نقش عنصر «حرکت» در حیات بخشی به تصاویر قرآنی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد

2 دانشیار دانشگاه الزهرا

چکیده

مسئله مورد تحقیق در این جستار نقش عنصر حرکت  در حیات بخشی به تصایر قرآنی در آیات جزءهای 28 و 29 قرآن کریم به تفکیک آیات مکی و مدنی است. در اینجا نظریات جامع و علمی برخی ادیبان برجسته متأخر همچون سید قطب، محمد داود  و یاسوف، درباره موضوع یادشده  در قرآن را از زوایای گوناگون بررسی میکنیم. منظور از حرکت در اینجا تمام حرکت های نهفته  و آشکار قرآنی در قالب فعل های حرکتی (motion verbs)، حرکت های پی در پی (constant motions ) و حرکت های نشئت گرفته از واژگان  و نهفته در دل آن است . این حرکت ها میتوانند قوی، سریع، کند، دایره ای، افقی، درونی وظاهری باشند؛ اما نکته مهم در این نوع حرکت تأثیر گذاری است ، هرچند مخاطب نتواند به ابعاد مکانی یا درونی آن حرکت پی ببرد. بنابراین هدف، آشنایی با برخی تعاریف نظری در ارتباط با حرکت، تطبیق آن ها با آیات قرآنی و در نهایت پی بردن به این مطلب است که فعل های حرکتی  چگونه سبب زنده شدن تصاویر قرآنی و حیات بخشی آن ها می شوند و این رو جستار حاضر در قالب چند محور کلی از قبیل حرکت براساس جهت، سرعت یا کندی، محدودیت مکان و طبیعت جسم متحرک است  و نتیجه اش نشان می دهد کاربرد افعال قوی و سریع  در آیات مکی  بیش از آیات مدنی است. آرایه های لطیف ادبی همچون تشخیص و تجسیم یکی از ابزارهای مؤثر در تبدیل مفهوم ذهنی به صورت حسی از طریق عنصر حرکت است و از نظر کمی تقریبا در هر دو قسم به کار رفته، با این تفاوت که در آیات مکی شاهد تشخیص ها و جسم پنداری های قوی تر و به لحاظ مفهومی عمیق تر هستیم که در مجموع همه این ها در تناسب کامل با شرایط محیطی جامعه  آن روز مکه و مدینه و در راستای تحقق اهداف الهی از نزول آیات در آن دو مقطع زمانی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Considering the element of 'motion' in enliving Quranic imageries based on the 28th and 29th part of Quran

نویسندگان [English]

  • maryam velayati 1
  • Batool MeshkinFam 2
1 MA graduate in Quran and Hadith at Alzahra University
2 Associate Professor of Alzahra University
چکیده [English]

The subject of this article is studying the role of the element of motion in enlivening
the Quranic imageries in the 28th and 29th part of Quran, the meccan and medinan
verses classified . Considering the comprehensive and delicate views of some
prominent contemporary linguistics such as Seyyed Qutb , Muhammad Dawud andYasuf, we have looked for this issue in Quran from different aspects. By the word
motion we mean all different obvious and hidden Quranic motions such as motion
verbs and constant motions and motions taken from the word or lied in it. These
motions can vary, being strong or fast, circular or horizontal, internal or external;
nevertheless what is important in these motions is its being influential on the
addressee although one can not realize its local dimensions. In this study our
objective is to introduce some of the necessary terminologies concerning motion,
looking for them in Quran and consequently understanding how the motion words
enliven the Quranic images. In this article, the subjects have been classified
according to the orientation of the motion, its pace, the limitation of place and the
nature of this phenomena.In this study we have reached these results:
The usage of strong and fast motion verbs in the Meccan verses is much more than
those of Medina.
Different Figures of speech such as individualism and incarnation as one of the
most effective means of conveying a rational concept through material one , has
been used, concerning its quantity, identically in both kind of verses, although in
Meccan verses we encounter stronger and more profound individualism and
incarnation .The differences in Meccan and Medinan verses is completely in
coordination with the cultural situation of the two era and correspondent with the
divine objectives of revelation in these two periods.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Meccan verses. Medinan verses
  • motion
  • enlivening
  • literal imagery