انعقاد تفاهم نامه با انجمن علمی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی ایران

Concluding a memorandum of understanding with the Scientific Association of Quranic Studies and Islamic Culture of Iran