مدیر مسئول


پروین بهارزاده دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

قرآن و حدیث

  • bahar-palzahra.ac.ir

سردبیر


فتحیه فتاحی زاده استاد دانشگاه الزهرا

قرآن و حدیث

  • f_fattahizadehalzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


پروین بهارزاده دانشیار دانشگاه الزهرا

قرآن و حدیث

  • bahar_palzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


فتحیه فتاحی زاده استاد دانشگاه الزهرا

قرآن و حدیث

  • f_fattahizadehalzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


عبدالکریم بی آزار شیرازی دانشیار بازنشسته، دانشگاه الزهرا

قرآن و حدیث

  • shirazalzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سید محمد باقر حجتی استاد بازنشسته، دانشگاه تهران

قرآن و حدیث

  • hojatiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


نهله غروی استاد دانشگاه تربیت مدرس

قرآن و حدیث

  • naeeni_nmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


شادی نفیسی دانشیار دانشگاه تهران

قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


محسن قاسم پور استاد دانشگاه کاشان

قرآن و حدیث

  • ghasempourku.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سید رضا مودب استاد دانشگاه قم

قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


بی بی سادات رضی بهابادی دانشیار/ دانشگاه الزهرا(س)

علوم قرآن و حدیث

  • b.razialzahra.ac.ir

دبیر اجرایی


زهرا مردانی کارشناس پژوهش, دانشگاه الزهرا(س)

فوق لیسانس مدیریت آموزشی

  • z.mardanialzahra.ac.ir