اهداف و چشم انداز

نشریه « تحقیقات علوم قرآن و حدیث » جهت نیل به اهداف زیر فعالیت میکند.
• اطلاع رسانی و توسعه پژوهش های قرآنی و روایی؛
• ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل آراء و اندیشه های قرآن پژوهان و حدیث شناسان
و عرضه تصویری جهان شمول از دین و مقوله های دینی؛

• فراهم آوردن بستری شایسته برای عرضه ایده های نو، و نقد و کالبد شکافی آنها
برای پاسخگویی به پرسشهای معرفتی نسل امروز و نهادینه کردن فرهنگ دینی؛

• توجه خاص به طرح آرای اندیشمندان معاصر در حوزه مسایل دینی با تا کید
بر قرآن و نصوص روایی؛