فر هنگ زبانی عرب و نقش آن در ترجمه قرآن کریم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

چکیده

چکیده: فرهنگ زبانی نگرش ها، باورها، هنجارها و سرمایه های ادبی- علمی و ساختارهای دستوری- بلاغی هر زبان است که پیکره اصلی آن زبان را شکل می دهد. در ترجمه قرآن کریم نیز باید به فرهنگ زبانی عصر نزول توجه کرد تا بتوان مفهوم حقیقی کلمات و آیات قرآن کریم را به زبان مقصد انتقال داد. در این نوشته به بررسی مفاهیم فرهنگی شیطان، أخ، أخت، أب، ملک، فراش، أخو عاد، شعر، صدق، أخری، غلّ ید، کشف ساق، وراء ظهر، ردُ الید الی الفم، بکاءُ السماء و الارض و ... در زبان عربی عصر نزول پرداخته می شود و معادل فارسی آن در زبان مقصد جستجو می گردد تا از این رهگذر مفهوم حقیقی کلمات و آیات به زبان مقصد انتقال داده شود و نیز به نقد ترجمه هایی پرداخته می شود که در انتقال مفاهیم اصلی باز مانده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Arabic cultures and its role in the translation of the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Ghasem Faez 1
  • Mohamadali Heydari 2
1 Associate Professor at University of Tehran‎
2 PhD student at University of Tehran‎
چکیده [English]

Culture, language, attitudes, beliefs, norms and capital literature - scientific and grammatical structures - a language that is a rhetorical figure in its original language forms. Quran translation language culture should also be considered to be the time of revelation of the Holy Quran to the actual words and language transfer. This paper explores the cultural implications of the devil , brother , sister, poetry , true , discovered in the leg , beyond noon, Eliud refused to hygiene , Boka’ Alsma’ and earth and ....

کلیدواژه‌ها [English]

  • : culture
  • language
  • Quran translation
  • the source language
  • target language
  • translation criticism
-         قرآن کریم.

-         آلوسی، سید محمود (1415ق)، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دارالکتب العلمیه.

-         ابن اثیر جزری، مبارک بن محمد (1364)، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، قم: اسماعیلیان.

-         ابن رشیق القیروانی (بی تا)، العمده فی محاسن الشعر و آدابه، نسخه خطی.

-         ابن عاشور، محمد بن طاهر (۱۴۲۰ق)، التحریرو التنویر، بیروت:موسسة التاریخ العربی.

-         ابن عجیبه، احمد (1412ق)، البحر المدید فی تفسیر القران المجید، قاهره: بی نا.

-         ابن فارس، احمد بن زکریا (1404ق)، معجم مقائیس اللغه، قم: تبلیغات اسلامی.

-         ابن قتیبه، ابو محمد عبدالله بن مسلم (1963م)، ادب الکاتب، مصر: المکتبه التجاریه.

-         ابن منظور، ابو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم (1414ق)، لسان العرب، بیروت: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع.

-         اعتصامی، پروین (1387)، دیوان، تهران: نشر جمهوری.