالش های ارتباط معنایی فواصل با محتوای آیات [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 41-73]

ق

 • قاریان مؤلفه های سیاسی - اجتماعی مؤثر در رسمیت یافتن قرائت های هفتگانه [دوره 3، شماره 1، 1385، صفحه 33-52]
 • قاریان هفتگانه مؤلفه های سیاسی - اجتماعی مؤثر در رسمیت یافتن قرائت های هفتگانه [دوره 3، شماره 1، 1385، صفحه 33-52]
 • قیاس نقد و بررسی تأثیر برخی از آرای فلسفی صدرا [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 49-66]
 • قاسطین تحلیل و نقد نامه های معاویه به امیر المؤمنین (ع) [دوره 8، شماره 1، 1390، صفحه 5-44]
 • قاعده معذوریت بررسی مستندات روایی قاعده معذوریت مجتهد و سیر تحول پذیرش آن در شیعه [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 57-92]
 • قانون فرهنگ قانونمداری در اندیشه های قرآنی امام خمینی (ره) و بررسی مستندات آن [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 31-44]
 • قتال تبیین راه‌برد نرم‌افزار‌گرایانه جهاد در قرآن کریم [دوره 11، شماره 3، 1393، صفحه 61-86]
 • قتال آزادی یا اجبار عقیده در موازنه میان «لا اکراه فی الدین» با آیات قتال [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 31-57]
 • قدرت عرش خدا و تفاوت آن با کرسی [دوره 8، شماره 2، 1390، صفحه 54-84]
 • قدرت نرم تبیین راه‌برد نرم‌افزار‌گرایانه جهاد در قرآن کریم [دوره 11، شماره 3، 1393، صفحه 61-86]
 • قدر متیقن واکاوی تواتر اجمالی و گستره دلالت آن [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 55-79]
 • قدر مشترک واکاوی تواتر اجمالی و گستره دلالت آن [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 55-79]
 • قید شناسی گونه‌شناسی «تعلیق حکم بر وصف» در تفسیر المیزان [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 115-140]
 • قراءات نقش سیاق در اختیار وجوه قراءات [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 51-84]
 • قراء سبعه امکان‌سنجی تأثیرپذیری قرائت حمزه کوفی از قرائت امام صادق(علیه‌السلام)‏ [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 75-106]
 • قرآن روی‏کرد‏های مختلف در‏ مورد نقش سنت در تعامل با قرآن و کتاب مقدس [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 47-77]
 • قرآن ابعاد سه‌گانه‌ی نظریه امید اسنایدر وتطبیق آن با دیدگاه قرآن کریم [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 1-30]
 • قرآن بررسی ادعای مسطح‌انگاری زمین در قرآن [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 145-170]
 • قرآن عناصر کرامت‌ستیز از دیدگاه قرآن‌کریم [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 227-256]
 • قرآن نقش سیاق در اختیار وجوه قراءات [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 51-84]
 • قرآن سجده واقعی و همراه با شعور حیوان، گیاه و جماد [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 85-114]
 • قرآن روابط بینابینی قرآن با خطبه‌های نهج‌البلاغه [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 205-224]
 • قرآن نگرشی روشمند به جایگاه عهدین در تفسیر قرآن با تکیه بر الگوی نشانه‌شناختی بینامتنیت [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 225-252]
 • قرآن نقد دِلالی روایت‌های فطرس مَلَک [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 103-126]
 • قرآن بررسی پدیده نسخ در آرای قرآن‌پژوهان و نقد دیدگاه ایشان درباره نسخ تلاوت [دوره 11، شماره 3، 1393، صفحه 87-116]
 • قرآن جغرافیای تاریخی عبورگاه بنی‌اسرائیل از بحر با تأکید بردیدگاه‌های مفسران قرآن و عهد عتیق [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 109-136]
 • قرآن تحلیل مدخل "زنان و قرآن" در دایرة المعارف قرآن "‏EQ‏" ‏ [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 93-118]
 • قرآن تبیین حدیث با قرآن ، امکان ومصادیق آن [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 97-117]
 • قرآن ارزیابی مقاله شفاعت در دائره المعارف قرآن لایدن [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 1-37]
 • قرآن کاربرد نظریه حوزه معنایی در مطالعات قرآنی [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 119-139]
 • قرآن مبانی ادبی - زبان شناسی جری و تطبیق در تفسیر قرآن [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 57-79]
 • قرآن تحلیل و بررسی روش تفسیری ملاحویش آل غازی در تاریخ گذاری قران کریم [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 31-55]
 • قرآن منطق تبیین آیات قرآن در تعامل با گزاره‌های علوم تجربی [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 105-136]
 • قرآن تحلیلی قرآنی و تاریخی بر دختر‏کشی در دورۀ جاهلیت [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 167-191]
 • قرآن نگاهی به ترجمه محمد مهدی فولادوند از قرآن مجید [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 158-171]
 • قرآن شبهه تعارض امکان فهم قرآن با ضرورت وجود معصوم [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 7-30]
 • قرآن عدالت زیست محیطی در آموزه های قرآن و حدیث [دوره 8، شماره 2، 1390، صفحه 1-28]
 • قرآن راه بردهای قرآن برای مقابله با تبعیض نژادی [دوره 8، شماره 2، 1390، صفحه 141-161]
 • قرآن ذکر در قرآن با تکیه بر معنای وحیانی آن [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 7-32]
 • قرآن تعامل با اهل کتاب از منظر قرآن و سنت [دوره 6، شماره 1، 1388، صفحه 48-65]
 • قرآن نزاهت در قرآن کریم [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 91-110]
 • قرآن نظرگاه ملاصدرا در به کارگیری اسلوب اشتراک معنوی در تفسیر واژگان کلیدی قرآن کریم [دوره 3، شماره 1، 1385، صفحه 5-32]
 • قرآن بررسی و نقد آیات « خلافت و ولایت » در تفسیر مقاتل بن سلیمان و تفسیر الکشاف زمخشری [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 27-46]
 • قرآن تفسیر و تأویل از دیدگاه صدرالمتألهین شیرازی [دوره 4، شماره 2، 1386، صفحه 107-128]
 • قرآن تأثیر عرف ویژه قرآن در تطوّر معنایی واژگان عربی عصر جاهلی [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 1-34]
 • قرآن بعل به مثابۀ بت در فرهنگ سامی و زمینه های کاربرد آن در قرآن کریم [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]
 • قرآن کارکرد تصویرپردازی در تبیین داستان ناقه حضرت صالح(ع) و رهیافت های تربیتی این کارکرد در بافت موقعیتی آیات قرآن [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 111-144]
 • قرآن بررسی شبهات دکتر سها در مورد هفت آسمان در قرآن [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 67-90]
 • قرآن مفهوم‌شناسی واژۀ «حدیث» و «احادیث» در قرآن کریم [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 137-163]
 • قرآن بررسی اختلال شخصیت «نمایشی» در آموزه‌های اسلامی و تطبیق آن با یافته های روان‌شناسی [دوره 17، شماره 1، 1399]
 • قرآن بررسی و تحلیل واژه گزینی در آیه مشابه 12نمل، 32قصص و 22طه [دوره 17، شماره 1، 1399]
 • قران مقایسۀ جایگاه احساسات و عواطف در تربیت اخلاقی در رویکرد دلمشغولی و آموزه های اخلاقی قران کریم [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 66-101]
 • قراین بررسی دو نگرش سعید حوی و علامه طباطبایی در تناسب و پیوستگی آیات و سوره ها [دوره 8، شماره 2، 1390، صفحه 29-53]
 • قرآن پژوهی در غرب غفلت مطالعات اخیر غربی از فراگیری تواتر قرآن [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 89-115]
 • قرآن کریم اسالیب اعتراض در قرآن کریم [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 171-189]
 • قرآن کریم تبیین راه‌برد نرم‌افزار‌گرایانه جهاد در قرآن کریم [دوره 11، شماره 3، 1393، صفحه 61-86]
 • قرآن کریم عوامل سلام و لعن در قرآن کریم [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 53-81]
 • قرآن کریم ارزیابی نظریه وقوع نسخ در قرآن کریم [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 1-25]
 • قرآن کریم نشانه شناسی ﺍﺭﺗﺒﺎطات ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ در آیات قرآن کریم [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 129-155]
 • قرآن کریم بررسی آراء سیوطی در اجمال و تبیین آیات قرآن کریم با محوریت اندیشه های علامه طباطبایی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 31-62]
 • قرآن کریم نقد متنی روایات تفسیر نورالثقلین بر اساس مستندات قرآنی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 137-159]
 • قرآن کریم آسیب‌شناسی کاربست روایات نبوی در تفسیر کشاف با تکیه‌بر ساختارهای صرفی و نحوی [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 33-53]
 • قرآن کریم کتاب شناسی جهانی «قرآن کریم» [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 130-145]
 • قرآن کریم تحلیل گفتمان معنا در تفسیر کشاف [دوره 8، شماره 2، 1390، صفحه 115-140]
 • قرآن کریم بررسی شاخصه های نوآوری از دیدگاه قرآن کریم [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 223-241]
 • قرآن کریم بررسی طرح‌واره‌های تصویری «عذاب» در قرآن کریم از منظر زبان شناسی شناختی [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 128-157]
 • قرآن کریم بررسی و تحلیل تاریخی اندیشه پیوستگی متن قرآن کریم [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 91-125]
 • قرآن‎محور گونه‎ شناسی انتقادی رویکردهای مبنایی به اسباب نزول [دوره 17، شماره 1، 1399]
 • قرآن و علم ماهیت‌شناسی آسمان‌های هفتگانه با تکیه بر مولفه‌های «خلق» و «امر» درآیات قرآن [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 151-184]
 • قرائات مروری بر تاریخ « اختیار» در قرائات و ضوابط قرائات معتبر [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 115-144]
 • قرائات شاذه گلدزیهر و کتاب گرایش های تفسیر ی او [دوره 2، شماره 1، 1384، صفحه 131-152]
 • قرائات قرآن گلدزیهر و کتاب گرایش های تفسیر ی او [دوره 2، شماره 1، 1384، صفحه 131-152]
 • قرائت آرامی- سریانی نقد قرائت سریانی- آرامی لوکزنبرگ از آیه 24 سوره مریم [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 165-186]
 • قرینه نقش قراین منفصل در فهم روایات تفسیری در المیزان [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 81-104]
 • قصر یا حصر گونه های قصر یا حصر در قرآن کریم [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 5-26]
 • قصه‌های قرآن «تکرار در قصه‌های قرآن» از دیدگاه عبدالکریم خطیب [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 77-102]
 • قم جریان فکری ادب و بازخوانی دلایل اخراج و بازگشت احمد برقی به قم [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 109-135]
 • قمی‌ها برّرسی اخبار مذمّت آمیز پیرامون شخصیّت [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 27-51]
 • قنوت بررسی رویکرد مفسران در تفسیر آیه 34 سوره نساء [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 53-86]
 • قواعد نقش قراین منفصل در فهم روایات تفسیری در المیزان [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 81-104]
 • قواعد بررسی قواعد مشترک تفسیر قرآن به قرآن و نظریه میدان معنایی(بر اساس روش علامه طباطبائی(ره) و ایزوتسو) [دوره 17، شماره 1، 1399]
 • قواعد تفسیری مبانی و قواعد تفسیری علامه شعرانی [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 33-63]
 • قوامیت مردان تطور دیدگاه ها در تفسیر آیه 34 سوره نساء [دوره 2، شماره 1، 1384، صفحه 7-36]
 • قوای نفس نقد و بررسی تأثیر برخی از آرای فلسفی صدرا [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 49-66]
 • قوم سبت و اصحاب شنبه ماهیت عذاب مسخ در آموزه های دینی [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 25-48]

ک

 • کارکرد حدیث جایگاه و کارکرد حدیث در تفسیر بیان السعاده [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 145-173]
 • کارکردها بررسی کارکرد روایات تفسیری در «متشابه القرآن» إبن‌ شهرآشوب مازندرانی [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 1-25]
 • کارکردهای سنت جایگاه و کاربرد سنت در تفسیر المیزان [دوره 8، شماره 1، 1390، صفحه 141-168]
 • کتاب گزارش مأموریت سفر دهلی به منظور شرکت در کنفرانس «ایفلا» و مطالعات اجمالی راجع به نسخه های خطی اسلامی در هند [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 97-123]
 • کتاب حدیث امام باقر علیه السلام و حفظ و صیانت حدیث [دوره 3، شماره 1، 1385، صفحه 53-82]
 • کتابخانه گزارش مأموریت سفر دهلی به منظور شرکت در کنفرانس «ایفلا» و مطالعات اجمالی راجع به نسخه های خطی اسلامی در هند [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 97-123]
 • کتاب شناسی کتاب شناسی جهانی «قرآن کریم» [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 130-145]
 • کتاب مقدس روی‏کرد‏های مختلف در‏ مورد نقش سنت در تعامل با قرآن و کتاب مقدس [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 47-77]
 • کتب آسمانی ذکر در قرآن با تکیه بر معنای وحیانی آن [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 7-32]
 • کتب رجالی زنان ایرانی و نقش آنان در گسترش حدیث و علوم آن [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 95-128]
 • کذب جایگاه کذب و بدعت در تضعیف غالیان [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 65-95]
 • کرامت عناصر کرامت‌ستیز از دیدگاه قرآن‌کریم [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 227-256]
 • کرسی عرش خدا و تفاوت آن با کرسی [دوره 8، شماره 2، 1390، صفحه 54-84]
 • کریستف لوکزنبرگ نقد قرائت سریانی- آرامی لوکزنبرگ از آیه 24 سوره مریم [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 165-186]
 • کشی جستاری در اختیار معرفة الرجال [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 79-96]
 • کشف معنا بررسی قواعد مشترک تفسیر قرآن به قرآن و نظریه میدان معنایی(بر اساس روش علامه طباطبائی(ره) و ایزوتسو) [دوره 17، شماره 1، 1399]
 • کعبه مفهوم سنجی و ارزیابی روایات حاکی از مرکزیت کعبه در زمین [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 1-30]
 • کفر عوامل سلام و لعن در قرآن کریم [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 53-81]
 • کفر شبکه معنایی اخلاق سیئه در قرآن [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 149-170]
 • کلام شیخ طوسی و آرای تفسیری معتزله [دوره 6، شماره 1، 1388، صفحه 86-103]
 • کلام رفق و مدارات در کلام و مرام علی (ع) [دوره 2، شماره 1، 1384، صفحه 101-130]
 • کلید واژگان: "آیۀ 37 سورۀ احزاب " ابهام زدایی ازآیۀ 37 سورۀ احزاب باتکیه بر نقد سندی و محتوایی روایات [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 35-70]
 • کلید واژها : آیات متشابه بررسی حکمت اختلاف فعلی در آیات متشابه لفظی [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 111-129]
 • کلید واژها: اشتراک لفظی دیدگاه قرآن پژوهان درباره اشتراک لفظی و معنوی در قرآن و واژگان وجوه و نظایر [دوره 4، شماره 2، 1386، صفحه 67-85]
 • کلید واژها: اکمال دین بررسی تطبیقی تفسیر آیه اکمال با تأکید بر نقد مناقشه ها درباره دیدگاه شیعه [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 131-159]
 • کلید واژها: ترادف ترادف در زبان عربی و علوم قرآنی [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 65-90]
 • کلید واژها: تفسیر المیزان گونه شناسی سیاق در تفسیر المیزان: صورت بندی و کارکرد [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 127-148]
 • کلید واژه : "تفسیرقرآن" نقش بافت موقعیتی و پیرامونی در تفسیر آیات مربوط به منافقان( مورد مطالعه 8 – 20بقره و 1تا 9 منافقون ) [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 99-123]
 • کلید واژه:حدیث شیوه های همانند سازی در حدیث و رهیافتی بر روش های آن [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 33-62]
 • کلید واژه ها: آیات مکی نقش عنصر «حرکت» در حیات بخشی به تصاویر قرآنی [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 105-137]
 • کلید واژه ها: احسان مفهوم شناسی «احسان» در قرآن کریم با بررسی حوزه معنایی احسان فردی [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 57-104]
 • کلید واژه ها: احکام هستی و چیستی محکم و متشابه [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 79-110]
 • کلید واژه ها: امام رضا (ع) لغزش کتاب معرفه الحدیث در باب روایات فضل بن شاذان [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 65-93]
 • کلیدواژه‌ها: امام علی (ع) کاوشی در حکمت 289 نهج‌البلاغه (سیمای برادر) [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 109-135]
 • کلید واژه ها: ایمان شدت و ضعف ایمان (در دید گاه طباطبایی و ابن تیمیه) [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 117-131]
 • کلید واژه ها: ایمان بررسی همسان انگاری علم و ایمان از دیدگاه قرآن [دوره 4، شماره 2، 1386، صفحه 45-65]
 • کلید واژه ها: بهبودی معرفی روش استاد محمد باقر بهبودی در ترجمه تفسیری معانی القرآن [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 183-210]
 • کلید واژه ها: تصویر روش مندی قران در خلق صحنه های زنده و جذاب [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 165-181]
 • کلیدواژه‌ها: تعادل واژگانی بررسی دو ترجمه آربری و یوسف‌علی از قرآن کریم بر اساس نظریه تعادل واژگانی بیکر [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 137-157]
 • کلید واژه ها: تعارض روایات تعارضات مستقر روایی در بحار الأنوار [دوره 6، شماره 1، 1388، صفحه 67-83]
 • کلید واژه ها: تعامل تعامل با اهل کتاب از منظر قرآن و سنت [دوره 6، شماره 1، 1388، صفحه 48-65]
 • کلید واژه ها: تغسیر بررسی زبان شناختی واژه قرآنی «مسجد» [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 5-18]
 • کلید واژه ها: تفسیر تحلیل و بررسی روش تفسیری عبدالقادر ملاحویش آل غازی [دوره 5، شماره 2، 1387، صفحه 81-103]
 • کلید واژه ها: تفسیر گلدزیهر و کتاب گرایش های تفسیر ی او [دوره 2، شماره 1، 1384، صفحه 131-152]
 • کلید واژه ها: تفسیر اجتماعی قرآن مبانی و شاخصه های تفسیر اجتماعی قرآن کریم [دوره 6، شماره 1، 1388، صفحه 5-24]
 • کلید واژه ها: تفسیر تقریب گرا با تفاسیر تقریب گرا قرآن را به زندگی بازگردانیم [دوره 2، شماره 1، 1384، صفحه 37-55]
 • کلید واژه ها: تفسیر قرآن تحلیل آرای مفسران در تفسیر آیه «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» براساس مفهوم میثاق اجتماعی در ادوار تاریخی [دوره 5، شماره 2، 1387، صفحه 5-18]
 • کلید واژه ها: تفسیر قرآن بررسی رویکرد آیت الله سید محمد حسین فضل الله به روایات تفسیری در تفسیر من وحی القرآن [دوره 6، شماره 1، 1388، صفحه 25-47]
 • کلید‌واژه‌ها: تکرار «تکرار در قصه‌های قرآن» از دیدگاه عبدالکریم خطیب [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 77-102]
 • کلید واژه ها: تنبیه بدنی زنان تطور دیدگاه ها در تفسیر آیه 34 سوره نساء [دوره 2، شماره 1، 1384، صفحه 7-36]
 • کلید واژه ها: حجت تأملی بر آیه نفی سبیل با تأکید بر مفهوم واژه « سبیل » [دوره 4، شماره 2، 1386، صفحه 129-157]
 • کلید واژه ها: خطاب فرهنگ نیایش در قرآن کریم [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 9-23]
 • کلید واژه ها: دینداری مؤلفه های دینداری و راه های پرورش آن در قرآن و حدیث [دوره 8، شماره 1، 1390، صفحه 199-232]
 • کلید واژه ها: ذکر ذکر در قرآن با تکیه بر معنای وحیانی آن [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 7-32]
 • کلید واژه ها: رفق رفق و مدارات در کلام و مرام علی (ع) [دوره 2، شماره 1، 1384، صفحه 101-130]
 • کلید واژه ها: رویکرد تفسیری «من وحی القرآن» تفسیری با رویکرد تربیتی و عصری [دوره 8، شماره 1، 1390، صفحه 73-107]
 • کلید واژه ها: زبان قرآن شیوه شناسی زبان قرآن [دوره 4، شماره 2، 1386، صفحه 5-24]
 • کلید واژه ها: زنان نقش زنان در نقل احادیث رسول الله (ص) [دوره 2، شماره 1، 1384، صفحه 75-100]
 • کلیدواژه‌ها: سبک‌شناسی درآمدی بر سبک‌شناسی کلام نبوی [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 5-29]
 • کلید واژه ها: سید قطب سید قطب و نظریه تصویر هنری در قرآن [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 133-163]
 • کلید واژه ها: سرادق سرادق، سراپرده و ترجمه های فارسی قرآن کریم [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 210-222]
 • کلید واژه ها: سلیمان بررسی ماجرای سان دیدن حضرت سلیمان (ع) [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 111-125]
 • کلید واژه ها: سنت جایگاه و کاربرد سنت در تفسیر المیزان [دوره 8، شماره 1، 1390، صفحه 141-168]
 • کلید واژه ها: شیخ طوسی شیخ طوسی و آرای تفسیری معتزله [دوره 6، شماره 1، 1388، صفحه 86-103]
 • کلید واژه ها: شهاب تأثیر مبنای لایه لایه بودن معنا در قرآن در تفسیر واژه های «شهاب» و «سبع سموات» از منظر علامه طباطبایی [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 137-159]
 • کلید واژه ها: شور چشمی کنکاشی در مقوله شور چشمی (چشم زخم) [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 67-90]
 • کلید واژه ها: عذاب ماهیت عذاب مسخ در آموزه های دینی [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 25-48]
 • کلید واژه ها: علی (ع) بررسی تصویر استعاری دنیا در خطبه های نهج البلاغه [دوره 8، شماره 1، 1390، صفحه 110-139]
 • کلید واژه ها: غلو مقایسه نظریه حلول در اندیشه غالیان و مظهریت و تجلی اسماء و صفات الهی در باور شیعی [دوره 6، شماره 1، 1388، صفحه 106-132]
 • کلیدواژه‌ها: فطرس نقد دِلالی روایت‌های فطرس مَلَک [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 103-126]
 • کلید واژه ها: قرآن معناشناسی رحمت رحیمیه در قرآن [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 95-115]
 • کلید واژه ها: قرآن روش شناسی مطالعات تطبیقی در تفسیر قرآن [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 35-56]
 • کلید واژه ها: قرآن اندیشه های قرآنی در آثار سنایی [دوره 5، شماره 2، 1387، صفحه 19-43]
 • کلید‌واژه‌ها: قرآن قرابت قرآن و نهج‌البلاغه در بیان اوصاف پیامبر اکرم (ص) [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 87-108]
 • کلید واژه ها: قرآن کریم رواداری از منظر قرآن کریم و سنت [دوره 5، شماره 2، 1387، صفحه 126-156]
 • کلید واژه ها: قرآن کریم گونه های قصر یا حصر در قرآن کریم [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 5-26]
 • کلیدواژه‌ها: قوامیت بررسی رویکرد مفسران در تفسیر آیه 34 سوره نساء [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 53-86]
 • کلید واژه ها: قوامیت بررسی تحلیلی قوامیت در آیه (الرجال قوامون علی النسا) [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 24-51]
 • کلید واژه ها: کشتی نوح کشف کشتی نوح در جودی [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 19-34]
 • کلید واژه ها: لسناد بررسی اسناد و روایت «عرفت الله بفسخ العزائم» [دوره 5، شماره 2، 1387، صفحه 105-123]
 • کلید واژه ها: ماء دافق دو نگاه تفسیری به یک موضوع علمی [دوره 4، شماره 2، 1386، صفحه 87-107]
 • کلید واژه ها: ماده اولی نقد و بررسی تأثیر برخی از آرای فلسفی صدرا [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 49-66]
 • کلید واژه ها: مبانی تفسیری مبانی و قواعد تفسیری علامه شعرانی [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 33-63]
 • کلید واژه ها: محاربه برداشتی دیگر از آیه 33 سوره مائده [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 171-194]
 • کلیدواژه‌ها: مخالفان ‌برانداز حقوق مخالفان پیش از جنگ و هنگام جنگ از دیدگاه نهج‌البلاغه [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 127-145]
 • کلیدواژه‌ها: معارضات زبانی معارضات زبانی مشرکان با پیامبر اکرم (ص)بررسی اتهام شعر و شاعری در قرآن [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 159-183]
 • کلید واژه ها: معنی شناسی معناشناسی و رابطه آن با دانش تفسیر قرآن کریم [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 45-66]
 • کلیدواژه‌ها: مقتل‌نگاری بررسی تحلیلی و مقایسه‌ای جایگاه کتب امالی [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 31-52]
 • کلید واژه ها: مکی سیر تاریخی شناخت سور و آیات مکی و مدنی [دوره 5، شماره 2، 1387، صفحه 45-80]
 • کلید واژه ها: موسیقای کلمه های قران موسیقای واژگان جزء 30 و نمود آن در چهار ترجمه قرآن [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 183-213]
 • کلید واژه ها: نام نام شناسی نام های فردی علم رجال [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 5-23]
 • کلید واژه ها: نزاهت نزاهت در قرآن کریم [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 91-110]
 • کلید واژه ها: نص ریشه های نظری رهیافت فلسفی به قرآن [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 67-78]
 • کلیدواژه‌ها: نهج‌البلاغه بررسی طرح‌واره‌ای استعاره‌های "تقوا" در خطبه‌‌های نهج‌البلاغه بر مبنای مدل ایوانز و گرین [دوره 17، شماره 1، 1399]
 • کلید واژه ها: نهج البلاغه میدان های معنی شناختی واژگان نهج البلاغه [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 47-78]
 • کلید واژه ها: هسته معنایی شبکه معنایی اخلاق سیئه در قرآن [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 149-170]
 • کلیدواژه ها: وافی روش علامه شعرانی در حل تعارض اخبار [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 51-75]
 • کلمات قصار کاوشی در حکمت 289 نهج‌البلاغه (سیمای برادر) [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 109-135]
 • کلمات کلیدی:استراک لفظی نقش و کارکرد اشتراک معنوی و بافت در نگاه تفسیری علامه طباطبایی(ره) [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 27-44]
 • کلمات کلیدی: سعید بن جبیر گفتمان کاوی تفسیر شیعه در کوفه؛ بازپژوهی اندیشه های تفسیری "سعید بن جبیر" [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 141-167]
 • کلینی پژوهشی در رویکرد شیخ کلینی نسبت به روایات محمد بن ابی عمیر [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 117-135]
 • کمال معناشناسی رحمت رحیمیه در قرآن [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 95-115]
 • کمی گرایی ردپای کمی گرایی در نظریۀ ترتیب نزول نولدکه [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 185-207]
 • کنایه روش مندی قران در خلق صحنه های زنده و جذاب [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 165-181]
 • کنایه نزاهت در قرآن کریم [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 91-110]
 • کنایه و تعریض ضوابط فهم حدیث در لسان اهل بیت(ع) [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 72-94]
 • کنفرانس ایفلا گزارش مأموریت سفر دهلی به منظور شرکت در کنفرانس «ایفلا» و مطالعات اجمالی راجع به نسخه های خطی اسلامی در هند [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 97-123]
 • کوفه امکان‌سنجی تأثیرپذیری قرائت حمزه کوفی از قرائت امام صادق(علیه‌السلام)‏ [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 75-106]

گ

 • گابریل ساوما نقد و بررسی زبان شناختی دیدگاه گابریل ساوما دربارۀ «فاتحه» [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 201-223]
 • گذشته گرایی بررسی شاخصه های نوآوری از دیدگاه قرآن کریم [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 223-241]
 • گزاره‌های تاریخی قرآن روش‌های بیان رویدادهای تاریخی در داستان‌های قرآن [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 109-136]
 • گفتگو فرهنگ نیایش در قرآن کریم [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 9-23]
 • گفتمان جدلی نقد و بررسی دیدگاه جرالد هاوتینگ در کتاب بت‌پرستی و ظهور اسلام [دوره 11، شماره 3، 1393، صفحه 33-60]
 • گفتمان کاوی تاریخی گفتمان کاوی تفسیر شیعه در کوفه؛ بازپژوهی اندیشه های تفسیری "سعید بن جبیر" [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 141-167]
 • گفتمان محمد گفتمان کاوی تفسیر شیعه در کوفه؛ بازپژوهی اندیشه های تفسیری "سعید بن جبیر" [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 141-167]
 • گلدزیهر گلدزیهر و کتاب گرایش های تفسیر ی او [دوره 2، شماره 1، 1384، صفحه 131-152]

ل

 • لایه لایه بودن معنا تأثیر مبنای لایه لایه بودن معنا در قرآن در تفسیر واژه های «شهاب» و «سبع سموات» از منظر علامه طباطبایی [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 137-159]
 • لعن عوامل سلام و لعن در قرآن کریم [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 53-81]
 • لقمان تبیین انسجام محتوایی سوره لقمان با روش تحلیل محتوای کیفی [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 85-116]
 • لهو تبیین انسجام محتوایی سوره لقمان با روش تحلیل محتوای کیفی [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 85-116]
 • لئیم بررسی احادیث انحصار احسان به افراد نجیب و دین‌دار [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 55-80]

م

 • ماتریدیه بررسی و نقد آراء ماتریدی و نسفی در مورد آیات مربوط به اهل‌بیت(ع) [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 145-176]
 • ماجرای افک تحلیل و بررسی دیدگاه دنیس اسپلبرگ در مورد آیات افک (النور/11-20) (مدخل "عایشه"در دائره المعارف قرآن لایدن) [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 63-88]
 • میان رشته ای روش شناسی مطالعات تطبیقی در تفسیر قرآن [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 35-56]
 • مبادی دانش امام واکاوی نگاه فریقین به احادیث هزار درب دانش [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 127-155]
 • مبادلۀ هدیه ای تاریخ انگارۀ «کرم» در فرهنگ عصر نزول [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 159-191]
 • مبانی مبانی ادبی - زبان شناسی جری و تطبیق در تفسیر قرآن [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 57-79]
 • مبانی تفسیری بررسی تطبیقی نظریه جامعیت قرآن از دیدگاه سید قطب [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 7-26]
 • مبانی تفسیری تفسیر اخلاقی قرآن کریم با تأکید بر مبانی آن [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 64-93]
 • مبنای تفسیری تأثیر مبنای لایه لایه بودن معنا در قرآن در تفسیر واژه های «شهاب» و «سبع سموات» از منظر علامه طباطبایی [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 137-159]
 • مبنای تکالیف شرعی تفسیر اخلاقی قرآن کریم با تأکید بر مبانی آن [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 64-93]
 • متافیزیک کنکاشی در مقوله شور چشمی (چشم زخم) [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 67-90]
 • مترجم نگاهی به ترجمه محمد مهدی فولادوند از قرآن مجید [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 158-171]
 • مترجمان تأثیر وجوه و نظایر در ترجمه های معاصر فارسی [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 139-182]
 • متشابه هستی و چیستی محکم و متشابه [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 79-110]
 • متشابه ملاحظاتی بر دیدگاه‌های آیت الله معرفت درباره‌ متشابه [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 187-208]
 • متشابه القرآن بررسی کارکرد روایات تفسیری در «متشابه القرآن» إبن‌ شهرآشوب مازندرانی [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 1-25]
 • متقارب المعنی ترادف در زبان عربی و علوم قرآنی [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 65-90]
 • متن تحلیل گفتمان معنا در تفسیر کشاف [دوره 8، شماره 2، 1390، صفحه 115-140]
 • متن تکامل عصری معرفت دینی در سایه استنطاق و دلالت یابی متن [دوره 8، شماره 1، 1390، صفحه 45-72]
 • متن حاضر روابط بینابینی قرآن با خطبه‌های نهج‌البلاغه [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 205-224]
 • متن روایت خلأ صورت ملفوظ روایات و گونه‌شناسی بسترهای چندخوانشی‌ آن (عوامل بسترساز گشتارهای خوانشی در صورت ملفوظ روایات) [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 117-143]
 • متن غایب روابط بینابینی قرآن با خطبه‌های نهج‌البلاغه [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 205-224]
 • متون تفسیری نخستین نکاتی روش شناختی درباره فصل چهارم کتاب مطالعات قرآنی [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 146-156]
 • میثاق اجتماعی ( قرارداد اجتماعی) تحلیل آرای مفسران در تفسیر آیه «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» براساس مفهوم میثاق اجتماعی در ادوار تاریخی [دوره 5، شماره 2، 1387، صفحه 5-18]
 • مجتهد بررسی مستندات روایی قاعده معذوریت مجتهد و سیر تحول پذیرش آن در شیعه [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 57-92]
 • مجمع البیان شیوه‌های نقل به معنای احادیث در مجمع البیان [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 1-26]
 • مجمع البیان مبانی و قواعد تفسیری علامه شعرانی [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 33-63]
 • مجمل و مبین بررسی آراء سیوطی در اجمال و تبیین آیات قرآن کریم با محوریت اندیشه های علامه طباطبایی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 31-62]
 • مجنون معارضات زبانی مشرکان با پیامبر اکرم (ص)بررسی اتهام شعر و شاعری در قرآن [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 159-183]
 • مجهول‌الحال روش آیت‌الله خویی در تعارض جرح و تعدیل [دوره 11، شماره 3، 1393، صفحه 117-140]
 • محاسن نگاهی به ترجمه محمد مهدی فولادوند از قرآن مجید [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 158-171]
 • محبت مقایسه نظریه حلول در اندیشه غالیان و مظهریت و تجلی اسماء و صفات الهی در باور شیعی [دوره 6، شماره 1، 1388، صفحه 106-132]
 • محیط زیست عدالت زیست محیطی در آموزه های قرآن و حدیث [دوره 8، شماره 2، 1390، صفحه 1-28]
 • محکم هستی و چیستی محکم و متشابه [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 79-110]
 • محکم و متشابه بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در تفسیرِ آیه هفتم آل‌عمران [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 1-28]
 • محمّد بن سنان زاهری اعتبارسنجیِ اسنادی نامۀ علل‌الاَحکام امام رضا(ع) با تأکید بر تحلیل وثاقتِ محمّد بن سنان [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 137-163]
 • محمد بن عیسی بن عبید نقد نگره تضعیف محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 1-31]
 • محمدتقی شوشتری با هم‌آیی، راه‌کاری برای کشف و تصحیح احادیث آسیب‌دیده [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 75-92]
 • محمدتقی مجلسی روش ملامحمدتقی مجلسی در شرح روایات در لوامع صاحبقرانی [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 141-176]
 • مخارج وصفات حروف موسیقی الفاظ قرآن و اثر آن بر معنابخشی واژگان [دوره 4، شماره 1، 1386، صفحه 27-53]
 • مخاطب فرایند اقناع در قرآن کریم [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 75-100]
 • مخافان رواداری از منظر قرآن کریم و سنت [دوره 5، شماره 2، 1387، صفحه 126-156]
 • مختصات درآمدی بر سبک‌شناسی کلام نبوی [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 5-29]
 • مخطئه بررسی مستندات روایی قاعده معذوریت مجتهد و سیر تحول پذیرش آن در شیعه [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 57-92]
 • مدارات رفق و مدارات در کلام و مرام علی (ع) [دوره 2، شماره 1، 1384، صفحه 101-130]
 • میدان معناشناسی معناشناسی رحمت رحیمیه در قرآن [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 95-115]
 • مدل ارتباطی فراگرد ارتباط شیطان و انسان از منظر قرآن کریم [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 167-200]
 • مدنی نقش عنصر «حرکت» در حیات بخشی به تصاویر قرآنی [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 105-137]
 • مدنی سیر تاریخی شناخت سور و آیات مکی و مدنی [دوره 5، شماره 2، 1387، صفحه 45-80]
 • مذاهب اسلامی گلدزیهر و کتاب گرایش های تفسیر ی او [دوره 2، شماره 1، 1384، صفحه 131-152]
 • مذهب راوی بررسی تأثیر عنصر مذهب بر داوری نجاشی درباره راویان واقفی [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 79-101]
 • مرآت‌العقول بررسی روش فقه الحدیثی علامه مجلسی در شرح الکافی(کتاب الحجه) [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 93-110]
 • مراتب دینداری مؤلفه های دینداری و راه های پرورش آن در قرآن و حدیث [دوره 8، شماره 1، 1390، صفحه 199-232]
 • مراد جدی نقش قراین منفصل در فهم روایات تفسیری در المیزان [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 81-104]
 • مرکز تدبیر جهان عرش خدا و تفاوت آن با کرسی [دوره 8، شماره 2، 1390، صفحه 54-84]
 • مسائل خواننده فهم مسأله محور قرآن مبتنی بر رویکرد سازه‌گرایی واقع‌گرایانه [دوره 17، شماره 1، 1399]
 • مستدرک بررسی رویکرد حاکم نیشابوری در تصحیح و تضعیف احادیث: با تکیه بر روایات المستدرک علی الصحیحین [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 99-135]
 • مستدرک حاکم نیشابوری نقد آرای ذهبی ذیل روایت‌های مستدرک حاکم درباره فضایل اهل بیت(ع) [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 115-140]
 • مستشرقان غفلت مطالعات اخیر غربی از فراگیری تواتر قرآن [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 89-115]
 • مسح بررسی ماجرای سان دیدن حضرت سلیمان (ع) [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 111-125]
 • مسخ ماهیت عذاب مسخ در آموزه های دینی [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 25-48]
 • مسخ باطنی ماهیت عذاب مسخ در آموزه های دینی [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 25-48]
 • مسخ ظاهری ماهیت عذاب مسخ در آموزه های دینی [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 25-48]
 • مسطح‌انگاری زمین بررسی ادعای مسطح‌انگاری زمین در قرآن [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 145-170]
 • مسکین بررسی نهادینه سازی اطعام مسکین در بستر تاریخی نزول قرآن [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 181-213]
 • مشایخ ثقات پژوهشی در رویکرد شیخ کلینی نسبت به روایات محمد بن ابی عمیر [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 117-135]
 • مشترک معنوی نظرگاه ملاصدرا در به کارگیری اسلوب اشتراک معنوی در تفسیر واژگان کلیدی قرآن کریم [دوره 3، شماره 1، 1385، صفحه 5-32]
 • مشرکان معارضات زبانی مشرکان با پیامبر اکرم (ص)بررسی اتهام شعر و شاعری در قرآن [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 159-183]
 • مشرکان نقد و بررسی دیدگاه جرالد هاوتینگ در کتاب بت‌پرستی و ظهور اسلام [دوره 11، شماره 3، 1393، صفحه 33-60]
 • مشکلات فواصل چالش های ارتباط معنایی فواصل با محتوای آیات [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 41-73]
 • مشکل الحدیث علامه شبر و دو رویکرد ثبوتی و اثباتی در حل مشکلات اخبار [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 121-144]
 • مصادر واسطه بررسی مصادر روایی تفسیر المیزان و انعکاس با واسطه روایات از مصادر اولیه [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 203-238]
 • مصادیق نشوز نشوز؛ مصادیق و شیوه‌های برخورد با آن در قرآن کریم [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 137-160]
 • مصالح و مفاسد احکام بررسی اعتبارسنجی نظریه ی استمرار نسخ آیات قرآن [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 1-29]
 • مصحف عثمانی قرائت‏ های قرآن (ترجمۀ مقالۀ «قرائت‏ های قرآن» در دایره المعارف قرآن لیدن به ‏ضمیمۀ نکاتی چند) [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 145-168]
 • مصداق معناشناسی و رابطه آن با دانش تفسیر قرآن کریم [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 45-66]
 • مصدرشناسی ارزیابی صحت ارجاعات سیوطی به راویان و مصادر پیشین در «الجامع الصغیر» [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 169-188]
 • مصوبه بررسی مستندات روایی قاعده معذوریت مجتهد و سیر تحول پذیرش آن در شیعه [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 57-92]
 • مضطرب المتن خلأ صورت ملفوظ روایات و گونه‌شناسی بسترهای چندخوانشی‌ آن (عوامل بسترساز گشتارهای خوانشی در صورت ملفوظ روایات) [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 117-143]
 • مطالعات قرآنی نکاتی روش شناختی درباره فصل چهارم کتاب مطالعات قرآنی [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 146-156]
 • مطالعات قرآنی روش شناسی مطالعات تطبیقی در تفسیر قرآن [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 35-56]
 • مطالعۀ تحلیلی مطالعۀ تحلیلی «روش‌شناسی پژوهش‌های حدیثی خاورشناسان در میراث امامیه» [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 87-114]
 • مطلق و مقید نقد و بررسی دلالت آیه 59 سوره نساء بر عصمت «اولی‌الامر» با تاکید بر منابع شیعه [دوره 17، شماره 1، 1399، صفحه 1-20]
 • مظهریت صفات حق مقایسه نظریه حلول در اندیشه غالیان و مظهریت و تجلی اسماء و صفات الهی در باور شیعی [دوره 6، شماره 1، 1388، صفحه 106-132]
 • معادل بررسی دو ترجمه آربری و یوسف‌علی از قرآن کریم بر اساس نظریه تعادل واژگانی بیکر [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 137-157]
 • معیار‏های اختیار قرائت قرائت‏ های قرآن (ترجمۀ مقالۀ «قرائت‏ های قرآن» در دایره المعارف قرآن لیدن به ‏ضمیمۀ نکاتی چند) [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 145-168]
 • معیار ( مقیاس) قرائی مروری بر تاریخ « اختیار» در قرائات و ضوابط قرائات معتبر [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 115-144]
 • معانی القرآن معرفی روش استاد محمد باقر بهبودی در ترجمه تفسیری معانی القرآن [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 183-210]
 • معاویه تحلیل و نقد نامه های معاویه به امیر المؤمنین (ع) [دوره 8، شماره 1، 1390، صفحه 5-44]
 • معترضانه فرهنگ نیایش در قرآن کریم [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 9-23]
 • معتزله شیخ طوسی و آرای تفسیری معتزله [دوره 6، شماره 1، 1388، صفحه 86-103]
 • معتزله مسئله رؤیت خدا در تفاسیر قرآن و حدیث طبق نظر اشاعره و معتزله [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 145-168]
 • معجم رجال الحدیث روش آیت‌الله خویی در تعارض جرح و تعدیل [دوره 11، شماره 3، 1393، صفحه 117-140]
 • معرفة الحدیث لغزش کتاب معرفه الحدیث در باب روایات فضل بن شاذان [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 65-93]
 • معرفت دینی رویکرد ابوزید بر سنت و حجیت آن [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 91-116]
 • معرفت دینی تکامل عصری معرفت دینی در سایه استنطاق و دلالت یابی متن [دوره 8، شماره 1، 1390، صفحه 45-72]
 • معرفت مکی و مدنی ارزیابی نظریه اختلاط آیات مکی و مدنی در سوره‌های قرآن [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 169-193]
 • معصوم شبهه تعارض امکان فهم قرآن با ضرورت وجود معصوم [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 7-30]
 • معناداری و بی معنایی معناشناسی و رابطه آن با دانش تفسیر قرآن کریم [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 45-66]
 • معناشناسی کاربرد نظریه حوزه معنایی در مطالعات قرآنی [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 119-139]
 • معناشناسی میدان های معنی شناختی واژگان نهج البلاغه [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 47-78]
 • معناشناسی لایه های معنایی «شفاعت» در قرآن [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 67-97]
 • معناشناسی بعل به مثابۀ بت در فرهنگ سامی و زمینه های کاربرد آن در قرآن کریم [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]
 • معناشناسی شناختی بررسی طرح‌واره‌ای استعاره‌های "تقوا" در خطبه‌‌های نهج‌البلاغه بر مبنای مدل ایوانز و گرین [دوره 17، شماره 1، 1399]
 • معناشناسی عزم معناشناسی توصیفی واژه"عزم"در قرآن کریم [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 141-165]
 • معناشناسی غفلت بازشناسی مفهوم غفلت در قرآن با تأکید بر تأثیر حرف جر در معنای فعل [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 75-110]
 • معنی‌شناسی نظرگاه ملاصدرا در به کارگیری اسلوب اشتراک معنوی در تفسیر واژگان کلیدی قرآن کریم [دوره 3، شماره 1، 1385، صفحه 5-32]
 • مغیبات واکاوی اهداف ذکر مغیبات در نهج البلاغه [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 31-57]
 • مفاهیم اخلاقی ایزوتسو و نقد و بررسی دو اثر قرآنی وی [دوره 11، شماره 3، 1393، صفحه 5-32]
 • مفاهیم انتزاعی بررسی طرح‌واره‌های تصویری «عذاب» در قرآن کریم از منظر زبان شناسی شناختی [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 128-157]
 • مفردات مفهوم‌شناسی واژۀ «حدیث» و «احادیث» در قرآن کریم [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 137-163]
 • مفسر تحلیل آرای مفسران در تفسیر آیه «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» براساس مفهوم میثاق اجتماعی در ادوار تاریخی [دوره 5، شماره 2، 1387، صفحه 5-18]
 • مفسران اهل سنت بررسی و نقد آیات « خلافت و ولایت » در تفسیر مقاتل بن سلیمان و تفسیر الکشاف زمخشری [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 27-46]
 • مفهوم شناسی بازخوانی مفهوم واژه سماء در قرآن کریم [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 59-88]
 • مقابله بررسی زیباشناسی مقابله و فاصله در سوره الرحمن [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 57-74]
 • مقایسه دیدگاه های قرآن و کتاب مقدس درباره زن مقایسه دیدگاه های قرآن و کتاب مقدس درباره زن [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 99-112]
 • مقتضیات تاریخی فهم بررسی سیر تطور فهمِ آیۀ 34 سورۀ نساء [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 137-166]
 • مقرء ورش مکتب ورش در قرائت قرآن کریم [دوره 4، شماره 2، 1386، صفحه 25-44]
 • مکاتب تفسیری بنت الشاطی و ساماندهی تفسیر ادبی [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 83-108]
 • مکاتبه(نامه نگاری) اعتبارسنجیِ اسنادی نامۀ علل‌الاَحکام امام رضا(ع) با تأکید بر تحلیل وثاقتِ محمّد بن سنان [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 137-163]
 • مکتب حدیثی حاکم بررسی رویکرد حاکم نیشابوری در تصحیح و تضعیف احادیث: با تکیه بر روایات المستدرک علی الصحیحین [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 99-135]
 • مکتب کوفه بررسی تحلیلی و مقایسه‌ای جایگاه کتب امالی [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 31-52]
 • مکّی و مدنی کارکردی دیرآشنا، اما ناگفته از دانش مکّی و مدنی (رهیافتی بر اساس تفسیر المیزان) [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 1-39]
 • مکّی و مدنی تحلیل انتقادی دلایل قائلان به نظریّه ی تکرار نزول [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 125-153]
 • مکی و مدنی فراز وفرود مکی ومدنی در تفسیر الحدیث [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 79-102]
 • ملاحویش آل غازی تحلیل و بررسی روش تفسیری ملاحویش آل غازی در تاریخ گذاری قران کریم [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 31-55]
 • ملاصدرا نظرگاه ملاصدرا در به کارگیری اسلوب اشتراک معنوی در تفسیر واژگان کلیدی قرآن کریم [دوره 3، شماره 1، 1385، صفحه 5-32]
 • ملاصدرا تفسیر و تأویل از دیدگاه صدرالمتألهین شیرازی [دوره 4، شماره 2، 1386، صفحه 107-128]
 • ملاصدرا دو نگاه تفسیری به یک موضوع علمی [دوره 4، شماره 2، 1386، صفحه 87-107]
 • ملاک روش علامه طباطبایی در مواجه با اختلاف قرائات در تفسیر المیزان [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 49-78]
 • ملائکه نقد دِلالی روایت‌های فطرس مَلَک [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 103-126]
 • ملکوت مفهوم ملکوت خدا در عهدین و قرآن کریم [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 29-52]
 • منابع تأملی در اسناد احادیث ناظر به عدالت صحابه [دوره 11، شماره 3، 1393، صفحه 141-172]
 • منابع حدیثی بررسی اسناد و روایت «عرفت الله بفسخ العزائم» [دوره 5، شماره 2، 1387، صفحه 105-123]
 • منابع رجالی بررسی اسناد و روایت «عرفت الله بفسخ العزائم» [دوره 5، شماره 2، 1387، صفحه 105-123]
 • منابع روایات بررسی مصادر روایی تفسیر المیزان و انعکاس با واسطه روایات از مصادر اولیه [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 203-238]
 • مِنْ تَحْتِها نقد قرائت سریانی- آرامی لوکزنبرگ از آیه 24 سوره مریم [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 165-186]
 • منهج الصادقین نقش قرائت قرآن در ترجمه و تفاسیر ایرانی در قرن دهم هجری قمری [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 1-28]
 • منهج الصادقین مبانی و قواعد تفسیری علامه شعرانی [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 33-63]
 • من وحی القرآن تحلیل انتقادی استناد به ظواهر قرآنی در تفسیر «من وحی القرآن» [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 102-128]
 • من وحی القرآن «من وحی القرآن» تفسیری با رویکرد تربیتی و عصری [دوره 8، شماره 1، 1390، صفحه 73-107]
 • من وحی القرآن بررسی رویکرد آیت الله سید محمد حسین فضل الله به روایات تفسیری در تفسیر من وحی القرآن [دوره 6، شماره 1، 1388، صفحه 25-47]
 • موانع نجات مفهوم نجات و سیمای نجات یافتگان در قرآن [دوره 3، شماره 1، 1385، صفحه 83-102]
 • مواهب العلیه نقش قرائت قرآن در ترجمه و تفاسیر ایرانی در قرن دهم هجری قمری [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 1-28]
 • موسیقای آیه موسیقای واژگان جزء 30 و نمود آن در چهار ترجمه قرآن [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 183-213]
 • موسیقی واژگان قرآن موسیقی الفاظ قرآن و اثر آن بر معنابخشی واژگان [دوره 4، شماره 1، 1386، صفحه 27-53]
 • مؤلفه‌های تصویر کارکرد تصویرپردازی در تبیین داستان ناقه حضرت صالح(ع) و رهیافت های تربیتی این کارکرد در بافت موقعیتی آیات قرآن [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 111-144]
 • مؤلفه های دینداری مؤلفه های دینداری و راه های پرورش آن در قرآن و حدیث [دوره 8، شماره 1، 1390، صفحه 199-232]
 • مونا بیکر بررسی دو ترجمه آربری و یوسف‌علی از قرآن کریم بر اساس نظریه تعادل واژگانی بیکر [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 137-157]

ن

 • نادینگز مقایسۀ جایگاه احساسات و عواطف در تربیت اخلاقی در رویکرد دلمشغولی و آموزه های اخلاقی قران کریم [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 66-101]
 • ناسخ و منسوخ ارزیابی نظریه وقوع نسخ در قرآن کریم [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 1-25]
 • نیایش فرهنگ نیایش در قرآن کریم [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 9-23]
 • ناقه صالح(ع) کارکرد تصویرپردازی در تبیین داستان ناقه حضرت صالح(ع) و رهیافت های تربیتی این کارکرد در بافت موقعیتی آیات قرآن [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 111-144]
 • نام شناسی نام شناسی نام های فردی علم رجال [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 5-23]
 • نام شناسی فردی نام شناسی نام های فردی علم رجال [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 5-23]
 • نام های رجالی نام شناسی نام های فردی علم رجال [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 5-23]
 • نام های فردی نام شناسی نام های فردی علم رجال [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 5-23]
 • نجات مفهوم نجات و سیمای نجات یافتگان در قرآن [دوره 3، شماره 1، 1385، صفحه 83-102]
 • نجات‌یافتگان مفهوم نجات و سیمای نجات یافتگان در قرآن [دوره 3، شماره 1، 1385، صفحه 83-102]
 • نجاشی بررسی تأثیر عنصر مذهب بر داوری نجاشی درباره راویان واقفی [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 79-101]
 • نجاشی نقش اسماء متشابه در تعارض دیدگاه نجاشی و شیخ طوسی پیرامون سالم بن مکرم [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 161-182]
 • نجاشی نقد نگره تضعیف محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 1-31]
 • نجاشی واکاوی شیوه های عملکرد آصف محسنی در تعامل با تعارضات نجاشی و طوسی [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 21-52]
 • نجیب بررسی احادیث انحصار احسان به افراد نجیب و دین‌دار [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 55-80]
 • نجم الدین عمر نسفی بررسی و نقد آراء ماتریدی و نسفی در مورد آیات مربوط به اهل‌بیت(ع) [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 145-176]
 • نسخ بررسی پدیده نسخ در آرای قرآن‌پژوهان و نقد دیدگاه ایشان درباره نسخ تلاوت [دوره 11، شماره 3، 1393، صفحه 87-116]
 • نسخ ارزیابی نظریه وقوع نسخ در قرآن کریم [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 1-25]
 • نسخ تدریجی معناشناسی نسخ تدریجی، مشروط و تمهیدی از منظر آیت الله معرفت رحمه الله تعالی [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 107-139]
 • نسخ تلاوت بررسی پدیده نسخ در آرای قرآن‌پژوهان و نقد دیدگاه ایشان درباره نسخ تلاوت [دوره 11، شماره 3، 1393، صفحه 87-116]
 • نسخ تمهیدی معناشناسی نسخ تدریجی، مشروط و تمهیدی از منظر آیت الله معرفت رحمه الله تعالی [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 107-139]
 • نسخ مشروط معناشناسی نسخ تدریجی، مشروط و تمهیدی از منظر آیت الله معرفت رحمه الله تعالی [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 107-139]
 • نسخه خطی خلق الکافر روش‌شناسی، سنجش و نقد نسخه خطی «خلق الکافر» شیخ حر عاملی [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 55-78]
 • نسخه‌های خطی گزارش مأموریت سفر دهلی به منظور شرکت در کنفرانس «ایفلا» و مطالعات اجمالی راجع به نسخه های خطی اسلامی در هند [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 97-123]
 • نسخه‌های خطی اسلامی گزارش مأموریت سفر دهلی به منظور شرکت در کنفرانس «ایفلا» و مطالعات اجمالی راجع به نسخه های خطی اسلامی در هند [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 97-123]
 • نشانه شناسی نشانه شناسی ﺍﺭﺗﺒﺎطات ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ در آیات قرآن کریم [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 129-155]
 • نشوز بررسی رویکرد مفسران در تفسیر آیه 34 سوره نساء [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 53-86]
 • نشوز زن نشوز؛ مصادیق و شیوه‌های برخورد با آن در قرآن کریم [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 137-160]
 • نشوز مرد نشوز؛ مصادیق و شیوه‌های برخورد با آن در قرآن کریم [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 137-160]
 • نص شبکه معنایی اخلاق سیئه در قرآن [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 149-170]
 • نصرت لایه های معنایی «شفاعت» در قرآن [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 67-97]
 • نطق قرآن با تفاسیر تقریب گرا قرآن را به زندگی بازگردانیم [دوره 2، شماره 1، 1384، صفحه 37-55]
 • نظایر دیدگاه قرآن پژوهان درباره اشتراک لفظی و معنوی در قرآن و واژگان وجوه و نظایر [دوره 4، شماره 2، 1386، صفحه 67-85]
 • نظارت تحلیل مسئله خویشتن‌داری در جمع [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 1-25]
 • نظام اخلاقی نقش آیات اخلاقی قرآن کریم در تدوین نظام هدایت فردی و اجتماعی [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 27-55]
 • نظام اخلاقی شبکه معنایی اخلاق سیئه در قرآن [دوره 6، شماره 2، 1388، صفحه 149-170]
 • نظریة امید ابعاد سه‌گانه‌ی نظریه امید اسنایدر وتطبیق آن با دیدگاه قرآن کریم [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 1-30]
 • نظرگاه خواننده فهم مسأله محور قرآن مبتنی بر رویکرد سازه‌گرایی واقع‌گرایانه [دوره 17، شماره 1، 1399]
 • نظریه بطلمیوسی بررسی شبهات دکتر سها در مورد هفت آسمان در قرآن [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 67-90]
 • نظریه روان کاوی ارزیابی نظریه روان کاوی فروید از منظر معارف وحیانی به ویژه نهج البلاغه [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 81-108]
 • نظریه میدان معنایی بررسی قواعد مشترک تفسیر قرآن به قرآن و نظریه میدان معنایی(بر اساس روش علامه طباطبائی(ره) و ایزوتسو) [دوره 17، شماره 1، 1399]
 • نظریه‌های جانونزبرو نکاتی روش شناختی درباره فصل چهارم کتاب مطالعات قرآنی [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 146-156]
 • نظریۀ علمی منطق تبیین آیات قرآن در تعامل با گزاره‌های علوم تجربی [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 105-136]
 • نظم بررسی و تحلیل تاریخی اندیشه پیوستگی متن قرآن کریم [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 91-125]
 • نظم و پیوستگی بررسی و تحلیل واژه گزینی در آیه مشابه 12نمل، 32قصص و 22طه [دوره 17، شماره 1، 1399]
 • نفاق عوامل سلام و لعن در قرآن کریم [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 53-81]
 • نفی تشبیه تبیین نظام روایات توحیدی اهل بیت(ع) [دوره 16، شماره 2، 1398، صفحه 1-36]
 • نفی سبیل تأملی بر آیه نفی سبیل با تأکید بر مفهوم واژه « سبیل » [دوره 4، شماره 2، 1386، صفحه 129-157]
 • نفس واحده بازخوانی مفاهیم «زوج» و «زوجیت» در قرآن کریم [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 29-50]
 • نفقه بررسی تحلیلی قوامیت در آیه (الرجال قوامون علی النسا) [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 24-51]
 • نقد نقد و بررسی دیدگاه عَزیزه هِبری در تفسیر «ضَرْب» زن در آیه 34 سوره نساء [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 35-65]
 • نقد آراء تفسیری کارکردی دیرآشنا، اما ناگفته از دانش مکّی و مدنی (رهیافتی بر اساس تفسیر المیزان) [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 1-39]
 • نقد اسطوره شناختی حدیث .کارکرد اسطوره شناسی به مثابه ابزاری میان رشته‌ای در حوزه‌ی نقد و تحلیل حدیث [دوره 15، شماره 3، 1397، صفحه 94-126]
 • نقد ترجمه فر هنگ زبانی عرب و نقش آن در ترجمه قرآن کریم [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 130-154]
 • نقد حدیث نقد و فهم حدیث از‏منظر شیخ بهایی [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 23-56]
 • نقد حدیث بررسی و ارزیابی دیدگاه شهید مطهری درباره حدیث «مجدد دین» [دوره 13، شماره 3، 1395، صفحه 141-167]
 • نقد روایات تفسیری کارکردی دیرآشنا، اما ناگفته از دانش مکّی و مدنی (رهیافتی بر اساس تفسیر المیزان) [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 1-39]
 • نقد سند تفسیر منسوب به امام حسن عسگری (ع) در بررسی علامه شوشتری [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 91-114]
 • نقد سندی جایگاه نقد حدیث در وسائل‏ الشّیعه [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 109-143]
 • نقد سندی ‎ الگویابی اسناد کلینی به کتاب زراره بن اعین [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 119-150]
 • نقد سندی اعتبار سنجی روایات تفسیری ناظر بر عقوبت حضرت یوسف(ع) [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 1-29]
 • نقد سند و متن علت در حدیث و موازین شناخت آن از دیدگاه استاد محمد باقر بهبودی [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 26-53]
 • نقد شبهات بررسی و نقد شبهات وارده بر وثاقت و مرویات شیخ صدوق [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 141-168]
 • نقد متن نقد متنی روایات تفسیر نورالثقلین بر اساس مستندات قرآنی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 137-159]
 • نقد متن تفسیر منسوب به امام حسن عسگری (ع) در بررسی علامه شوشتری [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 91-114]
 • نقد متنی جایگاه نقد حدیث در وسائل‏ الشّیعه [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 109-143]
 • نقد متنی نقد دِلالی روایت‌های فطرس مَلَک [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 103-126]
 • نقد نسخ کارکردی دیرآشنا، اما ناگفته از دانش مکّی و مدنی (رهیافتی بر اساس تفسیر المیزان) [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 1-39]
 • نقد و بررسی ایزوتسو و نقد و بررسی دو اثر قرآنی وی [دوره 11، شماره 3، 1393، صفحه 5-32]
 • نقد و ترجیح قرائت روش علامه طباطبایی در مواجه با اختلاف قرائات در تفسیر المیزان [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 49-78]
 • نقل به الفاظ ضوابط فهم حدیث در لسان اهل بیت(ع) [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 72-94]
 • نقل به معنی ضوابط فهم حدیث در لسان اهل بیت(ع) [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 72-94]
 • نقل به معنا شیوه‌های نقل به معنای احادیث در مجمع البیان [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 1-26]
 • نهج البلاغه ارزیابی نظریه روان کاوی فروید از منظر معارف وحیانی به ویژه نهج البلاغه [دوره 14، شماره 3، 1396، صفحه 81-108]
 • نهج البلاغه تحلیل و نقد نامه های معاویه به امیر المؤمنین (ع) [دوره 8، شماره 1، 1390، صفحه 5-44]
 • نهج البلاغه بررسی تصویر استعاری دنیا در خطبه های نهج البلاغه [دوره 8، شماره 1، 1390، صفحه 110-139]
 • نهج ‏البلاغه اثر‏پذیری مباحث توحیدی نهج ‏البلاغه از قرآن کریم [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 171-192]
 • نهج‌البلاغه روابط بینابینی قرآن با خطبه‌های نهج‌البلاغه [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 205-224]
 • نهج‌البلاغه حقوق مخالفان پیش از جنگ و هنگام جنگ از دیدگاه نهج‌البلاغه [دوره 11، شماره 1، 1393، صفحه 127-145]
 • نهج‌البلاغه قرابت قرآن و نهج‌البلاغه در بیان اوصاف پیامبر اکرم (ص) [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 87-108]
 • نهج‌البلاغه کاوشی در حکمت 289 نهج‌البلاغه (سیمای برادر) [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 109-135]
 • نهج‌البلاغه بررسی ابعاد فطرت انسان از منظر معارف وحیانی به‌ویژه نهج‌البلاغه [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 169-206]
 • نوادر الحکمة نقد نگره تضعیف محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 1-31]
 • نوآوری بررسی شاخصه های نوآوری از دیدگاه قرآن کریم [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 223-241]
 • نورالثقلین.عروسی حویزی نقد متنی روایات تفسیر نورالثقلین بر اساس مستندات قرآنی [دوره 13، شماره 1، 1395، صفحه 137-159]

و

 • واژگان جاهلی تأثیر عرف ویژه قرآن در تطوّر معنایی واژگان عربی عصر جاهلی [دوره 15، شماره 4، 1397، صفحه 1-34]
 • واژگان دخیل نقد قرائت سریانی- آرامی لوکزنبرگ از آیه 24 سوره مریم [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 165-186]
 • واژگان دخیل سرادق، سراپرده و ترجمه های فارسی قرآن کریم [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 210-222]
 • واژگان فرهنگی بررسی دو ترجمه آربری و یوسف‌علی از قرآن کریم بر اساس نظریه تعادل واژگانی بیکر [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 137-157]
 • واژگان کلیدی: اطعام بررسی نهادینه سازی اطعام مسکین در بستر تاریخی نزول قرآن [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 181-213]
 • واژگان کلیدی: الکافی ‎ الگویابی اسناد کلینی به کتاب زراره بن اعین [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 119-150]
 • واژگان کلیدی: تاریخ گذاری قرآن خوانشی نو از تاریخ گذاری سوره ی نصر [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 117-140]
 • واژگان معنایی میدان های معنی شناختی واژگان نهج البلاغه [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 47-78]
 • واژه قرآنی مسجد بررسی زبان شناختی واژه قرآنی «مسجد» [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 5-18]
 • واژه گزینی بررسی و تحلیل واژه گزینی در آیه مشابه 12نمل، 32قصص و 22طه [دوره 17، شماره 1، 1399]
 • واژه‌های کلیدی: آیات ولایی وجوه مختلف ادبی در عبارت آغازین آیه 17 سوره هود و بازتاب آن در تفسیر عبارت «شاهدٌ منه» [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 101-126]
 • واژه‌های کلیدی: امام حسن مجتبی(ع) حدیث به مثابه «رسانه»؛ بازتاب مضامین سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در احادیث امام حسن مجتبی(ع) [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 81-100]
 • واژه‌های کلیدی: اولی‌الامر مفهوم شناسی و مصداق یابی «اولی الامر»از نگاه علّامه طباطبایی و فخر رازی [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 191-188]
 • واژه‌های کلیدی: بنت الشاطی بنت الشاطی و ساماندهی تفسیر ادبی [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 83-108]
 • واژه‌های کلیدی: ترجمه بررسی لغزش‌های مترجمان در دو آیه مربوط به شکل‌گیری ابر، باران و تگرگ [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 53-74]
 • واژه‌های کلیدی: تعلیم پیامبر واکاوی نگاه فریقین به احادیث هزار درب دانش [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 127-155]
 • واژه‌های کلیدی: روایت شیوه‌های نقل به معنای احادیث در مجمع البیان [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 1-26]
 • واژه‌های کلیدی: زبان قرآن فرایند اقناع در قرآن کریم [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 75-100]
 • واژه‌های کلیدی: علامه شبر علامه شبر و دو رویکرد ثبوتی و اثباتی در حل مشکلات اخبار [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 121-144]
 • واژه‌های کلیدی: علامه طباطبایی واکاوی نگرش علامه طباطبایی به روایات وارده در تفسیر قرآن کریم با تأکید بر مفاهیم بطن و جری [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 155-182]
 • واژه‌های کلیدی: قرآن تحلیل مسئله خویشتن‌داری در جمع [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 1-25]
 • واژه‌های کلیدی: قرآن کریم مفهوم ملکوت خدا در عهدین و قرآن کریم [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 29-52]
 • واژه‌های کلیدی: قرآن کریم نقش آیات اخلاقی قرآن کریم در تدوین نظام هدایت فردی و اجتماعی [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 27-55]
 • واژه‌های کلیدی: قرائات نقش قرائت قرآن در ترجمه و تفاسیر ایرانی در قرن دهم هجری قمری [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 1-28]
 • واژه‌های کلیدی: نشوز نشوز؛ مصادیق و شیوه‌های برخورد با آن در قرآن کریم [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 137-160]
 • واژه‌های کلیدی: نقد حدیث بررسی احادیث انحصار احسان به افراد نجیب و دین‌دار [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 55-80]
 • واژه‌های کلیدی: یونس بن عبدالرّحمن برّرسی اخبار مذمّت آمیز پیرامون شخصیّت [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 27-51]
 • واقفه بررسی تأثیر عنصر مذهب بر داوری نجاشی درباره راویان واقفی [دوره 12، شماره 4، 1394، صفحه 79-101]
 • وثاقت مرویات بررسی و نقد شبهات وارده بر وثاقت و مرویات شیخ صدوق [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 141-168]
 • وجوه دیدگاه قرآن پژوهان درباره اشتراک لفظی و معنوی در قرآن و واژگان وجوه و نظایر [دوره 4، شماره 2، 1386، صفحه 67-85]
 • وجوه معنایی و فتنه تأثیر وجوه و نظایر در ترجمه های معاصر فارسی [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 139-182]
 • وجوه و نظایر تأثیر وجوه و نظایر در ترجمه های معاصر فارسی [دوره 7، شماره 1، 1389، صفحه 139-182]
 • وحی ذکر در قرآن با تکیه بر معنای وحیانی آن [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 7-32]
 • وحیانی بودن سنت حدیث اورنگ: بازخوانی حدیث اریکه، به‌مثابۀ مستند وحیانی خواندن سنت [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 127-147]
 • وحدت سوره رویکردهای خاورشناسان به مسئلۀ انسجام قرآن: سیر تحوّل تاریخی؛ ویژگی ها؛ زمینه ها [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 167-197]
 • وحدت موضوعی فراز وفرود مکی ومدنی در تفسیر الحدیث [دوره 12، شماره 3، 1394، صفحه 79-102]
 • وحدت موضوعی بررسی دو نگرش سعید حوی و علامه طباطبایی در تناسب و پیوستگی آیات و سوره ها [دوره 8، شماره 2، 1390، صفحه 29-53]
 • وحی غیر قرآنی ذکر در قرآن با تکیه بر معنای وحیانی آن [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 7-32]
 • ورش مکتب ورش در قرائت قرآن کریم [دوره 4، شماره 2، 1386، صفحه 25-44]
 • ویژگی محور شیوه شناسی زبان قرآن [دوره 4، شماره 2، 1386، صفحه 5-24]
 • ویژگی های تصویری سید قطب و نظریه تصویر هنری در قرآن [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 133-163]
 • وسائل‏الشّیعه جایگاه نقد حدیث در وسائل‏ الشّیعه [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 109-143]
 • وسط مفهوم سنجی و ارزیابی روایات حاکی از مرکزیت کعبه در زمین [دوره 14، شماره 1، 1396، صفحه 1-30]
 • وسوسه فراگرد ارتباط شیطان و انسان از منظر قرآن کریم [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 167-200]
 • وصی پیامبر وجوه مختلف ادبی در عبارت آغازین آیه 17 سوره هود و بازتاب آن در تفسیر عبارت «شاهدٌ منه» [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 101-126]
 • وضو بررسی سندی و متنی روایات« تسخین الماء فی الشمس» [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 173-193]
 • وظایف کوه‏ها تحلیل علمی و معنا‏شناختی ویژگی­های کوه­ها در قرآن کریم [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 1-22]
 • ولایت لایه های معنایی «شفاعت» در قرآن [دوره 15، شماره 2، 1397، صفحه 67-97]
 • ولایت امام علی(ع) بررسی تطبیقی تفسیر آیه اکمال با تأکید بر نقد مناقشه ها درباره دیدگاه شیعه [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 131-159]
 • ونزبرو غفلت مطالعات اخیر غربی از فراگیری تواتر قرآن [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 89-115]
 • ونزبرو تاریخ گذاری تفسیر منسوب به ابن عباس: نقد روش تحلیل ادبی ونزبرو و ریپین [دوره 3، شماره 2، 1385، صفحه 27-64]
 • و نقد الحدیث ضوابط فهم حدیث در لسان اهل بیت(ع) [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 72-94]

ه

 • هاروت و ماروت بررسی تاریخی افسانه هاروت و ماروت در روایات [دوره 9، شماره 2، 1391، صفحه 57-80]
 • هبل بعل به مثابۀ بت در فرهنگ سامی و زمینه های کاربرد آن در قرآن کریم [دوره 16، شماره 1، 1398، صفحه 1-19]
 • هدایت شبهه تعارض امکان فهم قرآن با ضرورت وجود معصوم [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 7-30]
 • هدایت معناشناسی رحمت رحیمیه در قرآن [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 95-115]
 • هدایت نقش و کارکرد اشتراک معنوی و بافت در نگاه تفسیری علامه طباطبایی(ره) [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 27-44]
 • هدایتگری در قرآن مبانی و شاخصه های تفسیر اجتماعی قرآن کریم [دوره 6، شماره 1، 1388، صفحه 5-24]
 • هدف ابعاد سه‌گانه‌ی نظریه امید اسنایدر وتطبیق آن با دیدگاه قرآن کریم [دوره 10، شماره 1، 1392، صفحه 1-30]
 • هدف إخبار از غیب واکاوی اهداف ذکر مغیبات در نهج البلاغه [دوره 14، شماره 4، 1396، صفحه 31-57]
 • هرمنوتیک مقایسۀ مهم‏ترین دستاورد‏های هرمنوتیک با سنت تفسیری اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1391، صفحه 79-106]
 • هرنوتیک فلسفی تکامل عصری معرفت دینی در سایه استنطاق و دلالت یابی متن [دوره 8، شماره 1، 1390، صفحه 45-72]
 • هزار درب دانش واکاوی نگاه فریقین به احادیث هزار درب دانش [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 127-155]
 • هفت آسمان ماهیت‌شناسی آسمان‌های هفتگانه با تکیه بر مولفه‌های «خلق» و «امر» درآیات قرآن [دوره 13، شماره 2، 1395، صفحه 151-184]
 • هفت آسمان بررسی شبهات دکتر سها در مورد هفت آسمان در قرآن [دوره 16، شماره 3، 1398، صفحه 67-90]
 • همانند سازی شیوه های همانند سازی در حدیث و رهیافتی بر روش های آن [دوره 13، شماره 4، 1395، صفحه 33-62]
 • همراه بازخوانی مفاهیم «زوج» و «زوجیت» در قرآن کریم [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 29-50]
 • همزیستی اجتماعی علامه محمد حسین فضل الله و اندیشه همزیستی اجتماعی در تفسیر آیات قرآن [دوره 12، شماره 1، 1394، صفحه 101-120]
 • همسر بازخوانی مفاهیم «زوج» و «زوجیت» در قرآن کریم [دوره 10، شماره 2، 1392، صفحه 29-50]
 • هم معنایی نقش تکرار در انسجام بخشی به سوره هود با تکیه بر الگوی هالیدی و حسن [دوره 16، شماره 4، 1398، صفحه 165-200]
 • هند گزارش مأموریت سفر دهلی به منظور شرکت در کنفرانس «ایفلا» و مطالعات اجمالی راجع به نسخه های خطی اسلامی در هند [دوره 1، شماره 2، 1383، صفحه 97-123]
 • هویت غیبی احدی مقایسه نظریه حلول در اندیشه غالیان و مظهریت و تجلی اسماء و صفات الهی در باور شیعی [دوره 6، شماره 1، 1388، صفحه 106-132]

ی

 • یأس معناشناسی رحمت رحیمیه در قرآن [دوره 7، شماره 2، 1389، صفحه 95-115]
 • یا قلزم) جغرافیای تاریخی عبورگاه بنی‌اسرائیل از بحر با تأکید بردیدگاه‌های مفسران قرآن و عهد عتیق [دوره 11، شماره 4، 1393، صفحه 109-136]
 • یتلوه وجوه مختلف ادبی در عبارت آغازین آیه 17 سوره هود و بازتاب آن در تفسیر عبارت «شاهدٌ منه» [دوره 12، شماره 2، 1394، صفحه 101-126]
 • یقین ساخت شکنی شبکه مفهومی ایمان نزد علامه طباطبایی در تفسیر المیزان [دوره 4، شماره 1، 1386، صفحه 5-25]
 • یقین و عمل صالح بررسی همسان انگاری علم و ایمان از دیدگاه قرآن [دوره 4، شماره 2، 1386، صفحه 45-65]
 • یوسف(ع) اعتبار سنجی روایات تفسیری ناظر بر عقوبت حضرت یوسف(ع) [دوره 14، شماره 2، 1396، صفحه 1-29]
 • یوسف‌علی بررسی دو ترجمه آربری و یوسف‌علی از قرآن کریم بر اساس نظریه تعادل واژگانی بیکر [دوره 11، شماره 2، 1393، صفحه 137-157]