مفهوم نجات و سیمای نجات یافتگان در قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا مدیر مسئول مجله

2 دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد واحد کرج

چکیده

واژهء نجات از واژگان امید بخش قرآنی و یکی از مظاهر رحمت و لطف الهی است‌ که حق تعالی برای فراهم‌سازی بستری مناسب جهت رهایی از ظلمت،رسیدن به نقطه‌ای‌ امن و مطمئن،یا ایجاد فرصتی دوباره برای هدایت و تمهیدی در جهت ایصال به کمال،شامل‌ حال انسان می‌کند.اما انسان به فراخور اعتقادات فردی و وابستگی‌ها و دلبستگی‌های‌ خویش،گاه این نعمت را پاس می‌دارد و گاه فرجام ناسپاسی و اعراض را بر خویشتن رقم‌ می‌زند. در قرآن کریم برای واژه«نجات»سه وجه آمده است:1.نجوی و سخن در گوشی؛ 2.پرتاب به مکان مرتفع؛3.رهایی و خلاص.در این جستار ضمن اشاره به وجوه پیشگفته، ویژگی‌ها و شرایط وجه سوم در قرآن کریم بررسی و همچنین به تحلیل عوامل و موانع نجات‌ و موضع‌گیری نجات‌یافتگان پس از رهایی پرداخته شده است. در قرآن از این حقیقت پرده برداشته می‌شود که تمامی انسان‌ها منجی حقیقی را فقط خدای یگانه می‌دانند و این امر زمانی رخ می‌نماید که در مهلکه‌ای عظیم فرو افتند،از همهء اسباب قطع امید کنند و با بازگشت به فطرت خداجوی خود،به سبیل نجات رهنمون شوند. افزون بر این،سقوط دوبارهء فرد نجات‌یافته نیز ممکن است.به عبارتی دیگر،«نجات»واژه‌ای‌ متفاوت از«فلاح»است و حوزه‌ای متفاوت از آن را شامل می‌شود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Concept of Deliverance (Nijat) and the features of the Saved in the Quran

نویسندگان [English]

  • Dr.Parvin Baharzadeh 1
  • Fatemeh Sarvi 2
1 Associate Professor of Alzahra University
2 Ph.D. Student of Azad University in Karaj
چکیده [English]

Deliverance, one of the promising words of Quran, is a manifestation of the
Divine's mercy and grace in order to bring about the needed ground for
deliverance from obscurity and for reaching the safe point, or to provide a
new opportunity for guidance and to prepare the way to attain perfection. But
man, due to the extent of his belief and attachments is sometimes grateful for
this grace and sometimes not.
The holy Quran has used the word 'deliverance' in three different
meanings: 1- for whispering; 2- for throwing to a high place; 3- for release and
relevance. In this article, besides the other meanings, we have focused on the
third meaning and its characteristics in Quran. In addition we have inspected
the factors and barriers of deliverance and the attitude of the saved after
deliverance. The holy Quran reveals that all men know God as the true savior
at the time of a disaster and that when disappointed from all causes, they
return to their god-believing nature. Nevertheless, the saved may again fall. In
other words 'deliverance' differs from 'salvation' and consists of different areas
of meanings.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deliverance
  • Consequence of deliverance
  • release
  • factors of deliverance
  • barriers of deliverance
  • and the saved