داوران نشریه

 

فهرست داوران همکار با نشریه

ردیف

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

سمت / سازمان

1

مصطفی

آذرخشی

استادیار

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

2

محمد رضا

آرام

استادیار

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3

پرویز

آزادی

استادیار

دانشگاه بین المللی امام خمینی استادیار

4

مژگان

آهنگرداودی

استادیار

 

5

محمود

ابوترابی

استادیار

عضوهیئت علمی دانشکده تفسیر و معارف قرآن قم

6

حوریه

احدی

استادیار

 

7

محمد حسن

احمدی

استادیار

دانشگاه تهران

8

لیلا

اردبیلی

استادیار

دانشگاه قم

9

محمدجواد

اسکندرلو

دانشیار

جامعه المصطفی العالمیه

10

عباس

اسماعیلی زاده

دانشیار

هیئت علمی

11

عباس

اشرفی

استادیار

دانشگاه علامه

12

حسن

اصغرپور

استادیار

عضو هیات علمی گروه قرآن و حدیث

13

غلامحسین

اعرابی

دانشیار

دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

14

مهدی

اکبرنژاد

استاد

استاد دانشگاه ایلام

15

عبدالرسول

الغفاری

دانشیار

استاذ علوم قرآن و حدیث
جامعه الکوفه

16

رضا

امانی

استادیار

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

17

فریده

امینی

سایر

استادیار دانشگاه الزهرا

18

محمد علی

ایازی

استادیار

Associate Professor

19

جواد

ایروانی

دانشیار

دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

20

مهدی

ایزدی

استادیار

دانشیار

21

حمید

باقری

استادیار

دانشگاه تهران

22

آتنا

بهادری

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)

23

پروین

بهارزاده

دانشیار

 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا(س)
مدیر مسئول مجله

24

مهدی

بیات مختاری

دانشیار

دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه نیشابور

25

اعظم

پرچم

دانشیار

Associate Professor

26

عباس

پسندیده

دانشیار

Associate Professor

27

اعظم

پویازاده

استادیار

دانشگاه تهران

28

محمدرضا

پیرچراغ

استادیار

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه بین المللی امام خمینی

29

سهیلا

پیروزفر

دانشیار

عضو هیئت علمی/ دانشیار

30

علی

تمسکی بیدگلی

استادیار

دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران، مدرس دانشگاه قم

31

زهره

توازیانی

دانشیار

Associate Professorالزهرا

32

نرجس

توکلی محمدی

سایر

دانش آموخته دکتری دانشگاه تهران

33

فاطمه

جان احمدی

دانشیار

دانشگاه الزهرا

34

مهدی

جلالی

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

35

سهیلا

جلالی کندری

استادیار

عضو هیات علمی / دانشگاه الزهرا

36

شکوه

چینی فروشان

دانشیار

علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا

37

محمدرضا

حاجی اسماعیلی

استادیار

Associate Professor

38

فاطمه

حاجی اکبری

استادیار

گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه کوثر بجنورد ایران

39

علی

حاجی خانی

دانشیار

دانشیاردانشگاه تربیت مدرس

40

فاطمه

حبیبی

سایر

دانش آموخته دکتری رشته علوم قرآن و حدیث،  دانشگاه الزهرا(س)

41

علی

حسن نیا

استادیار

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد

42

سید مجتبی

حسین نژاد

استادیار

حوزه علمیه قم

43

بی بی حکیمه

حسینی

استادیار

استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن(دانشکده مشهد)

44

بی بی زینب

حسینی

استادیار

دانشگاه یاسوج

45

سید مسلم

حسینی ادیانی

استادیار

Associate Professor

46

سید عبدالرسول

حسینی زاده

دانشیار

عضوهیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قران کریم

47

سید مرتضی

حسینی شاهرودی

استادیار

Associate Professor

48

حجت اله

حکم آبادی

سایر

دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد

49

سید عبدالکریم

حیدری

استاد

استاد موسسه الحکمه الدورات المکثفه و الفرص البحث

50

حسن

خرقانی

دانشیار

دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

51

مرتضی

خرمی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد قائمشهر

52

محمدعلی

خوانین زاده

استادیار

گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

53

محمد جمال الدین

خوش خاضع

استادیار

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

54

ابوالفضل

خوش منش

دانشیار

دانشیار دانشگاه تهران

55

قاسم

درزی

استادیار

عضو هیئت علمی / دانشگاه شهید بهشتی

56

سیدعلی

دلبری

استادیار

Associate professor

57

مصطفی

دلشادتهرانی

استادیار

عضو هیئت علمی و مدیرگروه نهج‌البلاغه دانشگاه قرآن و حدیث (پردیس تهران)

58

مجید

دهقان

استادیار

عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشکده زن و خانواده

59

محمد تقی

دیاری بید گلی

دانشیار

دانشگاه قم

60

علی

راد

دانشیار

دانشیار دانشگاه تهران

61

محمد کاظم

رحمان ستایش

استادیار

دانشگاه قم هیئت  علمی گروه علوم قرآن و حدیث

62

روح الله

رستگارصفت

سایر

دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

63

بی بی سادات

رضی بهابادی

دانشیار

دانشیار دانشگاه الزهرا

64

فرزانه

روحانی مشهدی

استادیار

پژوهشکده اعجاز قرآن. دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران.

65

کاووس

روحی برندق

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس

66

محمد ابراهیم

روشن ضمیر

استادیار

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

67

عاطفه

زرسازان

استادیار

مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب

68

مجید

زیدی جودکی

سایر

شهر اراک

69

نانسی

ساکی

استادیار

دانشگاه شهیدچمران

70

حسین

ستار

دانشیار

 

71

محمدرضا

ستوده نیا

دانشیار

دانشیار گروه علوم قران و حدیث دانشکده الهیات و معارف اهل بیت دانشگاه اصفهان

72

محمد

سلطانی رنانی

استادیار

استاد دانشگاه اصفهان

73

کرم

سیاوشی

دانشیار

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

74

محمدتقی

شاکر

استادیار

استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(سلام الله علیه)

75

محمد کاظم

شاکر

استاد

عضو هیأت علمی/دانشگاه علامه طباطبائی

76

نصرالله

شاملی

استاد

استاد دانشگاه اصفهان گروه عربی

77

علی

شریفی

استادیار

دانشگاه علامه

78

سعید

شفیعی

استادیار

هیات علمی/ دانشگاه تهران

79

مجتبی

شکوری

استادیار

گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه کوثر بجنورد

80

روح اله

شهیدی

استادیار

استادیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

81

معصومه

شیردل

سایر

دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا (س)

82

محمدحسن

صانعی پور

استادیار

دانشگاه پیام نور

83

زهرا

صرفی

استادیار

دانشگاه الزهرا،دانشکده الهیات و معارف اسلامی، گروه علوم قرآن و حدیث.

84

سارا

طاهری

سایر

مدرس دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشگاه قرآن و حدیث و دانشگاه المصطفی

85

علیرضا

طبیبی

دانشیار

عضو هیات علمی،دانشیار

86

سیدمحمود

طیب حسینی

دانشیار

گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه  ودانشگاه

87

آزاده

عباسی

استادیار

استادیار دانشگاه علوم حدیث

88

مهناز

عباسی

استادیار

گروه معارف اسلامی ،دانشکده الهیات و معارف اسلامی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران

89

محمد

عترت دوست

استادیار

استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

90

محمد

عرب صالحی

دانشیار

دانشیار

91

فریبا

علاسوند

دانشیار

دانشیار

92

فاطمه

علایی رحمانی

استادیار

دانشگاه الزهراء(س)

93

محمدرضا

علمی سولا

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

94

نهله

غروی نائینی

استاد

استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس

95

احمد

غلامعلی

استادیار

استادیار

96

مهدی

غلامعلی

مربی

دانشگاه قرآن و حدیث

97

موسی

غنچه پور

استادیار

دانشگاه فرهنگیان کرمان، گروه زبان شناسی

98

قاسم

فائز

دانشیار

دانشگاه تهران

99

فتحیه

فتاحی زاده

استاد

دانشگاه الزهرا

100

جمال

فرزند وحی

استادیار

دانشگاه رازی

101

عبدالهادی

فقهی زاده

دانشیار

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

102

علی

فقیه

سایر

دانشگاه علوم و معارف قرآن قم

103

محسن

قاسم پور

دانشیار

Associate professor

104

مرتضی

قاسمی حامد

استادیار

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسلامی

105

کاظم

قاضی زاده

استاد

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

106

علیرضا

قایمی نیا

دانشیار

Associate professor

107

مریم

قبادی

استادیار

پژوهشگاه علوم انسنی

108

احمد

قرائی سلطان آبادی

استادیار

عضو هیئت علمی دانشگاه

109

ثریا

قطبی

دانشیار

گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

110

محمود

کریمی بنادکوکی

دانشیار

دانشگاه امام صادق

111

حمید

کمانکش

استادیار

معاونت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

112

محمد علی

لسانی فشارکی

استاد

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

113

سید مهدی

لطفی

دانشیار

دانشگاه اصفهان

114

مرضیه

محصص

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده الهیات و ادیان

115

رسول

محمدجعفری

استادیار

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث/دانشگاه شاهد تهران

116

حمید

محمد قاسمی

دانشیار

عضو هیات علمی

117

علیرضا

مختاری

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی فسا

118

سیدابراهیم

مرتضوی

استادیار

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

119

سهراب

مروتی

استاد

گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

120

سید مهدی

مسبوق

استاد

استاد تمام دانشگاه بوعلی سینا

121

حمیدرضا

مستفید

استادیار

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

122

عباس

مصلائی پور یزدی

استاد

Full Professor​

123

مهدی

مطیع

دانشیار

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اهل بیت (ع)، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

124

مجید

معارف

استاد

دانشگاه تهران

125

فرشته

معتمد لنگرودی

سایر

پژوهشگر پسادکتری دانشگاه الزهرا

126

محمود

مکوند

استادیار

گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

127

محمدعلی

مهدوی راد

دانشیار

دانشگاه تهران

128

سید رضا

مودب

استاد

دانشگاه قم

129

سید محمد

موسوی مقدم

استادیار

پردیس فارابی دانشگاه تهران

130

سیف الله

موسی زاده

 

گروه ریاضی- دانشگاه کاشان

131

عزت الله

مولائی نیا

استادیار

دانشیار

132

محمد

مولوی

دانشیار

دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی ره  قزوین

133

علی‌ محمد

میرجلیلی

استاد

عضو هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد

134

محمد

میرزائی

استادیار

عضو هیئت علمی و مدیر گروه

135

محمد جواد

نجفی

 

دانشگاه قم

136

شادی

نفیسی

دانشیار

Associate Professor​

137

جعفر

نکونام

استادیار

Associate Professor​

138

محسن

نورائی

دانشیار

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران

139

نصرت

نیل ساز

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس

140

الهه

هادیان رسنانی

استادیار

عضو هیات علمی گروه قرآن دانشگاه قرآن و حدیث تهران

141

محمد علی

همتی

استاد

هئیت علمی دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن کریم شیراز

142

مصطفی

همدانی

سایر

حوزه علمیه قم

143

لیلا

هوشنگی

دانشیار

دانشیار گروه ادیان و عرفان اسلامی دانشگاه الزهرا

144

وفادار

وفادار کشاورز

استادیار

استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن

145

مریم

ولایتی کبابیان

استادیار

استادیار گروه حدیث دانشگاه قرآن و حدیث

146

محمد هادی

یدالله پور

دانشیار

دانشگاه علوم پزشکی بابل