تکامل عصری معرفت دینی در سایه استنطاق و دلالت یابی متن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این پؤوهش به تحلیل مقوله معرفت دینی و نحوه تحقیق ان در ادوار مختلف تاریخی می پردازیم و می کوشیم نادرستی برخی نظریات مطرح شده در این باره را آشکار سازیم. در این مقاله به تکامل عصری معرفت دینی در سایه استنطاق و دلالت یابی مبنایی و روشمند متن تأکید می شود. از منظر این پژوهش تکامل معرفت دینی ناشی از سؤالات و شبهات نوپدید در هر عصر است که با توجه به نیاز ها و مقتضیات زمان بروز می کند. این سؤالات و شبهات نوپدید استنطاق و پاسخ متن را می طلبد که همین امر تکامل معرفت دینی را در پی دارد. در همین زمینه به تفاوت دو مرحله استنطاق و دلالت یابی متن اشاره می کنیم و دخالت پیش فهم ها، پیش دانسته ها و انتظارات مفسر را تنها در مرحله استنطاق جایز شمرده ایم. همچنین با اشاره به عصری بودن پرسش ها و توهم عصری بودن پاسخ ها را که زاده نظریه تاریخمندی فهم است؛ رد می کنیم.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The contemporary evolution of the religious epistemology in result of imposing questions and finding implications

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Ajilian Mafogh 1
  • Mahdi Jalaly 2
1 PhD Student in Quran and Hadith sciences of University at Mashhad
2 Associate Professor of Mash,had University
چکیده [English]

In this study , the concept of religious epistemology and its
accomplishment in different historical eras has been discussed ,
indicating the invalidity of different theories in this connection and
emphasizing on the contemporary evolution of the religious
epistemology in result of imposing questions to the text and
methodically reaching its implications. According to this study the
evolution of the religious epistemology is due to newly appeared
questions in each era which has been raised by the necessities and
requirements of the time. These new question demand answers from the
text which ends in the evolution of religious epistemology. In this
connection, the difference between imposing questions to the text and
getting the answers from it has been discussed which indicates that
premises and presupposition in this procedure and the interpreter's
expectations should be taken into consideration only when imposing
questions to the text. In addition we show that although the questions are
consistent with time and therefore contemporary, the answers are not so;
that is the refutation of the theory of historical limitation of
comprehension.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious epistemology
  • imposing questions
  • finding implications
  • text
  • philosophical hermeneutics
  • historical evolution