رتبه ارزیابی در سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال های 1398 و 1399: الف