اخذ رتبه الف در سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال های 1398 و 1399 و 1400 و 1401: الف