بررسی تحلیلی قوامیت در آیه (الرجال قوامون علی النسا)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه الزهرا

چکیده

 آیه قوامیت یکی از بحث برانگیزترین آیات قرآن است که تاکنون تفاسیر متعددی درباره آن نوشته شده است. این تفاسیر از برخی جهات، سر آشتی و وفاق می جویند و از بعضی جهات، رویاروی هم قرار می گیرند. پاره ای از مفسرین دلیل قوامیت مردان و زنان را، تحمل بار سنگین زندگی از نظر تأمین معاش و نفقه ذکر می کنند، و آن را مختص به « اجتماع منزلی» می دانند و برخی هم وجه تفضیل و امتیاز مرد و زن را، عقل و علم و ولایت گفته اند و استدلال کرده اند که تفوق و استیلای مرد بر زن، به مانند سلطه ولات و حکام بر رعیت است. مردان به خرد و قدرت و تدبیر آراسته اند. از این رو، نبوت، امامت و ولایت به آنان تعلق یافته است . از دیدگاه این گروه از مفسران دایره قوامیت افزون بر اجتماع منزلی، شامل اجتماع مدنی هم می شود. در این مقاله، نخست با بررسی تفاسیر مختلف، دیدگاه موافقان با تعمیم قیمومت مرد، در حوزه اجتماع نقد شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical study of Qavvamiyyat in the veres "Men are over women"

نویسنده [English]

  • Fatemeh Alaee Rahmani
Assistant professor of Alzahra University
چکیده [English]

Abstract The verse of Qawamiyyat is one of the most controversial verses of
Qur'an. There have been many interpretations of this verse. These
interpretations are coherent in some ways, and contradictory in others. Some
conmmenlators believe that the economic burden of family life These scholars  consider this position to he valid only at home Another group of
commenlators believe that the privileges of men over women are reason.
knowledge and authority. Accordingly they say that men's authority over
women is of the kind of authority that we see a ruler exercising over his
subjects. These commentators say that men are adorned with understanding,
power and wisdom and that's why God's messengers, Imams and religious
authorities are exelusively from amongst them. What results from this view
point is that men are over women, not just at home, hut also in the society. In
this article, after pointing out the different interpretations, we have tried to
study the arguments of both sides. The essay ends with a cri tie of the view of
those commentators who favor the extension of men's privileges to the sphere
of societs.
Key Words:  Qavvamiyyat, virtue, almony, justice, henevolece, family and
social life.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qavvamiyyat
  • virtue
  • almony
  • Justice
  • benevolece