صفحه داوران  

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
محمد علی ایازی تاریخ اسلام و عرب، تاریخگذاری و تاریخمندی، تفسیر، روش شناسی، زیباشناسی، زبان شناسی قرآن، قرآن، قرائات Associate Professor
محمود ابوترابی قرآن عضوهیئت علمی دانشکده تفسیر و معارف قرآن قم
حوریه احدی زبان شناسی
محمد حسن احمدی تاریخ تشیع، روش شناسی تاریخی، روش شناسی تاریخی در علوم قرآن وحدیث، فقه و حقوق، قرآن دانشگاه تهران
مصطفی آذرخشی تاریخ و علوم قرآن و حدیث عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
لیلا اردبیلی زبان شناسی، میان رشته ای در حوزه زبان شناسی و قرآن دانشگاه قم
جواد ایروانی اخلاق اقتصادی و تجارت، بانکداری اسلامی، حقوق بشر، فقه و مبانی حقوق اسلامی، نهج البلاغه پژوهی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
پرویز آزادی تفسیر دانشگاه بین المللی امام خمینی استادیار
مهدی ایزدی پیامبر شناسی، تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی از مشروطه تا انقلاب اسلامی، روایات تاریخ و سیره اهل بیت(ع)، روایات و عترت، شخصیت ها، فلسفه تعلیم و تربیت، فلسفه دین، فلسفه زبان، نقد حدیث، نهج البلاغه پژوهی دانشیار
عباس اسماعیلی زاده اخلاق و تربیت در قرآن و روایات، کتاب شناسی تفسیر، متن پژوهی، نهج البلاغه پژوهی هیئت علمی
عباس اشرفی قرآن دانشگاه علامه
حسن اصغرپور میان رشته ای تاریخ و علوم قرآن و حدیث عضو هیات علمی گروه قرآن و حدیث
ابراهیم اقبال آراء و نظرات جدید درباره قرآن و حدیث دانشگاه تهران
مهدی اکبرنژاد حدیث علوم قرآن، دانشکده الهیات، دانشگاه ایلام، شهر ایلام، کشور ایران
عبدالرسول الغفاری استاذ علوم قرآن و حدیث جامعه الکوفه
رضا امانی ادبیات عرب، آسیب شناسی ترجمه های قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
فریده امینی پژوهشگر پسا دکتری
حمید باقری حدیث دانشگاه تهران
آتنا بهادری حدیث عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)
پروین بهارزاده تفسیر، رجال، عرفان اسلامی، قرائات، واژه شناسی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا مدیر مسئول مجله
محمدرضا پیرچراغ دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه بین المللی امام خمینی
اعظم پرچم تفسیر، مطالعات تطبیقی قرآن و عهدین، معناشناسی، معناشناسی و مطالعات قرآنی، نهج البلاغه پژوهی Associate Professor
سهیلا پیروزفر حدیث شناسی، کتابشناسی تفسیر و مفسران، نقد حدیث، نقش حدیث در تفسیر عضو هیئت علمی/ دانشیار
عباس پسندیده حدیثی قرآنی با گرایش روانشناسی، مهدویت Associate Professor
اعظم پویازاده آراء قرآن پژوهان غربی، اسلام و مسیحیت، بررسی تطبیقی قرآن با اناجیل، خاورشناسان و قرآن، روش شناسی تفاسیر قرآن، فلسفه اخلاق، فلسفه دین، مطالعات قرآن و خاورشناسی دانشگاه تهران
نرجس توکلی محمدی میان رشته ای در حوزه زبان شناسی و قرآن دانش آموخته دکتری دانشگاه تهران
مهدی جلالی رجال دانشگاه فردوسی مشهد
سهیلا جلالی کندری عضو هیات علمی / دانشگاه الزهرا
شکوه چینی فروشان علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا
محمدرضا حاجی اسماعیلی قرائات، مطالعات قرآنی، نسخ Associate Professor
فاطمه حاجی اکبری مطالعات قرآنی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه کوثر بجنورد ایران
علی حاجی خانی ادبیات عرب، بررسی و نقد ترجمه ها، تفسیر تطبیقی و موضوعی، روش شناسی تاریخی در علوم قرآن وحدیث، نهج البلاغه دانشیاردانشگاه تربیت مدرس
فاطمه حبیبی میان رشته ای در حوزه زبان شناسی و قرآن دانش آموخته دکتری رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه الزهرا(س)
بی بی زینب حسینی زبان شناسی قرآن، قرآن دانشگاه یاسوج
سید مسلم حسینی ادیانی تاریخ و سیره، تفسیر، فقه و اصول Associate Professor
سید عبدالرسول حسینی زاده تفسیر عضوهیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قران کریم
علی حسن نیا تاریخ و علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد
سید مجتبی حسین نژاد فقه، فقه و مبانی حقوق اسلامی حوزه علمیه قم
حسن خرقانی آرایه های ادبی، تناسب سور، زیباشناسی دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
محمدعلی خوانین زاده معناشناسی و مطالعات قرآنی گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
ابوالفضل خوش منش مطالعات قرآنی دانشیار دانشگاه تهران
محمد تقی دیاری بید گلی اسرائیلیات، اندیشه های امام خمینی، رجال، قرآن، مباحث قرآنی، نقد حدیث دانشگاه قم
محمد هادی یدالله پور میان رشته ای تاریخ و علوم قرآن و حدیث، مطالعات تطبیقی قرآن، پزشکی و روانشناسی، نهج البلاغه دانشگاه علوم پزشکی بابل
قاسم درزی قرآن عضو هیئت علمی / دانشگاه شهید بهشتی
سیدعلی دلبری Associate professor
مجید دهقان حدیث عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشکده زن و خانواده
علی راد دانشیار دانشگاه تهران
محمد کاظم رحمان ستایش حدیث، رجال دانشگاه قم هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث
بی بی سادات رضی بهابادی تفسیر، قرائات، مطالعات تطبیقی قرآن و عهدین، معناشناسی و مطالعات قرآنی دانشیار دانشگاه الزهرا
فرزانه روحانی مشهدی قرآن پژوهشکده اعجاز قرآن. دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران.
کاووس روحی برندق تفسیر دانشگاه تربیت مدرس
محمد ابراهیم روشن ضمیر مستشرقان، نقد تفسیری اثری عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مجید زیدی جودکی آراء و نظرات جدید درباره قرآن و حدیث شهر اراک
عاطفه زرسازان تفسیر، تناسب سور، روش شناسی مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب
نانسی ساکی آراء و نظرات جدید درباره قرآن و حدیث، تواتر، مستشرقان، وثاقت تاریخی دانشگاه شهیدچمران
کرم سیاوشی تفسیر، روش شناسی، سید قطب، مطالعات قرآنی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
محمدرضا ستوده نیا تاریخ و علوم قرآن و حدیث، تجوید و آوا شناسی، سیاق، قرائات دانشیار گروه علوم قران و حدیث دانشکده الهیات و معارف اهل بیت دانشگاه اصفهان
محمد سلطانی رنانی تفسیر و تاویل استاد دانشگاه اصفهان
محمدتقی شاکر حدیث استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(سلام الله علیه)
محمد کاظم شاکر تفسیر، عهدین، قرآن، مطالعات تطبیقی قرآن و عهدین، هرمنوتیک عضو هیأت علمی/ دانشگاه علامه طباطبائی
نصرالله شاملی ابعاد بلاغی ادبی قران، معناشناسی استاد دانشگاه اصفهان گروه عربی
معصومه شیردل دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا (س)
علی شریفی خاورشناسان و قرآن، قرآن دانشگاه علامه
سعید شفیعی حدیث هیات علمی/ دانشگاه تهران
محمدحسن صانعی پور معناشناسی دانشگاه پیام نور
زهرا صرفی معناشناسی و مطالعات قرآنی دانشگاه الزهرا
سارا طاهری مطالعات زبان شناختی مدرس دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشگاه قرآن و حدیث و دانشگاه المصطفی
علیرضا طبیبی تاریخ و علوم قرآن و حدیث، حدیث عضو هیات علمی،دانشیار
سیدمحمود طیب حسینی گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه ودانشگاه
مهناز عباسی فرهنگ و تمدن اسلامی گروه معارف اسلامی ،دانشکده الهیات و معارف اسلامی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
محمد عترت دوست تاریخ و علوم قرآن و حدیث، تحلیل محتوا، ریشه شناسی، سیره ائمه معصومین، مطالعات زبان شناختی استادیار گروه الهیات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
محمد عرب صالحی قرآن دانشیار
فاطمه علایی رحمانی مطالعات زنان دانشگاه الزهراء(س)
فریبا علاسوند مطالعات زنان دانشیار
نهله غروی نائینی تاریخ حدیث، تفسیر، نقد حدیث استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس
احمد غلامعلی اخلاق، رجال، علوم حدیث استادیار
مهدی غلامعلی تفسیر، درایة الحدیث، رجال، علوم حدیث دانشگاه قرآن و حدیث
موسی غنچه پور زبان شناسی، معناشناسی شناختی دانشگاه فرهنگیان کرمان، گروه زبان شناسی
قاسم فائز ابعاد بلاغی ادبی قران، تفسیر، معناشناسی و مطالعات قرآنی دانشگاه تهران
فتحیه فتاحی زاده آراء و نظرات جدید درباره قرآن و حدیث، بینا متنی، روش شناسی منابع، معناشناسی دانشگاه الزهرا
محسن قاسم پور تفاسیر عرفانی، روش شناسی تفاسیر، روش شناسی منابع، مطالعات قرآنی Associate professor
مرتضی قاسمی حامد حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسلامی
ثریا قطبی حدیث دانشگاه شاهد
محمد علی لسانی فشارکی قرآن عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سید مهدی لطفی دانشگاه اصفهان
مرضیه محصص بینا متنی، مطالعات قرآنی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده الهیات و ادیان
رسول محمدجعفری ترجمه، مباحث قرآنی، نقد حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث/دانشگاه شاهد تهران
حمید محمد قاسمی ابعاد بلاغی ادبی قران، تصویرپردازی در قرآن، زیباشناسی، سید قطب عضو هیات علمی
سیدابراهیم مرتضوی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
علی‌ محمد میرجلیلی رجال عضو هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیث و رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آیت الله حائری میبد
سید مهدی مسبوق ابعاد بلاغی ادبی قران، بینا متنی، نهج البلاغه استاد تمام دانشگاه بوعلی سینا
عباس مصلائی پور یزدی تفسیر، روش شناسی، مباحث قرآنی Full Professor​
مهدی مطیع تفاسیر عرفانی، مباحث قرآنی، معناشناسی دانشگاه اصفهان
مجید معارف حدیث، مباحث قرآنی، مستشرقان دانشگاه تهران
محمود مکوند ادبی قرانی، زبان شناسی قرآن گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
سید رضا مودب دانشگاه قم
عزت الله مولائی نیا مباحث قرآنی، نسخ دانشیار
محمد مولوی قرآن دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین
شادی نفیسی تاریخ حدیث، مستشرقان، نقد حدیث Associate Professor​
جعفر نکونام آراء و نظرات جدید درباره قرآن و حدیث، زبان شناسی قرآن Associate Professor​
نصرت نیل ساز ابن عباس، مستشرقان دانشگاه تربیت مدرس
محسن نورائی تفسیر دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران
الهه هادیان رسنانی سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینی، مباحث قرآنی، مبانی تفسیری امام خمینی عضو هیات علمی گروه قرآن دانشگاه قرآن و حدیث تهران
مصطفی همدانی تحلیل محتوا حوزه علمیه قم
لیلا هوشنگی قرآن دانشیار گروه ادیان و عرفان اسلامی دانشگاه الزهرا