اهداف و چشم انداز

فصلنامه «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» که توسط دانشگاه الزهرا(س)، به زبان فارسی منتشر می‌شود، در بهار سال 1382 به صورت چاپی شروع به کارکرد و در حال حاضر الکترونیکی و برخط  منتشر می‌گردد. این نشریه از شماره‌ی دوم از سوی کمسیون نشریات علمی وزارت عتف حائز رتبه‌ی علمی-پژوهشی شد. این رتبه براساس نامه‌ی ارسالی از دبیرخانه کمیسیون نشریات در جلسه مورخ 25/10/1395 با شماره‌ی 18/3/205067 تمدید شده است.

 

 در این فصلنامه، مقاله‌ها در سه حوزه پژوهشی زیر بررسی و پذیرش می‌شود:

 الف) مطالعات قرانی شامل:

 ۱. مطالعات درون‌قرآنی .

۲. مطالعات برون‌قرآنی

 ۳.مطالعات تطبیقی.

 ۴. مطالعات انتقادی.

 ب) مطالعات حدیثی شامل:

 1.مطالعات و بررسی‌های سندی0

  1. متن پژوهی احادیث.
  2. تاریخ گذاری احادیث؛

 ج) مباحث میان‌رشته‌ای قرآن و حدیث با دیگر علوم که 80% قرآنی یا حدیثی نگاشته شده باشد.

EISSN: 2476-616X

شاپای چاپی: 2008-2681