معناشناسی و رابطه آن با دانش تفسیر قرآن کریم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

 یکی از موضوعات مرتبط با دانش تفسیر معنی شناسی زبانی است که در کشف و پرده دری از مقصود قرآن کمک می کند. در سیر معنی شناسی دیدگاه های متفاوتی پدید آمده است که مهم ترین آن ها جایی است که کانون معنا تحت نظام اجتماعی قرار گیرد و عمل جمعی برا ی زبان و معنا نقش آفرین باشد. در تفسیر قرآن درباره معناشناسی چند موضوع مهم است، یکی معناداری و بی معنایی و یکی مباحث مربوط به بافت مناسب معنا و تشخیص خصوصیات آن است. ازسوی دیگر، بررسی جایگاه بلاغت و مصداق و پیش فرض ها از اهمیت ویژه ای در معناداری برخوردار است و نقش کاوش های جدید را در کشف مراد عیان می سازد. هدف این نوشته اشاره به هم پوشی ها و چالش هایی با دانش تفسیر است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship of Semantic to the Science of Interpreting the Qur,an

نویسنده [English]

  • SayyedMohammadAli Ayazi
Associate Professor of Tehran University
چکیده [English]

A subject related to the science of interpretation of the Qur'an that helps
disclose the intent of the Qur'an is semantics. Different viewpoints have
developed. with the evolution of semantics, one of which being that the
meaning of Cl term is centrally influenced by the social system and that
collective actions play an important role in language and its meanings. or
importance with regard to the role of semarntics in the interpretation of the
Qur'an is the meaning or lack of meaning of a term or phrase and issues of
sentence structure and its characterization. It is also important to analyze the
role of eloquence, applicability and precepts. This makes the role of recent
investigations into discovering the intent clear.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: semantics
  • Interpretation
  • applicability
  • eloquence
  • precepts