پرسش‌های متداول

اضافه کردن یا اصلاح مشخصات نویسندگان چگونه است؟

در طی فرآیند پذیرش بعد از انجام داوری، مقاله جهت بازنگری به شما بازگشت داده می‌شود در اینصورت می‌توانید بخش نویسندگان را اصلاح فرمایید.