گونه های قصر یا حصر در قرآن کریم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 Associate Professor

2 گروه معارف اسلامی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

در هر دعوت و پیام، شکل ظاهری و نفوذ آن در دل ها از عمده ترین و مهم ترین شیوه ها به شمار می رود. قصر یکی از مباحث مهم دانش معانی است که در شیوه های بلاغی قرآن نیز درباره آن سخن گفته می شود. قصر عبارت است از منحصر کردن مسندالیه در حکمی یا تخصیص دادن چیزی به چیز دیگر به شیوه ای مخصوص. این تخصیص به شیوه های خاص و مختلفی صورت می گیرد. در زبان عربی، نفی و استثنا قوی ترین و اصلی ترین شیوه تخصیص شمرده می شود. از آنجا که قرآن کریم شریف ترین و مهم ترین متن و سند دینی ما مسلمانان محسوب می شود، برای فهم درست و عمیق آن باید به تمام شیوه های بلاغی و مختصات زبانی توجه کرد و قصر به عنوان یک سیوه بیان مقصود در قرآن کریم فراوان به کار گرفته شده است. در این مقاله شیوه های مختلف حصر و قصر و تبیین جایگاه آن در قرآن کریم و علوم بلاغی از دیدگاه های مختلف بررسی شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Variety of Restriction (Qasr) in Qur'an

نویسندگان [English]

  • Dr.Sayyedmohammadali Ayazi 1
  • Mohammad Ali Rabbi Pour 2
1 Associate Professor
2 Department of Theology, Tabriz branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In all messages, the formal feature and how it penetrates III the souls of its
addressees, is one of the most important ways. Restriction (qas'r) is one the
most significant issues in semantics, about which it has been spoken in
rhetorical methods of Qur'an. Qasr is limitation of the subject in a predicate
or restriction of one thing to another in a particular way. This restriction can
be done by different means. In Arabic, negation and exclusion are the main
and strongest means for restriction. As Qur'an is the most important scripture
for Muslims, to reach a deeper understanding of it, we have to consider all the
rhetorical methods among which is restriction.
In this article we have studied different views about various ways of
restriction and its status in Qur'an and rhetorics.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qur'an
  • commentary
  • rhetoric's
  • restriction (Qasr)