درباره نشریه

نشریه «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» در بهار سال 1382 شروع به کارکرد و از شماره ی دوم حایز رتبه ی علمی-پژوهشی شد.

و بر اساس نامه ی ارسالی از دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی کشور به شماره ی 18/3/205067 رتبه ی علمی -پژوهشی آن تمدید شد.
در این فصلنامه، مقاله‌هایی  که در یکی از حوزه‌های علوم قرآن، علوم حدیث، و‌ یا مباحث میان‌رشته‌ای قرآن و حدیث با دیگر علوم که 80% علوم قرآنی نگاشته شده باشد، منتشر می‌شود.

EISSN: 2476-616X

شاپای چاپی: 2008-2681