جستاری در اختیار معرفة الرجال

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا مدیر مسئول مجله

چکیده

ابو عمرو محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی از علمای نیمه نخست سده چهارم هجری است که در رشته حدیث و رجال صاحب مهارت بود. سال دقیق ولادت و وفات وی روشن نیست. شواهد حاکی از آن است که وی در نیمه نخست قرن چهارم می زیسته و رشد و نمو علمی وی در دیار سمرقند و ماوراءالنهر بوده است. شیخ طوسی و نجاشی که نزدیک ترین افراد به عصر اویند، نگارش کتابی در رجال را به وی نسبت داده اند. ابن شهر آشوب، که یک قرن پس از شیخ طوسی می زیسته، کتاب کشی را معرفة الناقلین عن الأئمة الصادقین کی خواند و دیگران آن را معرفة أخبار الرجال یا معرفة الرجال نام نهاده اند.
    اصل کتاب کشی از دستبرد حوادث ایام مصون نماند و آن چه امروزه در دست است و با عنوان رجال کشی شهرت بافته، در واقع اختیارات و انتخابات شیخ طوسی است که به تصریح سید بن طاووس در سال 456 به شاگردان خود املاء کرده است. به دلایلی کتاب اختیار با کتاب رجال کشی تفاوت های محتوایی متعددی دارد.
در این مقاله به بررسی کتاب اختیار معرفة الرجال طوسی می پردازیم و برخی از وجوه تفاوت آن با اصل کتاب رجال کشی را مطرح می کنیم.
کلید واژه ها: کشی، طوسی، رجال، اختیار معرفة الرجال

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Ikhtiyar Ma,rifat-ual-Rijal

نویسنده [English]

  • Dr.Parvin Baharzadeh
Associate Professor
چکیده [English]

Abu 'Amru Muhammad b. 'Umar b. 'Abdual- 'Aziz Kash,shi was a scholar and
a master in the fields of hadith and the science of recognizing the narrators of
hadith (Rijal). The exact dates or his birth and death are not known, but
evidence points to the beginning or the 4th century (AH). He developed his
expertise in Samarqand and Transoxiana.
Sheikh-e Tusi and Najjashi, his closest contemporaries, stated that he was
the author of a book on Rijal. Ibn Shahr Ashub, who lived a century later
than Sheikh-e Tusi, referred to Kashshi's book as Ma'rifatu al-Nagilin. An-e
al-A'immat-ual-sadiqin.
Others have referred to it as Akhbar-u al-rijal or
Ma'rifat-u al-Rijal.
The original work has not be preserved and what is available today as
Kashshi's Rijal is actually selections that Sheikl1 Tusi dictated to his students
in 456 (AH) at the behest of Sayyed b Tawus. The content of this book differs
from that of the original work. This article reviews Tusi's Ikhtiyar
Ma'rifaru al-Rijal
and compares it with Kashshi's original work on rijal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kashshi
  • Trust rijal
  • Ikhtiyar Ma'rifatu al-Rijal