تطور دیدگاه ها در تفسیر آیه 34 سوره نساء

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

کی از آیات قرآنی که پرسش های جدی به همراه دارد، آیه 34 از سوره نساء و مربوط به تنبیه بدنی زنان می باشد. مفسران قرآن از دوره نخست به تفسیر و توجیه و بیان فلسفه و علل این حکم اهتمام داشته اند.
   برخی از این تفسیر با اذعان بر دایر بودن حکم به تبیین چرایی آن رو کرده اند ولی طبق برخی از تفاسیر حکم آیه منوط به شرایط فرهنگی و اجتماعی خاص شده است. در این مقاله هفت دیدگاه پیرامون این آیه گزارش و تحلیل شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evolution in the interpretation of-the verse 34th - sura aI-Nisa'

نویسنده [English]

  • mahdi mehrizi
Associate Professor of Azaad University
چکیده [English]

One of the verses of Qur'an that has rosen many serious questions is the verse
34th of sura al-Nisa' concerning corporal punishment' of women.
Commentators of Qur'an, from the first era, were concerned about its
translation, interpretation and explaining the reason [or it. Some of the
exegeses, accepting the enforcement of this rule, have tried to clarify its reason.
But others stipulated its practice to social and cult ural circumstances. In
this article seven viewpoints on this verse have been quoted and examined.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: corporal punishment of women
  • the verse 34th of sura al-Nisa'
  • evolution of Qur'an interpretation
  • men's guardianship (Kavvamiyat)