هستی و چیستی محکم و متشابه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار جامعه المصطفی

چکیده

 بحث از محکم و متشابه از روزگاران دیرین مورد توجه قرآن پژوهان و صاحب نظران حوزه قرآن پژوهی، و یکی از زیر بنایی ترین مباحث تفسیری و علوم قرآن بوده است؛ مبنایی که خود قرآن آن را بنیان گذاری کرده و روایات نیز به شرح وتفصیل آن پرداخته اند. و در پی آن، مفسران با کاوش های فراوان آرای متعددی درباره آن ارائه کرده اند. نگارنده موضوع پیش گفته را از سه منظر لغت، روایت و قرآن کاوید و به این نتیجه رسیده است که از حیث هستی محکم و متشابه، قرآن از یک زاویه احکام و تشابه هم اقسامی دارد. از نظر چیستی، آیه متشابه نباید تک وجهی باشد، بلکه در مفهوم و مصداق باید وجوه متعددی داشته باشد. برخی از وجوه، مصداق تأویل درست است و برخی مصداق تأویل نادرست، به نحوی که مورد استفاده ناروای بیمار دلان قرار می گیرد، و به گونه ای است که تشابه د رپرتو آیه محکم و عنداللزوم برطرف می شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Essence and Qualifications of Clearly Established (Muhkam) curses and Ones (Mutashabeh)

نویسنده [English]

  • Muhammad Faker Meybudi
Associate Professor of Jamea-tol Mostafa
چکیده [English]

Quranic researchers have long scrutinized the issue of clearly established uses and obscure ones as atenet in interpretation and Qur'anic sciences,
This issue established by Quran itself, has been elucidated by traditions,
followed by exegetes' explanations abaut it. In this article, this subject is
considered literally, in the traditions and Qur'an, resoluing that essentially,
Qur'an from one aspect has general obscurity and exactness (tashabuh and
Ehkam), from another aspect it has them partially. It also indicates that these
two con be devided to different categories.
Considering its qualities, the obscure uerses should have more than one
aspect: various possible meanings or denotations, among which only some might
be correct, while others being incorrect in a way that sick hearted persons may
misuse them. At the mean time the ambiguity of such verses may be resolved
by referring to the exact and clearly established verses.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obscurity
  • exactness
  • obscure and clearly established verses
  • ambiguity
  • esoteric interpretation