مکتب ورش در قرائت قرآن کریم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

 گروهی از مسلمانان- پس از دوره صحابه و تابعین- در فن قرائت قرآن و کارایی این مهارت از شهرت چشمگیری برخوردار شدند تا آن حد که به عنوان افرادی متخصص و ماهر و صاحب نظر در امر قرائت مورد اعتنا قرار گرفتند، چرا که تمام عمر خود را صرف بحث و بررسی مسئله قرائات کردند. از میان این گروه هفت نفر با عوان « قراء سبعه»  دارای معروفیت و حسن شهرت خاصی شدند. یکی از اینان نافع مدنی است که افراد زیادی قرائت وی را نقل کرده اند از میان آنها ورش و قالون شهرت بیش تری دارند.
  از آنجا که دانشمندان علم قرائت، ورش را در قرائت حجت و موثق معرفی کرده اند و قرائت او در غرب دنیای اسلام مورد اهتمام بوده و هست. این مقاله پیگیر آن است که اصول قرائت وی را دریابد و گزینش های ورش را در مسئله قرائت ارائه دهد.
  ویژگی مشهود قرائت ورش، قرائت به تحقیق، تأکید بر اماله و سپس مد طویل است، همان دگونه که تخفیف همزه نیز در قرائت او به وضوح دیده می شود، بنابراین آنچه قرائت او را از قرائت رایج دنیای اسلام متمایز می کند، اهتمام بیش تر او به برخی مسائل تجویدی است و نه آنچه به تغییر معنوی و یا حتی لفظی آیه ها و واژگان قرآن کریم منتهی شود، و به جرئت می توان گفت همین ویژگی هاست که قرائت او را مورد اهتمام جدی دانشمندان علم قرائت قرار داده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The School of Warsh in Reading of Qur'an

نویسنده [English]

  • Reza Farshchian
چکیده [English]

After the Companions and their followers, a group has emerged among the
Muslims, so famous in the art of reading Qur'an as to be considered as experts in this subject, for their life-long working on it. Of them, seven called "Seven
Readers" have gained special recognition and fame. The Medinian Nafi' is one
of these seven, whom readings many have narrated including the more
celebrated Warsh and Qalun.
The Scholars of Qur'an-reading have declared Warsh’s readings
authoritative, which his reading is highly acknowledged in the west of Islamic
world. In this article, therefore, we are to introduce his principles in reading
and present his selections of readings.
The significant features of Warsh’s readings are reciting meticulously
(tahqiq), emphasizing on inflection (Imale) and long extensions (mad tawil) as
well as the weakening of hamza (takhfif). Based on these characteristics, his
readings are specified for his great concern for tajwid rules and not for the
readings ending to the changing of words or meanings in Qur'an.
Undoubtfully it is for these qualities that his readings have been so greatly
appreciated by scholars of Qur'an-readings.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Warsh
  • The knowledge of Quran-reading
  • The variant readings of Qur'an
  • Tajwid