دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 35، مهر 1396، صفحه 1-200 

پژوهشی

خطوط اصلی ارتباطی در سوره بقره

صفحه 1-31

10.22051/tqh.2017.13373.1457

مهدی اسمعیلی صدر آبادی؛ محمد حسین برومند؛ امیر جودوی


واکاوی تواتر اجمالی و گستره دلالت آن

صفحه 55-79

10.22051/tqh.2017.12958.1432

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ محمّدابراهیم روشن ضمیر